Danish Air Show 1. juni 2022
19. JUNI

FLYVESTATION KARUP

Danish Air Show 2022

Søndag d. 19. juni på Flyvestation Karup