Om Ukraine

Det er de senere års politiske og historiske udvikling, der ligger bag Danmarks samlede indsats i Ukraine.

 

Det folkelige oprør, kaldet Maidan-revolutionen, der udspillede sig på og omkring Maidan-pladsen i det centrale Kiev i februar 2014, var en reaktion på, at daværende præsident Viktor Janukovitj havde droppet en såkaldt associeringsaftale med EU i november 2013 for derimod at indgå aftaler med Rusland. Dette førte til massive folkelige protester. Den 22. februar 2014 flygtede Viktor Janukovitj ud af landet, efter at det ukrainske parlament havde erklæret ham uegnet som landets præsident.

 

Russiske soldater stormede i begyndelsen af marts 2014 en række militærbaser på Krimhalvøen og tog kontrol over området. Under en omdiskuteret folkeafstemning, som det internationale samfund ikke anerkender, blandt befolkningen på Krim-halvøen, stemte et flertal for, at Krim skulle tilhøre Rusland. Den 21. marts 2014 annekterede Rusland Krim under massiv kritik fra vestlige lande.

 

Parallelt hermed udbrød der i det østlige Ukraine konflikt mellem ukrainske regeringsstyrker og pro-russiske separatister. Regionen Donbas, med Donetsk og Luhansk som de største byer, er undervejs i konflikten kommet under pro-russiske separatisters kontrol. Konflikten har indtil videre varet syv år og kostet tusindvis af menneskeliv. Langs konfliktzonen findes den såkaldte kontaktlinje, som adskiller de stridende parter.

 

I kraft af konflikten og med rødder i Maidan-revolutionen gennemgår Ukraine – herunder landets forsvar – i disse år en reformproces. Det ukrainske forsvar ønsker med reformprocessen  at opnå NATO-standarder, så ukrainske styrker ultimativt vil kunne operere med NATO-allierede. Målet om NATO-interoperabilitet og senere NATO medlemskab er en national strategisk målsætning og er indeholdt i de strategiske styringsdokumenter herunder den netop udgivne nationale sikkerhedsstrategi. Ukraine hjælpes igennem reformprocessen af en række NATO-lande, herunder Danmark, og NATO partnernationer bidrager bl.a. med kapacitetsopbygning.

 

Det danske bidrag

Forsvarets bidrag til Ukraine-programmet består af flere mindre bidrag (se kort over Ukraine på sidste side for placering af danske bidrag).

 

Militærrådgiver ved den danske ambassade i Kiev

Der er siden december 2019 udsendt en militær rådgiver til den danske ambassade i Kiev akkrediteret som forsvarsattache. Opgaverne omfatter bl.a. den praktiske koordination af de forskellige støtteindsatser fra Forsvaret og bindeled mellem det danske og ukrainske forsvar. 

 

Træningsteams og stabsofficer til Operation Orbital

Det danske bidrag til den britiskledede træningsmission Operation Orbital består af af én stabsofficer, to tolke samt et antal træningsteams, kaldet mobile Træningshold (MTT).

 

Det danske bidrag til MTT består af to-seks soldater fra Hæren eller Søværnet. De skal gennemføre træning af ukrainske soldater i grundlæggende militære færdigheder og operationsplanlægning. De danske soldater indgår sammen med britiske soldater under kurserne.

 

I 2018 udsendtes ét MTT fra Hæren  af syv ugers varighed til at gennemføre undervisning i grundlæggende militære færdigheder og Fra 2019 og til programudløbet i 2021 udsendes MTT efter anmodning fra briterne på baggrund af ukrainernes behov.

 

Stabsofficeren arbejder til daglig i Operation Orbital’s hovedkvarter i Kiev, hvor han/hun ud over løsning af almindelige stabsofficersopgaver også undersøger behov og muligheder for indsættelse af danske MTT.

 

De to tolke støtter henholdsvis Commander Orbital i hovedkvarteret i Kiev og den danske rådgiver, der er udsendt til støtte med rådgivning ved 73. Regiment i Ochakiv.

 

Militærpoliti-bidrag

Forsvaret har siden før konflikten i Østukraine uddannet ukrainsk militærpoliti ved ukrainsk deltagelse i danske militærpolitikurser.

 

Ukrainsk militærpoliti deltager i to årlige kurser i Danmark, herunder et militærpolitilederkursus.

 

Danmark bidrager herudover med instruktører til to årlige militærpolitikurser i Ukraine på militærpolitiskolen i Lviv. Bidraget indsættes i samarbejde med Canada.

 

Formålet med alle kurser er at uddanne ukrainsk militærpoliti i NATO-standarder,  dvs. i hvordan NATO-soldater udfører militærpolitiopgaver.

 

Stabsofficer/rådgivere i Ukraine

NATO Professional Development Programme (PDP) Manager i Kiev

Fungerede  som forbindelsesofficer til NATO og har haft ansvaret for uddannelse af civile embedsmænd i det ukrainske forsvar. Formålet med at uddanne disse af forsvaret er på sigt at opnå civil ledelse (i modsætning til militær) af forsvaret, som er en forudsætning for at opnå NATO-interoperabilitet.

Det danske bidrag til NATO Professional Development Programme blev påbegyndt i 2015 og sluttede november 2019, idet stillingen herfra skulle varetages af Ukraine

Læs mere om NATO Professional Development Programme på NATO’s hjemmeside.

 

Stabsofficer til Defence Reform Advisory Board (DRAB)/koordinator i NATO repræsentationen i Kiev

Sekretariatsfunktion med det formål at muliggøre politisk/militær rådgivning af den ukrainske præsident, premierminister og forsvarsminister. Dette indebærer blandt andet planlægning af møder samt at sikre kontinuitet, da rådgiverne ikke er permanente.

Læs mere på Ministry of Defence of Ukraine Defence Reforms Office’s hjemmeside.

 

Rådgiver i maritime specialoperationer i Ochakiv

Formål at rådgive den ukrainske ledelse for de maritime specialoperationsstyrker, i eksempelvis doktrinudvikling og træningsplanlægning.

 

Rådgiver til National Defence University (NDU) i Kiev

Rådgiver den ukrainske skoleledelse i udvikling af institutioner på National Defence University (pendant til Forsvarsakademiet) og deltagelse i udvikling af kurser i tråd med NATO standarder. .

 

Uddannelsessponsorater

Danmark sponserer op til fire ukrainske elevers deltagelse på højere militære uddannelser på Baltic Defence College i Estland. Uddannelsessponsoratet udgøres af maks. € 45,000, der kan anvendes på enten ”Joint Command and General Staff Course” eller ”Higher Command Study Course”.

Læs mere om Baltic Defence College og uddannelserne på Baltic Defence Colleges hjemmeside.

 

Trust funds

Danmark støtter forskellige NATO-fonde, der er øremærket specifikke formål på forsvarsområdet, eksempelvis veteranområdet mv. I 2018 støttede Forsvaret en ”medical rehabilitation fund” med 3,5 mio. kroner. Pengene går til behandling af fysisk sårede veteraner. Danmark bidrager til fonde, der understøtter det øvrige Ukraine-program bedst muligt.

 

Læs mere om NATO-Ukraine Trust Funds.

Læs mere om Medical Rehabilitation Trust Fund.

 

Større øvelser

Der planlægges på årlig deltagelse i tre store internationale øvelser i Ukraine:

  • SEA BREEZE er en maritim øvelse, hvor Forsvaret i 2018 bidrog med en stabsofficer/rådgiver fra Søværnet til den multinationale øvelsesledelse om bord det amerikanske skib ”Mount Whitney” samt en stabsofficer fra Specialoperationskommandoen og en sprogofficer fra Forsvarsakademiet til det maritime specialoperationshovedkvarter i Ochakiv. I 2019 bidrog Søværnet med to stabsofficerer
  • CLEAR SKIES er en flyvevåbensøvelse, hvor Forsvaret i 2018 bidrog med Forward Aeromedical Evacuation-soldater fra Flyvevåbnet. Ingen bidrag siden.
  • RAPID TRIDENT er en hærøvelse, hvor Forsvaret i 2018 og 2019 stillede med observatører fra Hæren for at identificere mulige områder, hvor et bidrag til kommende øvelse kan være relevant.

 

Oversigten over dansk deltagelse i øvelser i Ukraine opdateres løbende.

 

Tidligere bidrag

Sprogofficerer og civil-militære tolke til Operation Unifier

Danmark bidrog fra 2016 til slutningen af 2021 til canadiskledede træningsmission Operation Unifier. Det danske bidrag bestod af op til tre sprogofficerer og civil-militære tolke. Sprogofficerer er militært ansatte, som – ud over at have indgående militært kendskab – også er tolkeuddannede og har kulturel forståelse for russisktalende områder. Civil-militære tolke er civile, der taler og skriver flydende russisk eller ukrainsk, og som Forsvaret uddanner og giver militært kendskab og tolkemæssige færdigheder til at kunne indgå i Forsvarets operationer.

 

Formålet med Operation Unifier er at træne ukrainske styrker i soldaterfærdigheder, for eksempel træning i førstehjælp og skydefærdigheder.

 

Sprogofficererne og tolkenes opgave var at muliggøre den militære træning igennem tolkning fra engelsk til russisk/ukrainsk og omvendt. Herudover fungerede de som rådgivere i kulturelle forhold, for eksempel omkring forskelle i nationaliteternes levevis, humor, arbejdsmoral mv., der har betydning for operationsplanlægningen og dagligdagen i øvrigt, således at et bedre udbytte opnås efter endt træning.

 

En af de danske sprogofficerer havde desuden rollen som cheftolk for Operation Unifier. Denne opgave bestod i at planlægge og koordinere tolkestøtten for hele missionens aktiviteter.

 

Læs mere om Operation Unifier på Canadian Armed Forces’ hjemmeside.

Se desuden Twitter-siden for Operation Unifier under @CAFinUkraine.

 

 

 

Sidst opdateret 8. december, 2020 - Kl. 16.02