Mads foran Militærpolitiets biler.

Mads foran Militærpolitiets biler

Akademisk arbejde og Militærpolitiet kan for mange lyde kontrastfyldt, men over de sidste fire måneder har Mads brugt sit 9. semester på kriminologistudiet hos Militærpolitiet, til daglig kaldet "MP".

Her har han bl.a. analyseret kriminalstatistiker og arbejdet med forslag til, hvorledes Militærpolitiet kan fokusere sine ressourcer i relation til den nationale MP-tjeneste til gavn for Forsvaret.

Resultatet blev en række anbefalinger, både til Militærpolitiets arbejde og til hvordan man kan forebygge overtrædelser af både militær og civil lovgivning.

 

Prioritering af ressourcer
- Der er sjældent uanede ressourcer tilgængeligt i en organisation, og denne problematik blev startskuddet på mit praktikforløb hos Militærpolitiet. Min opgave var at undersøge, hvordan Militærpolitiet kunne prioritere og effektivisere de ressourcer, de har til rådighed i den nationale militærpolititjeneste, fortæller Mads, som går på 9. semester på kandidatuddannelsen i kriminologi på Aalborg Universitet.

 

Som kriminolog arbejder han med årsager til kriminalitet, bekæmpelse og forebyggelse af kriminalitet.

 

- Min indgangsvinkel til undersøgelsen har derfor været en kvalitativ undersøgelse af den nationale MP-tjeneste. Det betyder, at jeg blandt andet har taget udgangspunkt i Forsvarsministeriets Auditørkorps’ årsberetninger, nationale MP-rapporter og civil statistik om strafferetlige afgørelser.

 

Det har dannet grundlag for en større interviewundersøgelse, med soldater fra henholdsvis Hæren, Søværnet og Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

 

Formålet med interviewrækken har været at undersøge og afdække områder som rusmidler, krænkelser, vold og trusler.

 

- Efter endt dataindsamling identificerede jeg flere problemområder, på baggrund af min teori fra kriminologistudiet. Resultatet af analysen gjorde det muligt for mig at komme med en række anbefalinger, både til Militærpolitiets arbejde og til hvordan man kan forebygge overtrædelser af både militær og civil lovgivning.

[Trænregimentet]-_MG_0011_artikel-2020-[ARTIKEL].jpg

Under praktikken har Mads haft sin daglige gange hos Militærpolitiet.


Forebyggelse, bekæmpelse og konsekvens
Mads har fokuseret på at belyse et problemområde og finde forslag til forebyggelse og bekæmpelse. Hvis ledelsen og medarbejdere f.eks. er i tvivl om, om en soldat møder beruset på vagt, er første skridt, at ledelsen gør klart, at det ikke er acceptabelt. Men der skal også være en sikkerhed for at overtrædelser bliver opdaget, og der skal være en tydelig konsekvens. 

Det kunne for eksempel være, at tilkalde Militærpolitiet, der kan foretage alkometermåling og sørge for, at der bliver taget blodprøve og indstille til retsforfølgning ved auditørkorpset.

 

- Det skal være tydeligt, at der er en konsekvens for dem, der overtræder reglerne. På den måde forebygger man, at andre overtræder reglerne, og det er ikke nødvendigt, at lave kollektive regler, der rammer andre uforskyldt.

 

Mads’ opgave fra start til slut har været at levere et operativt og køreklart produkt, som kan skabe et bedre grundlag for Forsvaret og Militærpolitiet i forhold til den præventive indsats. På den måde har Mads’ akademiske håndværk vist, at det sagtens kan understøtte den operative virkelighed i praksis.

 

[Trænregimentet]-_MG_0002_artikel-2020-[ARTIKEL].jpg

Mads og Kristian, der er næstkommanderende ved Militærpolitiet.


Fokus på præventiv indsats
Kristian er major og næstkommanderende ved Militærpolitiet, og han er en af dem, der vil have Mads’ arbejde i tankerne, når han planlægger Militærpolitiets arbejde fremover.

 

- Mads’ rapport har givet Militærpolitiet et forøget teoretisk indblik i, hvordan vi kan fokusere vores og Forsvarets præventive indsats, og deraf kan vi forhåbentlig nedbringe uønsket adfærd og potentielt strafbare handlinger med relation til Forsvaret.

- Derudover har vi fået bekræftet antagelser og skabt en bredere viden om trends ved forskellige personel- og aldersgrupper i Forsvaret, i relation til kriminalitetsstatistikker; antagelser som Mads også har underbygget ved sine interviews. Det er med til at skabe fokuspunkter i den kommende tid indenfor specifikke indsatsområder, konstaterer Kristian.

 

- Rapporten indeholder både nogle generelle og specifikke anbefalinger, som for eksempel, hvordan vi kan forøge opdagelsesrisikoen og forebygge fremtidige lovbrud. Mads har også bidraget til, at vi som politimyndighed har fået en endnu stærkere finger på pulsen i forhold de problemområder, Mads har belyst med sine input, både i hverdagen og i sin afsluttende rapport.

 

- Heldigvis er vi også blevet bekræftet i, at eksempelvis et tema som krænkende adfærd ikke har været identificeret som et særligt problem i de interviewundersøgelser, der er blevet gennemført. Et tema, der for alvor er oppe i tiden. Den præventive indsats og ledelsesmæssige fokus omkring krænkende adfærd har haft en effekt blandt de adspurgte værnepligtige viser Mads' undersøgelse. 

 

Vi afspejler samfundet
- Mads har med sin faglighed og kendskab til trends og statistikker omkring unge menneskers adfærd og misbrug af narkotika desværre også fået bekræftet, at Forsvaret i nogen grad afspejler det omkringliggende samfund, hvorfor denne problemstilling også er erkendt i denne undersøgelse.

 

Omfanget kan ikke fastlægges ud fra denne undersøgelse, men det er en problemstilling, vi som det øvrige samfund skal være opmærksomme på. Det er naturligvis ikke en overraskelse, og med Militærpolitiets og Forsvarsministeriets Auditørkorps nye narkometre er det et oplagt indsatsområde, idet misbrug af narkotika er uforeneligt med at være ansat i Forsvaret, hvilket Forsvarets ledelse tydeligt har understreget i forbindelse med tidligere sager.


[Trænregimentet]-_MG_0012 todelt-2020-[TODELT].jpg

Det sværeste var nok at sætte sig ind i, hvordan det militære system er opbygget.


Stor værdi i at kombinere teori og praksis.
For Mads har perioden ved Militærpolitiet været en god oplevelse.

 

- Det har været rigtig givende, at bruge uddannelsen på en arbejdsplads. På den måde har jeg vist, at jeg kan bruge min uddannelse til at lave et produkt, der kan bruges bagefter. Alle har været meget hjælpsomme, også de 58 personer, som jeg interviewede. Så snart jeg fortalte, at jeg var studerende og at interviewet var anonymt, har de været meget ærlige om deres oplevelser.

 

- Det sværeste var nok, at skulle sætte sig ind i hvordan det militær system er opbygget. Det tog mig de første 14 dage at lære systemet at kende. Derfor var det godt, at have en militær kontaktperson, der kunne fortælle mig, hvem jeg skulle kontakte i de forskellige enheder og kunne oversætte alle forkortelserne for mig, griner Mads