[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Resultatet af den uvildige undersøgelse Carl Bro har foretaget af Forsvarets vedligeholdsmæssige efterslæb foreligger og det skønnes til at udgøre et beløb i størrelsesordenen 750 – 800 mio. kr.

Med den afsluttede revurdering af bygningernes vedligeholdsmæssige tilstand har Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE) fået skabt et validt og opdateret grundlag for den foreliggende udbedring af det vedligeholdsmæssige efterslæb.

Forsvaret har tidligere blandt andet i forbindelse med besvarelser af spørgsmål fra Folketinget i foråret 2004 samt den senere rapport fra Rigsrevisionen oplyst om nedslidning og et utilstrækkeligt vedligehold af Forsva-rets bygnings- og anlægsmasse. Vedligeholdsefterslæbet blev på daværende tidspunkt skønnet til i alt 1,56 mia. kr.

Med oprettelsen af FBE besluttede man at revurdere dette skøn, da omstruktureringen af Forsvaret i forbindelse med Forsvarsforliget 2005-2009 har betydet omfattende strukturelle og funktionelle effektiviseringer inden for etablissementsområdet. Ud over en generel effektivisering på ca. 30 % er der gennemført en cen-tralisering af ansvaret for bygningsvedligehold samt en revision af samtlige bestemmelser på området. Der er således blevet udviklet et nyt vedligeholdelseskoncept, der har ensrettet og fastsat nye og mere præcise kriterier for vurderingen af bygningernes vedligeholdelsesmæssige efterslæb.

Dertil kommer, at de omfattende byggerier på ca. 2,5 mia. kr. i forligsperioden vil få en positiv effekt på bygningsmassen og det bygningsvedligeholdsmæssige efterslæb. Afhændelsen af en række etablissementer har og vil ligeledes bidrage til en reduktion af vedligeholdsefterslæbet.

FBE og Forsvarskommandoen vurderede, at de ovennævnte tiltag samlet set ville få en markant positiv effekt ikke kun på bygningsvedligehold, men på hele infrastrukturområdet i Forsvaret. En vurdering der bl.a. blev støttet af konsulentfirmaet McKinsey & Company.

FBE besluttede derfor at udbyde den undersøgelse, som nu har tegnet et mere præcist billede af Forsvarets bygningsmæssige vedligeholdsefterslæb. Et billede som FBE p.t. bruger i deres arbejde med at udarbejde en plan for de fremtidige bygningsmæssige udbedringer.


Kontaktperson hos Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste er chef for Byggedivisionen, Kurt Langeland tlf. 7231 3310