Dataansvar

Forsvarskommandoen er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager om dig.

 

Kontaktoplysninger

Forsvarskommandoens adresse er Holmens Kanal 9, 1060 København K. Forsvarskommandoen kan kontaktes telefonisk på 72 84 00 00 eller via mail på FKO@MIL.DK.

Databeskyttelsesrådgiver

Forsvarskommandoen har en databeskyttelsesrådgiver, som er ekspert i reglerne om persondatabehandling. Databeskyttelsesrådgiverens opgaver består af at rådgive, uddanne og overvåge Forsvarskommandoens behandling af personoplysninger med det formål at understøtte, at Forsvarskommandoen overholder reglerne om, hvordan personoplysninger behandles lovligt og sikkert.

 

Databeskyttelsesrådgiveren kan oplyse nærmere om reglerne for databeskyttelse. Databeskyttelsesrådgiveren kan også vejlede om rettigheder som registreret i forhold til Forsvarskommandoens behandling af personoplysninger, og hvem som skal kontaktes, hvis der ønskes at gøre brug af rettighederne som registreret.

 

Formål og retsgrundlag

Når du retter henvendelse til Forsvarskommandoen, behandler vi dine personoplysninger til følgende formål:

  • For at kunne behandle din henvendelse og efterfølgende dokumentere besvarelsen af denne.
  • For at kunne opnå en effektiv behandling af henvendelser og holde styr på, hvilke henvendelser der er behandlet, herunder til brug for fremsøgning af tidligere praksis.

Retsgrundlaget for Forsvarskommandoens behandling af dine personoplysninger følger af:

  • Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra c og e.
  • Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f.
  • Databeskyttelseslovens § 8.
  • Databeskyttelseslovens § 11.

Forskning og statistik

Inden for Forsvarsministeriets koncern anvendes persondata til forskning og til at udarbejde statistik/prognoser. Der forskes primært på anonymiserede data, men i enkelte tilfælde vil data være personhenførbare. Dette vil i givet fald ske i henhold til databeskyttelseslovens § 10.

 

Kategorier af personoplysninger

Forsvarskommandoen modtager mange forskelligartede henvendelser.

I den forbindelse behandles almindelige personoplysninger, som er omfattet af databeskyttelsesforordningens artikel 6. Dette er fx navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresser. Herudover behandles oplysninger om CPR-nummer.

Forsvarskommandoen behandler også følsomme personoplysninger omfattet af databeskyttelsesforordningens artikel 9. Det er fx oplysninger om helbredsoplysninger eller politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning. Herudover kan der også ske behandling af oplysninger om strafbare forhold overfattet af databeskyttelseslovens § 8.


Modtagere af personoplysninger

Hvis det er nødvendigt for besvarelse af din henvendelse, vil Forsvarskommandoen dele dine oplysninger med de relevante myndigheder i Forsvarsministeriets koncern fx med henblik på oplysning af sagen inden besvarelse. Vi sender i den forbindelse en kopi af din henvendelse sammen med eventuelt materiale vedrørende sagen, og vi beder myndigheden sende os eventuelt materiale, der forefindes i myndighedens arkiver til belysning og til brug for besvarelse.

 

Opbevaring af dine oplysninger

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Generelt opbevares oplysninger dog ikke længere tid, end hvad der er nødvendigt i henhold til gældende regler om journaliserings- og dokumentationspligt.


Pligter og konsekvenser

Det er en forudsætning for besvarelse af din henvendelse, at Forsvarskommandoen kan behandle dine personoplysninger. Du har ikke pligt til at give dine personoplysninger, men du skal være opmærksom på, at det kan få betydning for besvarelse af din henvendelse, hvis dine personoplysninger ikke kan behandles.

Rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Du kan også læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.


Ret til at se oplysninger (indsigt)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.


Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til begrænsning

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan gøre indsigelse mod, at dine personoplysninger behandles, selvom behandlingen er lovlig. Hvis du gør indsigelse, vil Forsvarskommandoen afveje, om din særlige situation bør vægtes tungere, end den lovlige behandling.

Klage til Datatilsynet

Hvis du vil klage over behandling af dine personoplysninger, kan du rette henvendelse til Datatilsynet. Du kan læse mere på datatilsynets hjemmeside.

Sidst opdateret 3. juni, 2024 - Kl. 13.07