Dataansvarlig
Udover Forsvarskommandoen findes der en række myndigheder under Forsvarskommandoen, som alle er selvstændige dataansvarlige. Dataansvaret afhænger derfor af, hvilken myndighed du har været i kontakt med på de sociale medier. Benyt menuen Organisation her på hjemmesiden for at finde de enkelte myndigheder.

Formål
Når Forsvarskommandoen og de underliggende myndigheder behandler personoplysninger på sociale medier, gør vi det med henblik på at kunne håndtere dine oplysninger i forbindelse med administration af henvendelser, indlæg eller anden interaktion på det sociale medie.

Retsgrundlag
Når vi bruger personoplysninger til at målrette vores indhold, gør vi det, så vi bedst muligt kan løfte de kommunikationsopgaver, vi har som offentlig myndighed. De oplysninger, som du selv angiver på det sociale medie anvendes ligeledes i forbindelse med løsning af denne kommunikationsopgave.

Retsgrundlaget for behandlingen er derfor databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e samt artikel 9, stk. 2, litra e.

Derudover henvises der ligeledes til de forskellige sociale mediers data- og cookiepolitik:

Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation
Instagram: https://www.facebook.com/help/instagram/519522125107875
Snapchat: https://www.snap.com/da-DK/privacy/privacy-policy/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l="da_DK<br"></br">
Twitter:  https://twitter.com/en/privacy

Forskning og statistik
Inden for Forsvarsministeriets koncern anvendes persondata til forskning og til at udarbejde statistik/prognoser. Der forskes primært på anonymiserede data, men i enkelte tilfælde vil data være personhenførbare. Dette vil i givet fald ske i henhold til databeskyttelseslovens § 10.

Kategorier af personoplysninger
Når vi modtager en henvendelse fra dig på det sociale medie, behandler vi dit navn/brugernavn og henvendelsens indhold.

Når vi offentliggør oplysninger, bruger vi kun de oplysninger, vi har fået tilladelse til at dele.
Det drejer sig typisk om navne, interviews, billeder og video.

Når vi målretter vores indhold, segmenterer vi på køn, alder, geografi og interesser på baggrund af den viden, den enkelte social medie platform har om dig. Vi har kun adgang til oplysningerne i pseudonymiseret form. Det er således kun de enkelte sociale medier, der kan identificere dig på baggrund af oplysningerne.

Modtagere af oplysninger
Når du deler og kommunikerer ved hjælp af sociale medier, er det dig selv der vælger synligheden af dine aktiviteter på det sociale medie. Dit netværk kan som oftest også se aktiviteter, som du foretager dig på det sociale medie.

Det er værd at bemærke, at offentlige oplysninger kan ses af alle i eller uden for vores de sociale medier, også selvom de ikke har en konto. Dette omfatter dit fx brugernavn, alle oplysninger, du deler offentligt, oplysninger på din offentlige profil(er) samt indhold, du deler på et offentligt socialt medie eller i et andet offentligt forum på et socialt medie.

Opbevaring
Som udgangspunkt sletter vi oplysninger om dig, når vi ikke længere har brug for dem. På sociale medier vil dine henvendelser og vores offentliggjorte indhold dog ligge tilgængeligt, så længe det pågældende sociale medie tillader det.

Pligter og konsekvenser
Det er den enkelte bruger, der har ansvaret for indholdet i en henvendelse. Vi anbefaler derfor, at du ikke deler oplysninger, du ikke ønsker offentliggjort.
Ligesom vi forbeholder os retten til at fjerne stødende materiale eller materiale, der enten er ulovligt eller ikke følger vores retningslinjer.

Vi sagsbehandler ikke på vores sociale medie platforme, ligesom vi heller ikke gør brug af beskedfunktionen på Facebook

Rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. De mest relevante af dine rettigheder fremhæves nedenfor.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan fx gøre indsigelse mod behandling af oplysninger omkring dig, som er vurderet nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse, eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, hvorefter vi skal vurdere nødvendigheden af behandlingen på ny.

Klage til Datatilsynet
Hvis du vil klage over behandling af dine personoplysninger, kan du rette henvendelse til Datatilsynet. Se nærmere om kontakt på www.datatilsynet.dk.

Henvendelse til Forsvarskommandoen og underliggende myndigheder
Ønsker du at kontakte Forsvarskommandoen eller en af de underliggende myndigheder, kan du gøre det gennem e-mail, på telefon, via Digital Post eller almindeligt brev. Se ovenstående link til kontaktoplysninger.

Indeholder din henvendelse oplysninger, som du ønsker at holde fortrolige, kan du skrive sikkert til os via Digital Post på Borger.dk.

Sidst opdateret 3. oktober, 2020 - Kl. 22.38