[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Lidt mere end halvdelen af de kvinder, som falder fra basisuddannelserne i Forsvaret, opgiver pga. fysisk overbelastning. Det viser en analyse, som Forsvarets psykologer netop har udarbejdet. I kamptropperne, hvor idræt og march med tung udrustning er vigtige elementer i uddannelsen, er frafaldet af kvinder markant større end i søværnet, flyvevåbnet og ved hærens øvrige regimenter.

Det vil Forsvaret gøre noget ved.

Kvinderne bliver frem over mødt med bedre information om, hvilken fysik der kræves af en kampsoldat, og Forsvarets Personeltjeneste arbejder på at forbedre det træningsprogram, som de værnepligtige modtager tre måneder før de møder, så de får bedre mulighed for at forberede sig på den krævende militærtjeneste. Endelig bliver det indskærpet, at instruktørerne skal fordele belastningen jævnt i løbet af uddannelsen.

For at give rekrutteringscentrene mulighed for at udnytte regimenternes erfaringer, vil Forsvarets Personeltjeneste give centrene feedback om de efterkasseredes helbred. På den måde vokser erfaringsgrundlaget, så de værnepligtige kan få bedre vejledning i, hvor i Forsvaret deres fysik giver dem de bedste forudsætninger for at gennemføre basisuddannelsen.

Af de 200 kvinder indkaldt til basisuddannelse på værnepligtslignende vilkår i 2006 måtte 30 opgive at gennemføre. Af dem faldt hele 25 fra ved kamptropperne i hæren, hvilket svarer til ca. en tredjedel af kamptroppernes kvinder på værnepligtslignende vilkår. Ved hærens øvrige regimenter er frafaldet knapt måleligt og faktisk lavere end frafaldet blandt mandlige kolleger.

Stor tilfredshed
Den markante afvigelse mellem frafaldet ved kamptropperne og hærens øvrige tjenestegrene skyldes formentlig, at samtlige kvinder er frivillige på værnepligtslignende vilkår. Alle kvinder møder op efter eget valg med en høj motivation, som får dem til at gennemføre basisuddannelsen med bravur bortset fra særligt fysisk krævende tjenestegrene, hvor mange må opgive pga. for høj fysisk belastning.

Psykologernes interviews med kvinder afgået i utide, viser også, at knap halvdelen har forladt Forsvaret pga. andet end fysiske skader: bl.a. psykiske problemer, mangel på motivation og tilpasningsvanskeligheder.

De konkrete problemer er meget forskellige fra kvinde til kvinde. Nogle kritiserer disciplinen og den til tider kontante tone, andre udvikler frygt for gardehusarernes heste eller bliver skuffede over, at Forsvaret ikke længere er en ren mandeverden. I enkeltstående tilfælde har kvinder oplevet, at en befalingsmand prøvede at så splid mellem kønnene, at et næsten afklædt foto blev rundsendt pr. sms, og at en mandlig kollega lagde an i en lidt for frimodig tone.

Generelt konkluderer psykologerne dog, at kvinderne med få undtagelser føler sig tilfredse med tjenesteforløb og kammeratskab. Næsten ingen mener, de har spildt tiden, selvom de måtte forlade basisuddannelsen i utide.