[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Forsvaret er en attraktiv arbejdsplads. Selv om der er stærk konkurrence på arbejdsmarkedet om de unge, kan Forsvaret rekruttere soldater til de internationale operationer. Men man kan ikke rekruttere nok specialister, officererne søger ud i civile jobs og bemandingen i visse af Forsvarets enheder er for lav i forhold til opgaverne. For ansatte i Forsvaret er det ikke nyt, men nu ligger der er et overblik, som samler tallene over manglen på folk i de forskellige personelgrupper – og der er mange tal, der lyser rødt.

Direktionen har derfor udarbejdet en strategi for bemandingssituationen i Forsvaret, der skal føre til bedre sammenhæng mellem bemanding og opgaver. Strategien går i korte træk ud på hurtigst muligt at sætte tiltag i værk, som skal gøre arbejdsbetingelserne bedre for medarbejderne, lette byrden for de mange, der trods alt bliver i Forsvaret, og rette op på underbemandinger i strukturen.

Mange årsager
Både for officerer, specialister og befalingsmænd er der store huller i bemandingen. Årsagerne til, at medarbejdere forlader Forsvaret er i løbet af foråret og sommeren blevet undersøgt og analyseret. Det handler blandt andet om vilkårene for de udsendte og deres familier i forbindelse med internationale operationer, og som følge af udsendelserne det store arbejdspres, der ligger på dem, der har den daglige drift herhjemme. Men det handler også om, at Forsvarets ledere og faglærte specialister er attraktive for det civile arbejdsmarked, det handler om løn og om flytninger af medarbejdere som følge af omstillingen af Forsvaret. Årsager er nu blevet afdækket, og derfor kan man nu gå direkte til handling.

Strategien kort
Direktionens strategi fokuserer på seks områder, der skal handles på:

1. Arbejdsvilkår – skabe rammer for at kunne passe sit arbejde.
2. Øge produktionen af officerer, befalingsmænd og specialister.
3. Nedbringe sygefravær/antallet af ikke udsendelsesbare.
4. Øge fleksibiliteten inden for personelområdet.
5. Reducere belastningen.
6. Løn, tillæg og personalegoder.

Arbejdet med at forbedre forholdene for medarbejderne har allerede været i gang længe, fx er tillægget til udsendte i internationale operationer øget og overarbejdsbetalingen er sat op. Derudover er der gjort tiltag til at lette byrden af administrative opgaver, så folk kan koncentrere sig om deres primære opgaver, og der er lavet særlige uddannelser for Protection Teams og uddannet polske læger for at komme lægemanglen til livs.
Alligevel er stabene i alle myndigheder blevet sat på overarbejde den næste måneds tid for at finde endnu flere tiltag, der på kort og lang sigt kan forbedre vilkårene inden for de seks områder i strategien.

En koncentreret proces er i gang
I første omgang har direktionen ud fra de seks hovedområder identificeret en række løsningsforslag. De danner rammerne for et stort arbejde med at tage stilling til mulige konsekvenser, økonomi, struktur osv. for hvert enkelt forslag. De konkrete tiltag bliver herefter lagt op på direktionens bord til beslutning. Det er ambitionen, at flest mulige tiltag sættes i værk med det samme. Derfor vil man allerede i slutningen af året kunne mærke effekten inden for visse af hovedområderne.

Information en prioritet
”Men selv om processen bliver koncentreret, er det utrolig vigtigt for ledelsen, at organisationer og medarbejdere holdes orienteret undervejs”, siger Forsvarsstabschef og viceadmiral Tim Sloth Jørgensen. ”Vi vil derfor løbende inddrage formændene for de faglige organisationer og orientere chefer i Forsvaret og de enkelte medarbejdere. Formålet er at skabe bedre vilkår for vores ansatte, og det skal de både kunne se, høre og mærke”.

r interview med Forsvarsstabschef Tim Sloth Jørgensen om bemandingssituationen