[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Det sidste hold kursister på Forsvarsakademiets Videreuddannelsestrin 2 for officerer fik denne måned besøg af forsvarschefen, general Peter Bartram. Han gav de unge officerer en status over Forsvarets situation og sine visioner for de kommende års omstruktureringer i Forsvaret. Derefter var ”ilden fri”, og kursisterne holdt sig ikke tilbage med spørgsmål.-Jeg har tre fokusområder for det kommende år: implementeringen af Forsvarets nye HR-strategi, udviklingen af vores operative kapaciteter og styrkelse af Forsvarets kommunikation, indledte forsvarschefen.

Han understregede, at medarbejderne fortsat er Forsvarets vigtigste ressource, som skal have den fornødne prioritet. Og Peter Bartram var ikke i tvivl om, at fremtiden trods mange åbne spørgsmål og betydelige besparelser vil indeholde et større antal muligheder, som vi skal forstå at udnytte.
Overalt i Forsvaret er der stor faglig viden og erfaring. Kan vi aktivere denne indsigt og disse kompetencer, kan de eksisterende kapaciteter og processer udvikles og nye komme til.

Derefter var det salens tur, og spørgsmål var der nok af. Ikke mindst om officerernes fremtidige arbejdsforhold og karrieremuligheder.

Flere var bekymrede for, at de nye systemer, hvor officererne skal søge deres stillinger, vil gøre nogle stillinger meget eftertragtede og andre umulige at besætte. Til det svarede forsvarschefen, at der givet vil være forskelle. Han forventede dog, at folk fortsat ville søge stillinger, som de finder interessante og udviklende, også selvom stillingerne ikke var i det geografiske nærområde. Forsvarschefen understregede dog, at der er en række tiltag, der kan bringes i spil, skulle det vise sig nødvendigt på sigt.
Andre i salen spurgte, hvorfor Forsvaret ikke afskediger flere chefer, så der bliver plads til de mange unge officerer.

Forsvarschefen forklarede, at der bliver færre chefstillinger i fremtiden. Hvor mange er endnu uvist, men målsætningen er en reduktion på cirka 50 stillinger. Imidlertid er der p.t. en række ubesatte chefstillinger, så hvor mange personer, der reelt bliver berørt, er endnu uafklaret.

Næste spørger var interesseret i, hvorvidt ambitionerne omkring Arktis og nye kampfly betyder, at andre kapaciteter ikke kan opretholdes?
Indenfor begge områder er der analyser på vej, hvilket gjorde det svært for forsvarschefen at give et konkret svar. Han understregede dog, at målsætningen for forsvarsforliget netop er at bevare de operative kapaciteter samt fastholde et forsvar, der kan indsættes indenfor det fulde konfliktspektrum. Der må derfor være en vis balance mellem værnene og i relation til vores forskellige kapaciteter.

Også reservens fremtid blev der spurgt til. Forsvarschefen fortalte, at der endnu ikke var truffet en beslutning, men at han fremadrettet så en betydelig større variation mellem ’fast personel og personel af reserven’. Forsvaret
har behov for reservepersonellet og er positivt indstillet på at udvikle nye relationer afstemt efter HR-strategien, samt tilbyde uddannelsesmuligheder indenfor de fastansattes videreuddannelse mv.