[Oprindeligt publiceret af Gardehusarregimentet]

Ledige legater

Af  "Fælleslegatet for hærens befalingsmænd og deres slægt" er et antal legatportioner ledige.Legatet kan søges af værdige og trængende tjenstgørende eller afskedigede fastansatte befalingsmænd i hæren samt værdige og trængende enker/enkemænd og ugifte vanskeligt stillede børn, fortrinsvis døtre, af disse. Med enker/enkemænd ligestilles samlevere, der i mindst 2 år har haft fælles husstand med afdøde.
Ansøgningen skal foretages på et særligt ansøgningsskema.

Af  "Søværnets Fælleslegat" er et antal legatportioner ledige.
Legatet kan søges af værdige og trængende tjenstgørende som afskedigede militært ansatte i  søværnet, værdige og trængende tjenstgørende som afskedigede personer af håndværkergruppen på Orlogsværftet på Holmen, og disse to gruppers værdige og trængende enker/enkemænd og vanskeligt stillede børn. Med enker/enkemænd ligestilles samlevere, der i mindst 2 år har haft fælles husstand med afdøde.
Ansøgningen skal foretages på et særligt ansøgningsskema.

Af  "Kontorchef i Marineministeriet Thomas Frederik Leopold Brun Cold og hustru Elise Margrethe Armgard Cold, født Svendsens Legat" er et antal legatportioner ledige.
Legatet kan søges af ugifte, forældreløse døtre af embedsmænd henhørende til Danmarks hær og flåde, herunder Forsvarsministeriet, til hjælp i anledning af sygdom, dels til dens helbredelse, dels til efterfølgende rekreationsophold.
Ansøgningen skal foretages på et særligt ansøgningsskema.

Af  "Kaptajn, Kgl. hofvinhandler Lorentz Christian Petersens legat for officersdøtre og officersenker" er et antal legatportioner ledige.
Legatet kan søges af værdige og trængende faderløse og ugifte døtre af eller enker efter danske officerer eller ligestillede af hæren, som ved deres død var eller tidligere havde været ansat i fast tjeneste.
Ansøgningen skal foretages på et særligt ansøgningsskema.

Af  "Oberst Franz Wilhelm Albrecht von Schnitters legat for Officersdøtre" er et antal legatportioner ledige.
Legatet kan søges af værdige og trængende ældre, ugifte døtre af officerer af hæren, værdige og trængende enker efter og yngre faderløse eller på anden måde vanskeligt stillede døtre af officerer af hæren.
Ansøgningen skal foretages på et særligt ansøgningsskema.

Af  "Hofråd David Amsel Meyers Legat" er et antal legatportioner ledige.
Legatet kan søges af fastansatte officerer, der på grund af sygdom har behov for økonomisk støtte, fortrinsvis til rekreationsophold.
Ansøgningen skal foretages på et særligt ansøgningsskema.

Af  "Generalmajor von Ohmes Legat" er et antal legatportioner ledige.
Legatet kan søges af trængende officersdøtre under 18 år, fortrinsvis børn i den skolepligtige alder.
Ansøgningen skal foretages på et særligt ansøgningsskema.

Af  "Kommandørinde Olivia Rothe, født Kirsteins og tidligere afdøde ægtefælle kommandør Andreas Bjørn Rothe's Legat" er et antal legatportioner ledige.
Legatet kan søges af trængende såvel tjenstgørende som afgåede sergenter, oversergenter, seniorsergenter og officerer af B-linien eller tilsvarende, såfremt de pågældende er benådet med Holmens hæderstegn.
Ansøgningen skal foretages på et særligt ansøgningsskema.

Af  "Oberstløjtnant Steinmanns Legat" er et antal legatportioner ledige.
Legatet kan søges af officerer i aktiv tjeneste i hæren, søværnet og flyvevåbnet, samt officerer i hjemmeværnet, der forretter tjeneste i et omfang, som svarer til normal aktiv tjeneste i de øvrige værn. Det er en betingelse for at komme i betragtning ved legatets uddeling, at vedkommende officer har behov for økonomisk støtte.
Ansøgningen skal foretages på et særligt ansøgningsskema.

Af  "Kaptajn Harald Balduin Julius Reinwald og hustru Laura Sophie Margrethe Reinwald, f. Langkildes Legat" er et antal legatportioner ledige.
Legatet kan søges af værdige trængende enker efter danske officerer.
Ansøgningen skal foretages på et særligt ansøgningsskema.

Ansøgningsskemaer vedrørende ovennævnte legater kan rekvireres ved henvendelse til Forsvarets Personeltjeneste, kontorfuldmægtig Anni Persson Tlf.: 32 66 51 10.

Ansøgninger vedrørende samtlige legater indsendes til Forsvarets Personeltjeneste, PF110, Søminegraven, Bygn. 24, 1439 København K. Ansøgninger skal være Forsvarets Personeltjeneste i hænde senest den 15. oktober 2005.