[Oprindeligt publiceret af Gardehusarregimentet]

Det er nu kun tilladt at bære de røde "HMAK" lommeknive. Det er dog tilladt for de få ansatte, der har udleveret tools-knive til deres funktion, at bære disse. For alle andre ved regimentet er det indtil videre IKKE TILLADT AT BÆRE selvindkøbte tools-knive.

Leatherman tools, Victorinox og hvad de nu hedder, er alle forbudt og dermed må det siges, at de er at betragte som et ulovligt våben på arbejdspladsen.Regimentet indskærper, at alle fjerner tools-knive fra uniformen, bæltet, lommen m.m. Tag dem med hjem.

1. En lommeknivs blad må højest være 7 cm.
2. Knivsbladet må ikke kunne fastlåses. Disse regler gælder ikke
    knive, der bruges som værktøj.
3. Enhåndsbetjente foldeknive er ulovlige - må ikke godkendes som
    værktøj.

Reglerne gælder indtil andet oplyses Reglerne skal overholdes, men det forlyder også, at sagen er taget op med Hærens Operative Kommando(HOK), for soldaterne bruger disse tools-knive meget i dagligdagen, og det sparer regimentet for meget tid og penge til små-værktøj.
 
Sagen er til behandling i HOK, og en evt. dispensation fra nævnte regler kan kun gives af chefen for HOK, der også kan bekræfte, at man vil arbejde hen imod en tilladelse til at bære selvindkøbte lovlige tools-knive, men som der står i mailen til alle ansatte: "Indtil denne dispensation er tilgået, er selvindkøbte tools altså at betragte som ulovlige, også selv om man bærer uniform".

Lovgivningen i Danmark er stram Handy-folket har altid kunnet bruge Tools-knive, og det har været muligt at købe dem gennem kontakt- og velfærdsordningen. Salget er nu stoppet.

Bliver du taget med en ulovlig kniv på offentlig sted, så er bøden på 5.000 kr. - anden gang er det fængselsstraf.

Leatherman har udviklet knive, der passer til dansk lovgivning - læs her: På Leathermans hjemmeside kan man læse følgende: "fortolkning af loven om bæring af kniv".
Pas på, hvis din kniv er enhånds-betjent eller for lang!
 
Danmark har sandsynligvis verdens skrappeste lovgivning, når det gælder knive og den gælder også knive i multifunktionsværktøjer. I hovedtræk er reglerne fra 2003 at:
* Enhånds-betjente knive er ulovlige
* Du må ikke gå rundt med en kniv, hvor bladet er mere end 7 cm langt.
Det er ok at bruge (knive med et blad) på over 7 cm under/til arbejde. Er du fx håndværker, lystfisker eller jæger, må du godt bruge en kniv, der er over 7 cm, under udøvelsen af dit erhverv eller din fritidsinteresse.
 
Du må ikke have kniven/værktøjet med andre ”ikke-relevante” steder. Fx må du ikke tage kniven med på café på vejen hjem fra arbejdet. Den må heller ikke ligge i bilen, mens du kører rundt i fritiden. Derfor er det en god idé at gøre det til en vane at køre hjem og lægge kniven i værktøjskassen eller et andet bestemt sted, så snart du er færdig med at bruge den.

Ovenstående er i store træk de konsekvenser, som ændringerne i våbenloven har haft for brugere af knive. Våbenloven i sin fulde ordlyd kan findes på "Bekendtgørelse af lov om våben og eksplosivstoffer".
 
Enhånds-betjente knive er ulovlige
På grund af den skrappe lovgivning har Leatherman udviklet specielle knive til det danske marked. Her er knivsbladet helt og ubrudt og man skal bruge to hænder til at åbne kniven. De lovlige knive fås hos alle de autoriserede danske Leatherman forhandlere - og KUN hos dem. Dette betyder, at man bør afholde sig fra at købe Leatherman med hjem via udenlandske hjemmesider eller på ophold i udlandet. læs mere på: www.leatherman.dk

ANSVARET ER DIT! Husk - en soldat straffet for ulovlig våbenbesiddelse er ikke det bedste kort. Må DU bære din kniv - og hvor?
 
Våbenloven
§ 4. På steder, hvortil der er almindelig adgang, er det forbudt at bære kniv eller dolk, medmindre det sker som led i erhvervsudøvelse, ved jagt, lystfiskeri eller sportsudøvelse eller et andet lignende formål. Forbudet omfatter ikke foldekniv med en klinge på højst 7 cm.
Stk. 2. Justitsministeren kan udstede forbud mod at indføre, ved overdragelse at erhverve, at besidde, bære eller anvende,overdrage eller at overlade andre besiddelsen af:
1) Skarpe våben, hvis klinge overstiger 12cm, springknive, springstiletter, faldknive og lignende samt kårdestokke og andre tilsvarende skjulte våben,
2) Slag- eller stødvåben, derunder knojern, totenschlægere, gummiknipler og lignende,
3) Kastestjerner, kasteknive og lignende,
4) Genstande, der uden at fremtræde som våben eller ammunition er egnede til at anvendes på lignende måde som de i § 1, nr. 4, nævnte genstande,
§ 10. stk.3. Dolke og knive kan uanset stk. 2, nr. 1, uden tilladelse anvendes i erhverv, til husholdningsbrug eller ved jagt, lystfiskeri eller sportsdygning, hvis de er udformet hertil. De nævnte dolke og knive kan erhverves, besiddes og bæres til den nævnte brug.

http://holstebrogruppen.dk/vaabenlov.htm (Afskrift uden det der omhandler ekplosive stoffer LAL/RED).