Militærpolitiet Danmark

Militærpolitiet deltager ofte i Forsvarets internationale opgaveløsninger, hvor vi altid skal kunne stille med et bidrag, uanset om det er til vands, til lands eller i luften. Foto: Forsvaret

Militærpolitiets opgaver

Disse politifunktionerne medvirker til vores opretholdelse af lov og orden ved militære enheder og sikrer, at både dansk og underlagt udenlandsk personel efterlever internationale og nationale love og bestemmelser, samt at personellet behandles i henhold til gældende retsplejelovgivning.

 

Opgaverne løser vi oftest ved patruljering og efterforskning, herunder indsamling og sikring af bevismaterialer samt støtte til auditøren (Forsvarets anklager). På den måde kan vi være med til at forhindre tyveri, hærværk og andre hændelser, eller vi kan dokumentere hændelser, der allerede ér sket.

Vi arbejder også med at sikre opretholdelse af ro og orden blandt civilbefolkningen i internationale miljøer, herunder tilsikre at civile ikke bliver involveret i egentlige kamphandlinger.

 

Løsningen af opgaven koordineres med de lokale civile og/eller militære myndigheder og kan spænde meget vidt helt fra anholdelse af en farlig gerningsmand til boarding af skibe i internationalt farvand.

 

Hvis der i internationale opgaver er fravær af en civil sikkerhedsstruktur, støtter vi som Militærpoliti med rådgivning, uddannelse og efterforskning, herunder dokumentation og håndtering af beviser.

Militærpolitiet står ofte for beskyttelse af enkeltpersoner samt sikkerhed i forbindelse med forskellige operationer/begivenheder. Vi har en del livvagtsopgaver, hvor vi beskytter VIP i forbindelse med udførsel af dennes virke. Det kan for eksempel være højtstående militærfolk eller politikere. I sådanne tilfælde kan MP stå for livvagtstjenesten ved blandt andet at sikre områder samt eskortere VIP.

 

Derudover arbejder vi med sikring af områder, for eksempel feltsikkerheds- og adgangskontrol under vigtige begivenheder.

Militærpolitiet bliver ofte involveret i håndteringen af krigsfanger eller civile frihedsberøvede, og Militærpolitiet er ansvarlig for, at disse frihedsberøvede behandles jf. de love, regler og konventioner, der gælder på de respektive områder.

Militærpolitiet kan gennemføre trafikkontrol, for eksempel hastighedskontrol eller kontrol for spirituskørsel.

 

Dette kan gøres ved fysisk at regulere trafikken i vejkryds og på vejene, vejvisning ved afskiltning og dels ved løbende kontrol.

 

Det er ofte denne funktion, som andre medarbejdere i Forsvaret samt civile, uden nærmere kendskab til Militærpolitiet, forbinder med vores virke i Forsvaret.

 

Funktionsbeskrivelser

Marinespecialisten/konstablen er det udførende led i detachementet, og denne løser alle de praktiske arbejdsopgaver ved Militærpolitiet, lige fra de politimæssige opgaver (f.eks. afhøring, efterforskning, rapportskrivning) til patruljering, livvagtstjeneste, trafikkontrol osv.

 

Marinespecialisten/konstablen skal forvente at blive udsendt i internationale operationer i MP-funktionen.

Som sergent ved MP er du oftest gruppefører og dermed taktisk fører for to MP-konstabler.

 

Desuden gennemfører du i større grad selvstændige opgaver på vegne af MP, f.eks. patruljer og kontrolvirksomhed, og du kan gennemføre undervisning af mindre grupper af soldater.

Oversergenten kan bestride mange forskellige funktioner.

 

Han/hun vil typisk bestride tjenesten som fører for sektionen, og i nogle tilfælde sidde i mere administrative stillinger.

 

Derudover kan pågældende virke som instruktør og faglærer i et eller flere fag ved enheden samt kunne planlægge, tilrettelægge, gennemføre og kontrollere uddannelse og undervisning.

 

Sidst men ikke mindst er pågældende i flere tilfælde med til at lede, vejlede og støtte den øvrige ledelse, herunder også i forhold til personelsamtaler.

Ligesom oversergenten kan seniorsergenten bestride mange forskellige funktioner.

 

Oftest vil pågældende kunne fungere som detachementets stationsleder men vil derudover også kunne have administrative eller uddannelsesmæssige opgaver.

 

Pågældende vil have et højt politi- og militærmæssigt fagligt niveau, samt have stor erfaring inden for områderne.

 

Seniorsergenten vil derudover kunne planlægge, tilrettelægge, gennemføre og kontrollere et samlet uddannelsesforløb, samt kunne gennemføre kompetenceudvikling ved egen enhed.

Chefsergenten har den højeste rang i sergentgruppen, og det er kun de dygtigste seniorsergenter, der bliver udnævnt til chefsergenter.

 

Disse bliver ofte betragtet som Militærpolitiets største vidensbank, og de sidder ofte i stillinger, som netop kræver en stor erfaring på det MP-faglige område.

 

Stillingerne befinder sig ofte i det administrative område, da der her kan trækkes på deres faglighed i forhold til strategiske tiltag.

Premierløjtnanten varetager oftest funktionen som næstkommanderende i et detachement.

 

Den næstkommanderende er kaptajnens nærmeste officer og har ansvaret for detachementets uddannelsesniveau samt materiel, udrustning og køretøjer.

 

Denne er desuden det udførende led i forhold til planlægningen af uddannelsen.

Kaptajnen varetager mange forskellige opgaver og funktioner. Vedkommende ses dog ofte i funktionen som detachementschef, hvor han råder over og er ansvarlig for alt personellet i detachementet.
 
Derudover er der gode muligheder for at beskæftige sig med områder uden for det operative miljø. Det kan være i form af stillinger inden for eksempelvis uddannelse og administration.
 
Militærpolitiet har ganske få og primært administrative major-stillinger. Det kan være som den øverste chef for sektioner i staben, kapacitetsenheden eller lignende.
 
Disse har det overordnede ansvar for den administrative enhed og arbejder ofte udelukkende på det strategiske niveau.
 
Hos MP har vi en enkel oberstløjtnant, som er den øverste chef.
 
Vedkommende arbejder primært med at formidle de politiske tiltag ned i organisationen til sine ledere for derefter at kunne tage beslutningerne om, hvilken retning og hvilke opgaver MP i fremtiden skal fokusere på.
 
 
 
 
 
 
 
Sidst opdateret 14. maj, 2020 - Kl. 15.14