[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Renoveringen af den gamle del af Jægersborg kaserne, der er fra midten af 1700-tallet, blev påbegyndt i 1990’erne. Da fase 2 af renoveringsprojektet skulle i gang, blev projektet standset på grund af manglende finansielle ressourcer.

Tjenesteboligen ligger i den del af kasernen, der ikke var omfattet af renoveringen i 1990’erne, derfor var der ophobet et vedligeholdelsesmæssigt efterslæb i 2002.

I forbindelse med vedligeholdelsen af bygningen udarbejdede Nationalmuseet en rapport ”Undersøgelse af facade behandling samt restaureringsforslag”, hvor der bl.a. blev stillet krav om metodevalg i forbindelse med afrensning, reparation af murværk og kalkning. En omstændighed, der ikke gjorde prisen på entreprisen billigere.

I 2002 påbegyndtes genopretningen af den bygning, som tjenesteboligen er en del af. De arbejder, der blev gennemført var følgende:

• De bærende konstruktioner på bygningen, der er en bindingsværksbygning, havde lidt skade og skulle genoprettes. Derfor blev mur- og træværk repareret og malet.
• Udvendig renovering af facader og vinduespartier.
• Genopretning af en ikke vedligeholdt og tilvokset have.
• Etablering af ny terrasse, idet tidligere anvendte belægningsmaterialer blev genanvendt, ligesom haven blev omdannet i overensstemmelse med den udarbejdede haveplan.
• En faldefærdig toiletbygning og et redskabsskur blev revet ned efter indhentet tilladelse fra Kulturarvsstyrelsen, hvorefter der blev opført en carport, inklusive et redskabsskur. I denne sammenhæng måtte der fjernes og renses forurenet jord.
• Som i de fleste ældre boliger er der i tjenesteboligen en hel del indbyggede skabe, som på grund af ælde ikke længere var brugbare.

Haven, der var tilgroet med store træer og buskads, blev også totalrenoveret: Desværre er bilagene omkring de udførte arbejder gået tabt, da Forsvaret som udgangspunkt kun gemmer den slags bilag i 5 år.

Villa Zenta
Baggrunden for istandsættelsen af Villa Zenta er, at der er tale om et hus fra begyndelsen af 1900-tallet. Lejeboligen led frem til 2000 under et vedligeholdelsesmæssigt efterslæb såvel udvendigt som indvendigt.

Det skal her nævnes, at der ikke er gennemført gennemgribende renoveringer af bygningen i nyere tid frem mod 2001.

I 2000 påbegyndtes flere projekter, der skulle rette op på vedligeholdelsesstandarden af lejeboligen. De arbejder, der blev gennemført, var følgende:

• Nedrivning af mindre anretterkøkken og etablering af køkken inklusive karme, paneler, gulve, elinstallationer og VVS.
• Udskiftning af slidte elinstallationer i flere rum.
• Afslibning af gulve.
• Maling af hele beboelsen.
• Udvendig renovering af murværk på facader samt vinduespartier, der flere steder var rådnet væk, herunder genopretning af vinterhaven, hvor hovedparten af de bærende konstruktioner, der var tæret væk, skulle udskiftes.
• På grund af fugtproblemer etableredes omfangsdræn omkring bygningen, hvorefter opbrudte terrasser blev genskabt.
• Garagen, der også var af ældre dato, blev ved samme lejlighed renoveret.
• Gammel hovedtrappe blev nedtaget og ny opsat.
• En hullet bagtrappe fik ny belægning. Samtidig blev gelænderet renoveret.
• For at gøre parkeringsforholdene bedre i forbindelse repræsentative formål blev forhaven inddraget til en større indkørsel, bl.a. fordi Århus politi havde gjort indsigelser mod Forsvarets parkeringer på hovedvejen.

Samlet set er der anvendt ca. 5 mio. kr. til renoveringen af de to boliger med tilhørende arealer, men dette skal ses i lyset af det efterslæb, der var på området og ikke mindst til de særlige forhold, som er knyttet til ældre boliger, herunder den fredede bygning på Jægersborg.