[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Hvad er en forsvarskommission?
Forsvarskommissionen er et råd af politikere og eksperter, der er nedsat for at komme med forslag og anbefalinger til Forsvarets videre udvikling.

Hvorfor er præcis denne Forsvarskommission blevet nedsat?
Forsvarskommissionen er nedsat for at stille forslag om Forsvarets udvikling efter år 2009, hvor der skal forhandles et nyt forsvarsforlig. Kommissionen er dog også blevet pålagt at have et perspektiv, som rækker frem til 2025.

Skal regeringen følge kommissionens forslag?
Nej, det skal den ikke. Kommissionens forslag og anbefalinger er netop forslag og anbefalinger, som regeringen og partierne kan bruge som forhandlingsoplæg. Kommissionens beretning kan betegnes som et katalog med forslag over mulige ændringer. Hvordan Forsvaret bliver ændret i den kommende forligsperiode afhænger imidlertid helt af de politiske forhandlinger mellem partierne. Den nuværende regering har nedsat flere kommissioner, blandt andet Velfærdskommissionen og Skattekommissionen. Deres anbefalinger er blevet brugt som inspiration af regeringen, men ikke gennemført i sin helhed.

Hvilke dele af Forsvaret har kommissionen kigget på?
Kommissionen er blevet pålagt at komme med forslag om mulige tilpasninger og ændringer i Forsvarets struktur og materiel. Kommissionen er også blevet pålagt at kigge på emner som den enkelte soldats rolle og sikkerhed og på mulighederne for at udvikle samarbejdet mellem Forsvarets udsendte enheder med den danske og internationale civile indsats.

Som et helt specifikt punkt har Forsvarskommissionen kigget på behovet for større materielanskaffelser og i den forbindelse overvejet behovet for at erstatte Forsvarets F-16 fly med en ny flytype.

Den nuværende kommission har modsat den forrige kommission beskæftiget sig indgået med Forsvarets økonomi. Men det er ikke kommissionen der afgør størrelsen på det kommende forsvarsbudget. 

Kan kommissionen foreslå en helt ny sikkerhedspolitik?
Nej, de overordnede rammer for sikkerhedspolitikken er ikke til diskussion. Kommissionens overvejelser skal baseres på, at Danmark også i fremtiden vil føre en aktiv udenrigs- og sikkerhedspolitik og fortsat være medlem af FN, NATO og OSCE

Hvordan arbejder en forsvarskommission?
Forsvarskommissionen har holdt 20 møder, men har også gennemført en række rejser. Kommissionen har gennemført besøg i NATO, EU, Storbritannien, USA og Grønland. Kommissionen har også besøgt den danske styrke i Afghanistan og besøgt tjenestesteder i Danmark.

Hvem sidder i Forsvarskommissionen?
Forsvarskommissionen sammensættes af politikere, embedsmænd og særligt sagkyndig. Kommissionen er en større sag. Medlemmerne er:
* En formand udpeget af forsvarsministeren. I dette tilfælde den tidligere forsvarsminister, Hans Hækkerup
* Et folketingsmedlem fra hvert af de otte partier, der sidder i Folketinget, samt en stedfortræder for hvert medlem. Stedfortræderne har i vidt omfang deltaget i møderne.
* Forsvarsministeren og departementschefen fra Forsvarsministeriet
* Repræsentanter fra Statsministeriet, Udenrigsministeriet, Finansministeriet og Økonomi- og Erhvervsministeriet.
* Danmarks ambassadør ved NATO
* Forsvarschefen, chefen for Forsvarsstaben, chefen for Forsvarsstabens Planlægnings- og Dritssstab, chefen for Forsvarets Materieltjeneste, chefen for Hjemmeværnet, chefen for Forsvarets Efterretningstjeneste og direktøren for Beredskabsstyrelsen 
* Fire særligt sagkyndige. De fire er; professor Bertel Heurlin, chefen for Dansk Institut for Militære Studier Mikkel Vedby Rasmussen, lektor Birthe Hansen, Københavns Universitet og prorektor Lykke Friis, Københavns Universitet.
* Repræsentanter for Grønlands hjemmestyre og landsstyret på Færøerne, når kommissionen drøfter spørgsmål af betydning for Grønland, Nordatlanten eller arktiske forhold