[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

OS Thomas Rathsack henvendte sig ultimo 2008 telefonisk til Jægerkorpsets (JGK) sekretariat vedr. at han havde til hensigt at skrive en bog om sit liv. Thomas Rathsack anførte i samtalen, at han blandt andet havde til hensigt at omtale sin tjenesteperiode ved JGK på en positiv måde og at han i den forbindelse var usikker på, hvorvidt der stadig forelå en ekstraordinær ”fortrolighedserklæring” mellem JGK og ham selv. Thomas Rathsack hentydede til en JGK policy, der blev implementeret i 2002 og indebar, at personel til tjeneste ved JGK skulle underskrive en særlig erklæring om tavshedspligt. 

Thomas Rathsack sendte efterfølgende en mail til JGK, hvori han konstaterede, at der ikke forelå ekstraordinære fortrolighedserklæringer mellem JGK og ham selv, og at han således kun var ”omfattet af den, for alle i forsvaret ansatte, gældende militære retsplejelovgivning”. Thomas Rathsack anmodede om at få bekræftet sin udlægning evt. telefonisk. JGK bekræftede derfor efterfølgende telefonisk overfor Thomas Rathsack, at han var underlagt den ”normale” tavshedspligt og meddelte endvidere, at JGK om nødvendigt kunne tilsende Thomas Rathsack dette på skrift.

Medio maj kontaktede Thomas Rathsack igen JGK med henblik på at få tilsendt en skriftlig udgave af det mundtlige svar, som JGK meddelte Thomas Rathsack telefonisk ultimo 2008. Primo juli tilsendte JGK et skriftligt svar til Thomas Rathsack via internettet og pr. brev. Thomas Rathsack bekræftede modtagelsen af svaret via internettet. Af svaret fremgår det, at ”såfremt du ønsker en yderligere sikkerhedsmæssig præcisering vedrørende de kapitler og afsnit i din bog, med tilhørende billedmateriale, der omhandler Jægerkorpset, er du velkommen til at sende materialet til udtalelse ved Korpset”.

Thomas Rathsack responderede ikke på JGK svar og har ikke siden henvendt sig til JGK i den anledning. Thomas Rathsack har på intet tidspunkt i sit ”bogprojekt” givet JGK oplysninger om tidsplan for udarbejdelse af materialet og udgivelse af en bog samt i hvilken form og med hvilket indhold hans tjenesteperiode ved JGK ville være beskrevet.

JGK har opfattet Thomas Rathsack henvendelser som et positivt ønske om at undgå brud på de gældende bestemmelser vedr. tavshedspligt i sit skrivearbejde. JGK har i hele perioden tillige haft et indtryk af et projekt omfattende en beskrivelse af et spændende og oplevelsesrigt liv med en historie, der uomtvisteligt ligger ud over de oplevelser, Thomas Rathsack har haft i JGK og beskrevet i en form svarende til andre bogudgivelser af tidligere jægere herunder f.eks. B.S. Christiansens ”Et liv på kanten”, Poul Dahl’s ”Jægersoldat i en terrortid”, Nikolaj Moltke-Leth’s ”Jo – du kan” og Carsten Mørch’s ”Sådan”. Med disse forudsætninger havde JGK forventet en opfølgende dialog med Thomas Rathsack herunder en mulighed for at forsvaret kunne udtale sig om det færdige oplæg. JGK har således ikke haft anledning til særlig mistænksomhed og opfølgende forespørgsler eller henvendelser til Thomas Rathsack i forhold til Thomas Rathsack tavshedspligt og dermed grundlag for henvendelser i forhold til foresatte myndigheder.

Thomas Rathsack har i forbindelse med presseomtalen af ”Jæger – i krig med eliten” udtalt, at han ikke henvendte sig til forsvaret eller Jægerkorpset med det færdigskrevne materiale, fordi han frygtede, at det ville resultere i for mange ændringer i indholdet. Thomas Rathsack har således efter JGK vurdering i sin skriveproces bevidst søgt at undgå en opfølgende dialog med forsvaret vedr. sit materiale men alene henholdt sig til sin egen tolkning af de gældende bestemmelser vedr. tavshedspligt tillige med tilsyneladende anonyme udtalelser fra en militær jurist og personer inden og uden for JGK.

For fuldstændighedens skyld skal oplyses, at alt personel tjenestegørende ved JGK, personel med rådighedskontakt med tilknytning til JGK, JGK personel meddelt tjenestefrihed uden løn og JGK personel på civiluddannelse skriftligt, i forbindelse med destruktionen af de nævnte særlige tavshedserklæringer, blev orienteret om gældende regler vedrørende tavshedspligten som en konsekvens af en beslutning taget på JGK Samarbejdsudvalgsmøde den 3. april 2006, hvor Thomas Rathsack var tjenestegørende ved JGK. Personellet instrueres tillige om klassifikation m.v. i forbindelse med konkrete missioner. Endvidere er alt personel ved JGK gjort bekendt med deres tavshedspligt i forbindelse med deres ansættelse, under den årlige sikkerhedsbriefing og i forbindelse med afgang fra JGK.