[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Det er korrekt, at der fra 2006 har været en stigning i den registrerede udgift på området, samt at der ikke har været fuld overensstemmelse mellem budget og regnskab. Det er imidlertid ikke korrekt, at udviklingen på området skyldes udgifter til ”sprut og middage”, som Ekstra Bladet skriver.

Stigningen kan derimod for langt størstedelen tilskrives, at forsvaret i efteråret 2007 under overskriften ”Operation bedre hverdag” indførte en række tiltag med henblik på at forbedre vilkårene for forsvarets medarbejdere. Blandt disse initiativer var en kaffe og frugt-ordning samt en ordning med henblik på at fremme korpsånden ved blandt andet at give mulighed for finansiering af seminarer, teambuilding-arrangementer mv. Udgifterne til disse tiltag fik delvis effekt i 2007 og fuld effekt i 2008. Der er tale om betydelige udgifter, idet initiativerne berører alle forsvarets godt 20.000 medarbejdere

Det skal derudover bemærkes, at udgifter til repræsentation blandt andet indeholder udgifter til åbent hus arrangementer, afvikling af forsvarets dag, Open Skies, begravelsesudgifter mv.

Der har i de senere år kunnet konstateres følgende sammenhæng mellem budgettering og forbrug i forhold til repræsentation, medarbejdergoder mv.

Mio. kr.      2005     2006     2007     2008
Budget         2,2        3,6       5,4     14,3
Regnskab    14,3      15,9     29,7     74,4

Det fremgår, at der i perioden ikke er fuld overensstemmelse mellem de budgetterede og de regnskabsførte udgifter. For årene 2007 og 2008 er en væsentlig del af forklaringen, at de omtalte initiativer tilknyttet ”Operation bedre hverdag” ikke blev indarbejdet i detailbudgetterne, idet initiativerne først blev besluttet i efteråret 2007.

Hertil kommer, at der i de foregående år ikke i tilstrækkeligt omfang har været fokus på en detaljeret budgettering og opfølgning på dette område. Forsvarskommandoen har derfor i 2009 udarbejdet en ny model for budgetteringen med en højere grad af detaljering. Den nye model vil blive anvendt fra 2010 til såvel budgettering som opfølgning.

Det kan endvidere bemærkes, at Forsvarskommandoen i foråret 2009 har udarbejdet nye og mere klare regler for repræsentation og medarbejderforplejning. De nye regler skal sikre en bedre og mere gennemsigtig budgettering af området.