[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Rigsrevisionen skriver at:
"..regnskabet samlet set er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler.
Rigsrevisionen finder, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der i videst muligt omfang sikrer, at dispositionerne omfattet af regnskabsaflæggelsen er i overensstemmelse med bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis".

- Jeg er tilfreds med, at den målrettede indsats har medført, at regnskabet er godkendt uden forbehold. Det er et centralt punkt i forsvarsforliget fra 2009, at forsvarets økonomistyring skal forbedres, og et godkendt regnskab er et væsentligt skridt i den rigtige retning, siger forsvarschef general Knud Bartels.

Forsvaret har gennemført en regnskabshandleplan for at sikre en korrekt balance, og indsatsen har båret frugt. Fremadrettet vil der stadig være stor fokus på at aflægge tilfredsstillende regnskaber og på en konstant optimering af de regnskabsmæssige processer.

Rigsrevision bemærker samtidig, at der fortsat er mangler i økonomistyringen i forsvaret i 2009. Forsvarskommandoen er enig i revisionens vurdering og har i både 2009 og 2010 arbejdet målrettet på videreudvikling og optimering af økonomistyringen.

Målet med arbejdet er blandt andet at skabe en klar og entydig sammenhæng mellem aktiviteter, udgifter og målopfyldelse. Forsvarskommandoen hilser derfor den igangsatte Rigsrevisionsundersøgelse om forsvarets økonomistyring velkommen.

Henvendelser i relation til denne pressemeddelelse kan rettes til Forsvarskommandoens pressevagt på tlf. 70 200 440.