[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Formålet med den vedtagne ændring af lov om aktiv socialpolitik er at sikre, at modtagelsen af skattefri soldaterlegater ikke skal påvirke tildeling af kontant- eller starthjælp.

Skattefri soldaterlegater har ikke betydning for andre forsørgelsesydelser som fx arbejdsløshedsdagpenge, sygedagpenge og revalideringsydelse, der er således tale om en ligestilling i forhold til disse andre ydelser.

En kommune skal herefter se bort fra formue, som skyldes beløb, der stammer fra legater fra fonde, stiftelser m.v., der er fritaget for beskatning hos modtageren efter ligningslovens § 7, nr. 30. Kommunen skal heller ikke foretage fradrag for indtægter i kontant- eller starthjælpen som følge af modtagelse af et legat, der er fritaget for beskatning hos modtageren efter ligningslovens § 7, nr. 30.
 
En kommune kan stille krav om dokumentation for udbetaling af et legat og i den forbindelse undersøge, om det udbetalte legat er omfattet af ligningslovens § 7, nr. 30, evt. ved at tage kontakt til skattemyndighederne.

Da skattefriheden for soldaterlegater efter ligningslovens § 7, nr. 30, har virkning fra og med indkomståret 2009, har ændringerne i lov om aktiv socialpolitik ligeledes har virkning fra og med den 1. januar 2009.

Kommunerne skal derfor tage eventuelle sager op til fornyet vurdering. Da det imidlertid vil være vanskeligt at finde de konkrete sager frem, har Arbejdsmarkedsstyrelsen samtidig med udsendelse af et orienteringsbrev til kommunerne mv. anmodet de fonde m.v., som uddeler til persongruppen, om at rette henvendelse til samtlige legatmodtagere i perioden fra 1. januar 2009 til lovforslagets ikrafttræden 1. juni 2010. Herudover vil Forsvarsministeriet også informere om de nye regler.

Lovforslaget, med navnet L 150 A Forslag til lov om ændring af ligningsloven, skattekontrolloven og lov om aktiv social politik (Fradrag for private donationer til forskning m.v.), er vedtaget af Folketinget ved 3. behandlingen den 11. maj 2010.

Du kan læse Arbejdsmarkedsstyrelsens skrivelse om den nye lov her.

Den nye lov har fået navnet lov nr. 546 af 26. maj 2010 og kan findes her.


Kontaktpersoner i Arbejdsmarkedsstyrelsen, fuldmægtig Anne Louise Hennings og fuldmægtig Birgitte S. Staffeldt, telefon 35 28 81 00.