[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Sune Wadskjær Nielsen

Da Danmark i oktober fik ny regering blev det besluttet at nedlægge Farvandsvæsenet og omfordele dets opgaver. Det er således besluttet, at Det Statslige Lodsvæsen med tilhørende sagsområder samt sager vedrørende afmærkning af farvande, navigation og støtte til søfarende m.v., overdrages til Erhvervs- og Vækstministeriet. Samtidig overdrages også Lodstilsynet til Erhvervs- og Vækstministeriet. Dette har ellers hidtil ligget ved forsvaret.
Herudover overdrages ressortansvaret vedrørende søopmåling til Miljøministeriet, idet søopmålingsskibene fortsat bemandes og drives af Forsvaret.

Det er samtidig besluttet, at opgaverne vedrørende VTS Øresund, Kystredningstjenesten,
Kystudkigstjenesten og Forsvarets Center for Operativ Oceanografi fastholdes under Forsvarsministeriets område og overføres til forsvaret, idet øvrige opgaver vedrørende oceanografi overføres til Klima-, Energi- og Bygningsministeriet.

For Forsvaret medfører det specifikt følgende omplaceringer:

* Lodstilsynet overføres til Erhvervs- og Vækstministeriet.
* VTS Øresund overføres til Søværnets Operative Kommando.
* Kystudkigstjenesten overføres til Søværnets Operative Kommando.
* Kystredningstjensten overføres til til Søværnets Operative Kommando.
* Forsvarets Center for Operativ Oceanografi, overføres til Forsvarets Materieltjeneste.

I dagligdagen løser de medarbejdere, som hørte under Farvandsvæsenet, stadig deres opgaver. Omkring 250 personer i Farvandsvæsenet får ny arbejdsgiver i forsvaret – det svarer til 150 årsværk, da det både drejer sig om fuldtids- og deltidsansatte. Forsvaret ser frem til at overtage Farvandsvæsenets dygtige og engagerede medarbejdere og de vigtige opgaver, som de løser. Farvandsvæsenets personale følger med opgaverne til forsvaret.

Forsvaret er forberedt på at overtage yderligere ansvar for eftersøgnings- og redningstjenesten samt de øvrige vigtige samfundsopgaver. Forsvaret vil derfor udføre opgaverne på samme høje serviceniveau som hidtil.