[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Forsvarsministeriet har oplyst Forsvarskommandoen om, at ministeriet har indstillet sit hidtidige redegørelsesarbejde, mens man afventer formuleringen af kommissoriet for den undersøgelseskommission, der iflg. regeringsgrundlaget skal nedsættes. Forsvarsministeriet har i den forbindelse anmodet Forsvarskommandoen om at gøre det samme. På det grundlag har Forsvarskommandoen besluttet at indstille undersøgelsesgruppens arbejde.
 
Forsvarschef general Knud Bartels udtaler:
- På den baggrund  har jeg fundet det nødvendigt og rigtigt, at informere forsvarsministeren om undersøgelsesgruppens hidtidige arbejde.
 
I brevet oplyser general Knud Bartels bl.a.:
- Undersøgelsen har fastslået, at antallet af danske tilbageholdte overstiger 500 personer.
- Undersøgelsen har ikke kunnet fastslå, hvorvidt der i alle tilfælde er blevet gennemført de tilsyn, der var fastsat krav om i gældende nationale direktiver.

- I et mindre antal tilfælde, er der overdraget danske tilbageholdte personer til irakiske myndigheder efter magtoverdragelsen, i strid med nationale direktiver. Der er dog ikke fundet oplysninger om, at disse har været udsat for overgreb, er dræbt eller på anden måde har lidt overlast.

- Den foretagne gennemgang har fastslået, at der - især i Irak-periodens første del - ikke i tilstrækkelig grad blev registreret og systematiseret de nødvendige informationer om tilbageholdte, til at der kunne sikres et dækkende og blivende billede af indsatsen på området.

- De underlagte og støttende enheders rådige kompetencer har ikke i alle tilfælde alene kunnet forklare den praktiserede rollefordeling mellem fx danske og britiske enheder ved udførelse af tilbageholdelser. Således er engelsk personel i større omfang blevet anvendt til at forestå selve tilbageholdelsen, hvorved det har været opfattelsen, at danske enheder dermed ikke blev ansvarlige for tilbageholdelsen og de deraf følgende forpligtelser.
 
Om undersøgelsesgruppens arbejde siger general Knud Bartels: Det er vigtigt for mig at understrege, at undersøgelsen har fastslået, at den danske bataljon i Irak har reageret konsekvent og hensigtsmæssigt i de situationer, hvor der direkte er bevidnet overgreb eller hårdhændet behandling fra irakiske enheders side. Ligesom undersøgelsens gennemgang ikke har afdækket forhold vedrørende overgreb eller manglende hensynsfuld behandling, der har involveret dansk personel, som ikke allerede var kendt og undersøgt.
 
I forbindelse med tidligere foretagne opgørelser har der været erkendt usikkerhed vedrørende især antallet af tilbageholdte i perioden 2003- medio 2004, hvor flertallet af tilbageholdelser fandt sted. Der er således også sket en løbende skærpelse af kravene til registrering og rapportering vedrørende bl.a. tilbageholdte under Irak-missionen.
 
Fastlæggelse af antallet af tilbageholdte i den aktuelle undersøgelse er foretaget ved en nøje sammenligning af alle rådige oplysninger vedrørende den enkelte tilbageholdelsessituation. Denne tilgang vurderes at have givet en bedre funderet opgørelse af antallet af danske tilbageholdelser.
 
Knud Bartels udtaler:
- Overordnet om arbejdet i undersøgelsesgruppen kan jeg sige, at forsvaret - på baggrund af konklusionerne fra det hidtidige arbejde - nu vil sammenholde de udledte erfaringer fra det hidtidige arbejde i undersøgelsesgruppen med gældende praksis for at se, om det umiddelbart giver anledning til justering eller ændring af procedurer mv. – udover det der allerede er foretaget. For så vidt angår de bagudrettethed forhold har jeg forstået, at det overlades til den kommende undersøgelseskommision at afdække. Og forsvaret vil naturligvis stille alt materiale til rådighed for kommisionen. Jeg har derfor ikke yderligere kommentarer.
 
Magtanvendelsedirektiv for de danske styrker.
Det fremgår af det gældende direktiv for magtanvendelse i Afghanistan, at tilbageholdelse er enhver situation, hvor danske styrker foretager frihedsberøvelse og herved udøver faktisk og fysisk kontrol over en person, gruppe af personer eller enheders bevægelsesfrihed, uanset at dette kun er midlertidigt.
 
Anvisninger og instrukser om at afvente i et nærmere bestemt område under ransagninger, visiteringer, undersøgelser og lign. Anses ikke for tilbageholdelse. Sådanne anvisninger kan kun afgives, når opgaveløsningen tilsiger dette og skal være så kort som muligt og ikke over 4 timers varighed.
 
Dette direktiv har været gældende siden december 2007.