[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Den nye IKT-strategi afløser den forrige fra 2008, og den nye strategi falder bedre i tråd med forsvarsforliget 2010-2014, beredskabsforliget og den fællesoffentlige digitaliserings¬strategi 2011-2015.

Strategien er vigtig for at øge og sikre optimal udnyttelse, tilgængelighed, sikkerhed og effektivitet i forhold til en eksplosiv stigende brug af informations- og kommunikations¬teknologi; en teknologi som er en nødvendig og essentiel del af det samlede forsvars værktøjer. Strategien kommer ligeledes på et tidspunkt, hvor behovet for effektivisering og frigørelsen af ressourcer ved hjælp af teknologi er yderst vigtig i forhold til de store besparelser, der skal findes inden for det samlede forsvar over de næste år.

I strategiperioden vil udviklingen af standardarbejdspladsen give forsvarets brugere høj grad af mobilitet samt en fleksibel adgang til internet og TTJ information (DeMars, KESDH, SPS, Outlook mfl.). Forsvarets brugere vil skulle kunne anvende tablet, smartphone, bærbar pc og forsvarets fjernarbejdsplads i deres dagligdag. Som udgangspunkt gælder det for alle arbejdspladser, at de har fuld internet funktionalitet.
Den øgede brug af mobile platforme, tablets og smartphones stiller nye krav til forsvarets håndtering af informations¬sikkerheden. Blandt andet vil der inden for Cyber være behov for øget opmærksomhed.
Understøttelsen af forsvarets indsatte enheder skal effektiviseres bl.a. gennem etablering af værnsfælles missionsnet og gennem en udbygning af HEMNET, både hvad angår antallet af arbejdspladser og af funktionaliteten.
Endeligt har de store skybrud i sommeren 2011 vist, at der er behov for at den fysiske sikkerhed efterses og forbedres, f.eks. bedre beskyttelse af systemer under ekstreme vejrforhold.

Miljøet bliver også tilgodeset i den nye strategi. Dette sker ved at implementere grønne IKT-principper, som tager udgangspunkt i de statslige vejledninger.

Mange af de overordnede tiltag i denne strategi er allerede iværksat i Forsvarskommandoen, andre er under udvikling og vil inden for de næste tre år blive en fast del af den daglige arbejdgang i forsvaret. Nogle af disse overordnede tiltag er:
• Etablering af nye missionsnetværk.
• ”en bruger – en pc” målsætningen.
• Modernisering af netværksinfrastrukturen.
• Fælles IKT-arkitektur.
• Information Management.
• Udvikling af IKT-kompetencerne blandt forsvarets ansatte.

For at sikre at strategien bliver fulgt til dørs og udmønter sig i praktiske tiltag, er der nedsat en IKT-strategistyregruppe med Forsvarsministeriet for bordenden og med deltagelse af niveau I myndighederne.