[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Forsvarskommandoens presse- og redaktionssektion

Du afleverede din indstilling om etablissementsmæssige ændringer i forsvaret og hjemmeværnet til Forsvarsministeriet. Hvorfor har du valgt, lige de kaserner du har?

-Det nye forsvarsforlig betyder, at hærens organisation bliver ændret. Konkret forventes der at blive etableret en række faglige centre rundt om i landet. Opgaven har derfor været, at udvælge de kaserner, der bedst kan understøtte den nye struktur. I udvælgelsen har vi set på aspekter som driftsomkostninger, investeringsbehov, en række værnsfælles tiltag, effektivisering af forsvarets logistik mv.
Det vigtigste for mig er således at sikre, at vi fortsat kan løse vores operative opgaver optimalt, men reduktionen i antal kaserne skal tillige medvirke til at, vi kan opnå de nødvendige besparelser.

En yderligere positiv effekt kan indtræde, når vi får implementeret den nye HR-strategi, hvor forsvarets ansatte – som hovedregel – ikke bliver beordret i nye stillinger, men selv skal søge deres næste stilling. Ved at have færre, men større tjenestesteder, vil der være behov for færre flytninger – og dermed mindre belastninger på den ansatte og dennes familie.

Hvordan har du det med, at din indstilling nu er genstand for så stor opmærksomhed?

-Det er vel blot naturligt, da det påvirker mange rundt om i landet. Jeg ville blot ønske, at jeg kunne have informeret mine medarbejdere om min indstilling før de skulle læse om den i aviserne.
Indstillingen indgår nu i den videre politiske proces, der skal føre til den endelige beslutning om, hvilke kaserner der skal lukkes. Forud for denne beslutning vil vi tilstræbe, at de lokale chefer kan orientere berørte medarbejdere, inden afgørelsen offentliggøres. Det skylder vi cheferne,  de ansatte og deres familier.

Kan du forstå den usikkerhed og frustration kasernedebatten skaber hos medarbejderne?

-Jeg kan fuldt ud forstå den usikkerhed og frustration rigtig mange berørte medarbejdere står med. Det handler jo ikke kun om den enkelte medarbejder men også om dennes familie. Det er derfor i alles interesse, at der hurtigst muligt træffes en endelig afgørelse, og det er jeg sikker på, at politikerne også er helt opmærksomme på.

Hvad tror du kasernelukningerne kommer til at betyde på længere sigt?
Det er op til politikerne, at afgøre, hvor og hvor mange kaserner der skal lukkes. Jeg er dog overbevist om, at forsvaret vil stå bedre rustet til at løfte de opgaver, som vi skal løse, hvis vi reducerer antallet af kaserner. Vi vil således få en mere effektiv organisation og garnisonering, og forsvaret vil være placeret på få lokaliteter, der vil give soldaterne og deres familier mere ro i forhold til flytninger.