[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Kære medarbejdere

Endnu en gang er det nytår og dermed tid til at gøre status over året, der er gået.

Året rundt – syv dage om ugen – 24 timer i døgnet er danske kvinder og mænd indsat for at hævde landets suverænitet og støtte løsningen af vitale samfundsopgaver i Rigsfællesskabet. Forsvarets opgaver er mangeartede og dækker alt fra patruljer i det nordligste Grønland, over sejlads i stormfuldt vejr på Færøerne til redningsoperationer, ammunitionsrydning og bevogtning i Danmark.

På den internationale front har forsvarets enheder i 2012 været indsat Afghanistan. Hæren har naturligvis været største bidragyder med kontingentet i Helmand, men også flyvevåbnet har igennem året været udsendt til Afghanistan. I februar 2012 bIev ansvaret for kampgruppen  overdraget til vores britiske allierede. Dette var første skridt i den danske omstilling af indsatsen i Afghanistan. I takt med at afghanerne overtager ansvaret for egen sikkerhed, vil den internationale såvel som den danske indsats i de kommende år fortsat blive omlagt fra egentlige kampopgaver til en trænings og kapacitetsopbyggende indsats.

Samtidig har søværnet og flyvevåbnet leveret substantielle bidrag til indsatsen mod pirateri. En vigtig opgave for en stor søfartsnation som Danmark, og en mission hvor vi nu kan se tydelige resultater af den samlede indsats på området. Indvielsen af Arktisk Kommando den 31. oktober 2012 var en milepæl for forsvarets fremadrettede indsats i Grønland og ved Færøerne. Den nye værnsfælles kommando er et vigtigt skridt for en mere effektiv og målrettet indsats i forhold til forsvarets fremtidige indsats i Arktis.

Året igennem har danske soldater været indsat i FN’s missioner verden over, og endelig har forsvaret været til stede med hjemmeværnet i Kosovo.

Heldigvis kommer de fleste soldater hjem fra internationale operationer rigere på erfaringer og oplevelser, men desværre er der også et antal der kommer hjem svækket fysisk og/eller psykisk. Alle fortjener vores støtte og anerkendelse. Jeg kan med glæde konstatere, at alle danske sol-dater er kommet hjem fra internationale operationer med livet i behold i 2012.

Nytåret er en oplagt lejlighed til at se fremad. Det er en svær disciplin at spå om fremtiden, hvilket årets begivenheder har understreget. Vi ved dog, at 2013 på mange måder bliver et skelsættende år i forhold til de forandringer, forsvaret skal gennemføre i de kommende år.

Den 30. november 2012 blev der indgået en ny politisk aftale på forsvarsområdet for peri-oden 2013-2017. Det er glædeligt for forsvaret, at der er en bred politisk opbakning til den nye aftale. Det er samtidigt positivt, at forsvarets operative kapaciteter bevares. Dette tilla-der, at forsvaret fortsat kan løse et bredt spektrum af opgaver i både nationalt og internati-onalt regi. Men der er ingen tvivl om, at forsvaret på lige fod med resten af den offentlige sektor skal spare. I løbet af 2013 vil vi derfor se en række initiativer og tiltag, der alle skal gøre det muligt at sikre den fremtidige drift af forsvaret. Det er min forventning, at vi i den-ne proces arbejder i samme retning og sikrer den bedst mulige implementering af disse helt nødvendige tiltag. Sker det ikke, kan vi risikere, at forudsætningen om at friholde ope-rative kapaciteter mest muligt ikke vil kunne fastholdes.

Jeg vil slutteligt gerne benytte lejligheden til at sige tak for året, der er gået. I har grund til at være stolte af den indsats, I har leveret i det forgangne år, og der bliver behov for jeres store engagement også i 2013.

I, jeres familier og pårørende ønskes alle et godt nytår.

Peter Bartram
general
Forsvarschef