[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

På nuværende tidspunkt har 88 mulige tolke henvendt sig med henblik på at få deres sag behandlet efter tolkeaftalens intimideringspolitik, efter hvilken tolke og andre lokalt ansatte i Afghanistan, som har bistået den danske indsats i Afghanistan, og som er truet eller i fare som følge heraf, tilbydes beskyttende foranstaltninger. Task forcen har indtil videre behandlet 21 af disse sager.

Status for sagerne, der er behandlet efter intimideringspolitikken, er:

To ansøgere har fået meddelt tilbud om at blive indstillet til indrejsevisum med henblik på asylbehandling i Danmark. Tilbuddet er betinget af, at de kan sikkerhedsgodkendes.

  • En af ansøgerne overvejer om han skal tage imod tilbuddet, eller om han foretrækker en lokal genbosætningsløsning.
  • Den anden ansøger har meddelt, at han i stedet ønsker hjælp til en lokal genbosætningsløsning.

Én ansøger har modtaget økonomisk støtte til at genbosætte sig selv og sin familie et andet sted i Afghanistan.

Fire ansøgere er blevet kompenseret økonomisk for, at de allerede har genbosat sig selv og deres familier et andet sted i Afghanistan.

Én har trukket sin ansøgning tilbage, da han var omfattet af det britiske program.

13 ansøgere har fået afslag på deres ansøgninger.

Samlet set har 7 af de 21 ansøgere modtaget et tilbud.

I tillæg til de tolke, der har henvendt sig for at få deres sag behandlet efter tolkepakkens intimideringspolitik, har task forcen desuden behandlet 14 af de i alt 28 forventede sager fra britisk ansatte tolke fra Labour Support Unit, de såkaldte LSU-tolke, som er omfattet af tolkeaftalens såkaldte tolkepakke. I henhold til tolkeaftalen kan visse lokalansatte tolke, som har arbejdet for de danske styrker Helmand i en bestemt periode, vælge mellem en lønpakke, en uddannelsespakke, genbosætning i Storbritannien, eller et tilbud om at søge visum til Danmark med henblik på asylbehandling.

Status for de 14 behandlede sager vedrørende tolkepakken er:

Én ansøger har taget imod lønpakken.

Én ansøger har ønsket genbosætning i Storbritannien.

Tre ansøgere har fået meddelt visum med henblik på asylbehandling i Danmark.

9 ansøgere har fået afslag på visum. De pågældende kan fortsat vælge mellem lønpakke, uddannelsespakke eller genbosætning i Storbritannien.

Læs om tolkeaftale og tolke task-forcen her.