[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Forsvarskommandoen

Som følge af aftalen på forsvarsområdet for 2013 - 2017 skal de maritime
overvågningscentre nedlægges og den maritime billedopbygning samles under
operationscenteret i Søværnets Operative Kommando.

Forsvaret har fremsendt en redegørelse vedrørende en mulig sammenlægning af de operative kommandoer i en værnsfælles operativ kommando. En sådan sammenlægning må forventes at påvirke den fremtidige geografiske placering af operationscenteret. Derfor kan de maritime overvågningscentre ikke for nuværende endeligt nedlægges. Der gennemføres derfor indledningsvis udelukkende nedlæggelser af stillinger og ikke flytning af stillinger.

I den indledningsvise første fase af det samlede initiativ nedlægges i alt 20 stillinger på Bornholm og i region Nordjylland. På Bornholm nedlægges ni stillinger, og i Frederikshavn nedlægges 11 stillinger. Fire af de 20 stillinger er ubesatte.  

Når placeringen af det fremtidige operationscenter er kendt, iværksættes den resterende del af initiativet, hvorved flytning af stillinger og nedlæggelse af de to maritime overvågningscentre på Bornholm og i Frederikshavn kan påbegyndes.

De 20 stillingsnedlæggelser effektueres successivt gennem 2013. Stillingsnedlæg-gelserne forventes at medføre afskedigelser.

Forsvaret vil i første omgang søge at omplacere medarbejderne og herefter udnytte naturlig afgang samt indgå aftaler om frivillig fratræden.