[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

(VIDEO fra Chefen for Forsvarsstabens rundrejse i Afrika nederst på siden)

Af Johnny Wulff Andersen, Attaché- og Våbenkontrolsektionen, FKO


Udbredelsen af håndvåben og lettevåben er et stigende verdensomspændende problem. Der er en anslået 875 millioner håndvåben i omløb på verdensplan, produceret af mere end 1.000 virksomheder fra næsten 100 lande. Alle lande og talrige ikke-statslige væbnede grupper anskaffer håndvåben mere eller mindre legalt. Mange våben bliver stjålet og solgt fra militære og sikkerhedsstyrkers depoter som en følge af ringe opbevaringsfaciliteter, manglende registrering mm.
 
På ammunitionssiden forekommer der alt for ofte uplanlagte eksplosioner med katastrofale materielle og menneskelige tab til følge. Dette skyldes ofte at ammunitionen er forældet, opbevares forkert og i beboede områder. Stigningen i uplanlagte eksplosioner i våbendepoter har været støt stigende siden 1990.
Der er således et stort behov for at få oplyst om disse forhold og til at bidrage til en løsning. Danmark finansierede derfor her i juni et kursus for 25 elever i Physical Security and Stockpile Management (PSSM) ved The International Peace Support Training Center (IPSTC) i Nairobi. Eleverne kom fra Kenya, Syd Sudan, Rwanda, Malawi og Uganda.

Formålet med kurset er, at give eleverne viden om behovet for at minimere risikoen ved spredning af ulovlige våben, samt behovet for at øge sikkerheden ved opbevaring af konventionelle våben og ammunition, der er i forsvaret og sikkerhedsstyrkers varetægt.Initiativet skal ses i forlængelse af det danske engagement i FN's forhandlinger om en international våbenhandelstraktat (Arms Trade Treaty - ATT) samt FN's Programme of Action on Small Armas and Light Weapons og er finansieret via Freds- og Stabiliseringsfonden. Orlogskaptajn Johnny Wulff Andersen, fra Forsvarskommandoens Internationale Samarbejdsafdeling deltog som projektleder fra dansk side.

Målgruppen på kurset var ledelsesniveauet (executive management level) i centraladministrationen, forsvaret, politi og sikkerhedsstyrker. Kurset blev planlagt og gennemført under tysk ledelse og med instruktører fra Danmark, Canada, Tyskland, USA og Østrig. Instruktørerne kommer alle fra Multinational Small Arms and Ammunition Group (MSAG). MSAG er en uformel og upolitisk gruppe af ligesindede donorlande, der mødes og koordinere projekter vedr. SALW samt ud arbejder procedurer for håndteringen og opbevaringen af håndvåben og ammunition mm. Danmark deltager også i MSAG samarbejdet.
Herudover var der briefinger fra The Regional Centre on Small Arms i Nairobi, samt fra Small Arms Survey i Geneva. Kurset er det 3. i en kursusrække på 4 stk. ved IPSTC i sin nuværende form, hvor vestlige lande har finansieret, planlagt og gennemført undervisningen.

Ved dette kursus har IPSTC overtaget mange af de administrative opgaver forbundet med kurset. Fra næste år er det planen at gennemfører kurset som et "train the trainer" kursus, for derved at bidrage til en kapacitetsopbygning af IPSTC og de deltagende lande, således at de på sigt kan planlægge og gennemføre kurset selv. Der vil dog nok fortsat være behov for bidrag til finansiering i en længere årrække.
 


Kurset gennemførtes på engelsk og de alle deltagere var meget engageret og aktive i undervisningen. Mange af lektionerne blev gennemført som briefinger. Men der var også indlagt små opgaver og en halv dag til en mere praktisk og "hands on" øvelse, hvor eleverne fik mulighed for at evaluere et våbendepot, hvor instruktørerne havde arrangeret en række fejl og mangler, som eleverne efterfølgende skulle identificere. Når de havde fundet frem til fejl og mangler skulle de med baggrund i ugens lektioner fremkomme med forslag til forbedringer til at øge sikkerheden på våbendepotet.

MSAG vil efterfølgende forsøge at kontakte de elever, der har deltaget i kurserne med henblik på at vurdere om kurset har medvirket til, at de har kunnet implementere ændringer til at forbedre sikkerheden i deres respektive  hjemlande.