[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Forsvarets Personeltjeneste

Forsvarets Arbejdsskade- og Erstatningskontor har over de seneste måneder anket fem sager, hvor Arbejdsskadestyrelsen har tilkendt veteraner erstatning efter den særlov, der trådte i kraft i april. Særloven giver mulighed for at tildele erstatning for PTSD hos tidligere udsendte soldater og andre statsansatte i tilfælde, hvor erstatning og godtgørelse ikke kan opnås efter lov om arbejdsskadesikring på grund af manglende dokumentation for sygdommens udbrud i tilknytning til tjenesten (6. måneders reglen).

Særloven giver både den tilskadekomne og Forsvarets Arbejdsskade- og Erstatningskontor beføjelse til at anke sager, hvor der er uenighed eller væsentlig tvivl. Den mulighed har Forsvarets Arbejdsskade- og Erstatningskontor benyttet sig af i fem sager ud af 47, hvor Arbejdsskadestyrelsen har truffet afgørelse efter særloven.

Kontorets praksis har rejst en del kritik, og samtidig har Forsvaret modtaget afgørelsen på en sag fra Ankestyrelsen, som har præciseret en række ting. På den baggrund har Forsvarets Personeltjeneste besluttet at revurdere sin praksis.

- Jeg har sammen med Forsvarets Arbejdsskade- og Erstatningskontor besluttet, at vi ændrer vores praksis for at anke, således at vi kun gør det i helt særlige sager. Vi vil også med baggrund i sagen fra Ankestyrelsen revurdere de anker, vi allerede har fremsendt, siger chefen for Forsvarets Personeltjeneste, generalmajor Niels Bundsgaard.

Niels Bundsgaard understreger, at Forsvaret ikke har anket sager for at spare penge.

- Det er vigtigt, at alle får den erstatning, de er berettiget til, og at det aldrig siden kan betvivles, at sagen blev afgjort sagligt og inden for rammerne af den særlov, som et enigt Folketing har vedtaget, fastslår han.

Om Forsvaret frafalder anken i sager, som allerede er fremsendt til Ankestyrelsen, men ikke er afgjort, vil bero på en konkret vurdering i den enkelte sag. Afgørelse herom bliver truffet i løbet af den kommende uge.