[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Værnsfælles Forsvarskommando

Værnsfælles Forsvarskommando (VFK) og Hjemmeværnskommandoen (HJK) har fredag 21. november afleveret en rapport til det politiske niveau, om Forsvarets fremtidige brug af Reserven og Hjemmeværnets frivillige, som er blevet politisk behandlet og godkendt i forligskredsen den 19. december 2014.

Rapporten er et resultat af et analysearbejde, der blev sat i gang i 2013, i forbindelse med Aftale om Forsvaret 2012-2017. På denne baggrund har VFK  og HJK  i samarbejde med Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark (HPRD) gennemført en analyse af Forsvarets samlede personelreserve, der blandt andet har resulteret i en række anbefalinger for det fremtidige samarbejde mellem parterne.

Kurs mod et totalstyrkekoncept

Inspireret af internationale samarbejdspartnere anbefaler rapporten, at Forsvaret og Hjemmeværnet implementerer et totalstyrkekoncept, hvor de nuværende reservestrukturer integreres i den faste struktur, og de nuværende rådighedskontrakter afløses af deltidsansættelse. Den samlede personelstyrke opdeles fremadrettet i fuldtidsansat personel
, deltidsansatte personel af reserven og Hjemmeværnets frivillige, hvor deltidsansat personel og Hjemmeværnets frivillige udgør Forsvarets og Hjemmeværnets samlede personelreserve.

Forsvaret vil løbende overveje, hvilke yderligere tiltag der kan iværksættes med henblik på at understøtte et totalstyrkekoncept, herunder tiltag der kan bidrage til en øget integration mellem de tre personelkategorier fuldtidsansatte, deltidsansatte og frivillige.

- Personelreserven og Hjemmeværnets frivillige indgår som et betydeligt element i Forsvarets opgaveløsning. Derfor ønsker vi i totalstyrkekonceptet en øget anvendelse af  deltidsansat personel af reserven og Hjemmeværnets frivillige i løsningen af alle Forsvarets opgaver, siger Forsvarschef, general Peter Bartram.

- Vi ser, at deltidsansatte med fordel kan anvendes til at dække personelbehov, der kun opstår i perioder og af tidsbegrænset karakter. Her vil vi kunne trække på de militære og civile kompetencer de deltidsansatte og frivillige har, som kan være nyttige i relation til opgavevaretagelsen på tværs af Forsvarets og Hjemmeværnets opgavespektrum, siger Peter Bartram.

Forsvarschefen fastslår dog, at de fleste af Forsvarets opgaver fortsat forudsætter de fastansattes medarbejderes høje niveau af militære kompetencer og erfaringer, mens andre opgaver med fordel vil kunne løses med en høj anvendelsesgrad af deltidsansatte personel af reserven og frivillige - for eksempel i forbindelse med kapacitetsopbygningsopgaver.

Analysen omfatter hele Forsvarets personelreserve

Den samlede personelreserve er i rapporten defineret som personel af reserven og Hjemmeværnets frivillige, som ikke er fastansatte, men bidrager til Forsvarets og Hjemmeværnets opgaveløsning. Dette sker for begge personelkategoriers vedkommende ud fra et princip om frivillighed, om end personel af reserven modtager løn svarende til en fastansat, når de anvendes, og Hjemmeværnets frivillige i udgangspunktet leverer en ulønnet indsats. Begge personelkategorier har derudover det til fælles, at der er tale om personel med såvel militært som civilt erhvervede kompetencer, og som har deres primære beskæftigelse uden for Forsvaret og Hjemmeværnet.

- Det bliver efter min vurdering et totalstyrkekoncept, der vil være en unik dansk model, der kan omfatte Hjemmeværnets frivillige, deltidsansatte og ansatte. Totalstyrke konceptet drejer sig grundlæggende om at indtænke Hjemmeværnets frivillige og personel af reserven sammen med Forsvarets fastansatte i alle typer opgaver, siger chefen for Hjemmeværnet, generalmajor Finn Winkler.

Samtidig minder chefen for Hjemmeværnet om, at arbejdsgiversiden også vil blive påvirket.

- En øget støtte fra Hjemmeværnets frivillige til Forsvarets opgaveløsning, samt indførelse af deltidsansættelser af en mere forpligtende karakter, vil forventeligt afføde et større behov for støtte fra den daglige primære arbejdsgivere i form af ”Employer Support”. Det vil komme til at indgå i overvejelserne om vi skal styrke den indsats, der er i øjeblikket foregår i rammen af InterForce, siger Finn Winkler.

FAKTA:
Rapporten er en del af Forsvarets arbejde med at implementere den samlede HR-strategi. Implementeringen af anbefalingerne i rapporten vedrørende Forsvarets fremtidige anvendelse af Hjemmeværnets frivillige og personel af reserven vil blive implementeret i et samarbejde mellem Forsvarschefen og Chefen for Hjemmeværnet under inddragelse af HPRD m.fl. Dette arbejde forventes igangsat primo 2015

Arbejdet med at implementere rapportens anbefalinger forventes at være fuldt færdigt i 2017. Der vil løbende blive lagt informationer ud på forsvaret.dk og hjv.dk i takt med at arbejdet udmøntes.

Analysen har ikke behandlet organiseringen af Hjemmeværnets frivillige og Hjemmeværnets kapaciteter, idet disse områder behandles særskilt i Hjemmeværnets forligsimplementering og budgetanalysen af Hjemmeværnet.

Hjemmeværnet består af ca. 47.000 medlemmer heraf ca. 16.000 aktive. Hjemmeværnets frivillige er et bredt og repræsentativt udsnit af Danmarks befolkning og de støtte Forsvarets opgaveløsning ligesom de indgår i støtten til samfundets samlede beredskab. Alle aktive i Hjemmeværnet skal opfylde krav om uddannelse og minimums krav til årlig tjeneste. 

Læs mere her:Reservens betydning.docx