[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Forsvarets Personeltjeneste

Forsvarets Arbejdsskade- og Erstatningskontor har nu gennemgået fem ankesager, hvor Arbejdsskadestyrelsen har tilkendt veteraner erstatning efter særloven - Lov om erstatning og godtgørelse til tidligere udsendte soldater m.v. Ankestyrelsen har tiltrådt Arbejdsskadestyrelsens afgørelse i én af sagerne.

Gennemgangen af de resterende fire ankesager betyder, at de nu alle tilbagekaldes.

- I lyset af den kritik vi har modtaget har vi gennemgået sagerne på ny. Ankestyrelsens afgørelse gør, at vi har fået større klarhed over lovens fortolkning. Samtidig har vi i nogle af sagerne fået supplerende oplysninger, som betyder, at vi nu har tilbagekaldt ankesagerne, siger Pernille Hershøj, leder af Forsvarets Arbejdsskade- og Erstatningskontor.

Pernille Hershøj er rigtig ked af, hvis denne sag har været med til at fjerne fokus fra den store indsats vores veteraner har ydet. Den store opmærksomhed, der har været på sagerne og den kritik, der har været fremført, har også medført en ændret praksis, så der nu kun ankes i helt særlige tilfælde (læs artikel om dette).

En fortsat god dialog med Arbejdsskadestyrelsen vil medvirke til at kontoret fremover kun anker, når der efter en konkret vurdering foreligger helt særlige forhold, understreger Pernille Hershøj og uddyber at kontoret i højere grad vil anmode Arbejdsskadestyrelsen om oplysninger og stille supplerende spørgsmål frem for i første omgang at benytte ankebeføjelsen i loven til at afklare væsentlige tvivlsspørgsmål.