[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Kommunikationsafdelingen

Den positive akkreditering af den militære diplomuddannelse er sket under forudsætning af, at et lovforslag stillet af ministeren for uddannelse og forskning vedtages. Lovforslaget vedrører fastsættelsen af adgangskrav til den militære diplomuddannelse. Hvis lovforslaget vedtages, forventes lovændringen at træde i kraft den 1. januar 2015. Herefter kan akkrediteringen af Forsvarets militære diplomuddannelse betragtes som endelig.

Akkrediteringen betyder bl.a., at det er muligt at integrere en militær uddannelse og karriere med et civilt uddannelses- og karriereforløb og det giver Forsvarets personale unikke muligheder for at veksle mellem det civile og militære arbejdsområde.

- Jeg er stolt af, at vores officersuddannelser er blevet akkrediteret, og jeg ser akkrediteringen som en væsentlig anerkendelse af uddannelsernes kvalitet og opbygning, udtaler Viceforsvarschefen, generalløjtnant Per Ludvigsen.


Akkrediteringen medfører blandt andet, at det bliver lettere at integrere Forsvarets uddannelser med civile uddannelser, og er samtidig med til at sikre, at Forsvarets spidskompetencer kommer i spil med omverdenen på en ny måde.
- Akkrediteringen er en fordel både for Forsvaret og for det civile uddannelsesmiljø. Vi lever nu op til de europæiske kriterier på både diplom- og masterniveau, siger Per Ludvigsen. Vi har med de nye uddannelser fået skabt unikke lederuddannelser, der byder på muligheder for at erhverve relevante kompetencer på dokumenteret højt fagligt niveau. Uddannelserne tilbyder et læringsmiljø, hvor akademiske og teoretiske kompetencer kombineres med militærfaglige, praktiske og erfaringsbaserede kompetencer. Denne smeltedigel er i høj grad medvirkende til at sikre officersuddannelsernes høje faglige niveau og fremtidige relevans, slutter Per Ludvigsen.
Fakta

Akkrediteringsmodellen sigter mod at begrænse dobbeltuddannelse og i højere grad at nyttiggøre det civile uddannelsessystem. Forsvarets officersuddannelse reduceres i længde, idet den som en overbygning baseres på en civilt erhvervet uddannelse på uddannelsesniveau 6 (Professionsbachelor, Bachelor, Diplom) eller derover og for Forsvarets stampersonel en akademiuddannelse. Forsvarets officersuddannelse udbydes på diplomniveau.

Forsvaret har ved samme lejlighed modtaget et eksternt kvalitetsstempel af Forsvarsakademiets videreuddannelse for officerer, nemlig Master i Militære Studier, der nu akkrediteres på masterniveau.

Stampersonellet vil fortsat spille en betydelig rolle i Forsvarets opgaveløsning, og Forsvaret har både tradition for og god erfaring med at optage stampersonel på officersuddannelserne dels fordi det skaber synergi, og dels fordi det medfører aflejring og formidling af værdifuld viden i Forsvarets strukturer samt under uddannelsens gennemførelse. Dette har blandt andet været medvirkende til, at man har søgt uddannelserne akkrediteret i voksenuddannelsessystemet, hvorved stampersonellet dermed får adgang til uddannelsen via en akademiuddannelse, og så de i forbindelse med gennemførelse af uddannelsen kan oppebære løn.