[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Status for sager behandlet efter tolkepakken
I henhold til aftale om håndtering af situationen for tolke og andre lokalt ansatte i Afghanistan af 22. maj 2013 kan visse lokalt ansatte tolke, som har arbejdet for de danske styrker i frontlinjen i Helmand den 19. december 2012 eller derefter, og som har været ansat i mere end 12 måneder, vælge mellem en lønpakke, en uddannelsespakke, at søge genbosætning i Storbritannien, eller at søge indrejsevisum til Danmark med henblik på at søge om asyl.

Den tværministerielle task force har nu behandlet 24 sager vedrørende britisk ansatte tolke fra Labour Support Unit, de såkaldte LSU-tolke, som er omfattet af ovennævnte såkaldte tolkepakke.

Status for de 24 behandlede sager vedrørende tolkepakken er:

•     Fire ansøgere har fået meddelt visum med henblik på asylbehandling i Danmark. De pågældende er indrejst, og deres asylsagsbehandling er påbegyndt.

•     Én ansøger er indstillet til indrejsevisum med henblik på at søge om asyl i Danmark.

•     Én ansøger har ønsket at få lønpakken.

•     Ni ansøgere har ønsket at søge genbosætning i Storbritannien.

•     Ni ansøgere har fået afslag på indrejsevisum til Danmark. De pågældende har alle i stedet valgt at søge genbosætning i Storbritannien.


Status for sager behandlet efter intimideringspolitikken
Ud over tolkepakken indeholder aftale om håndtering af situationen for tolke og andre lokalt ansatte i Afghanistan af 22. maj 2013 en intimideringspolitik, efter hvilken tolke og andre lokalt ansatte i Afghanistan, som har bistået den danske indsats i Afghanistan, og som er truet eller i fare som følge heraf, tilbydes beskyttende foranstaltninger. Det kan bl.a. være lokale/regionale løsninger som eksempelvis genbosætning et andet sted i Afghanistan samt i sidste instans visum til Danmark med henblik at søge om asyl.


Intimideringspolitikken fungerer som et sikkerhedsnet for tolke og andre lokalt ansatte, som har bistået den danske indsats i Afghanistan, og som ikke er omfattet af den såkaldte tolkepakke.

Task forcen har indtil videre behandlet 29 sager vedrørende tolke efter intimideringspolitikken. Status for de 29 sager, der er behandlet, er:

•     Tre ansøgere har fået meddelt tilbud om at blive indstillet til indrejsevisum med henblik på at søge om asyl i Danmark.
    o     Alle tre ansøgere har meddelt, at de i stedet ønsker hjælp til en lokal genbosætningsløsning.

•     Én ansøger har modtaget økonomisk støtte til at genbosætte sig selv og sin familie et andet sted i Afghanistan.

•     Fire ansøgere er blevet kompenseret økonomisk for, at de allerede har genbosat sig selv og deres familier et andet sted i Afghanistan.

•     Én har trukket sin ansøgning tilbage, da han var omfattet af det britiske program.

•     17 ansøgere har fået afslag på deres ansøgninger.

•     Tre sager er fortsat under behandling.

Af ovenstående 29 sager vedrører de 21 sager tolke fra det amerikanske firma MEP. Samlet set er 32 tolke fra MEP gjort bekendt med den danske aftale.


Herudover har task forcen behandlet to sager vedrørende to tidligere lokale medarbejdere, der har været ansat af Udenrigsministeriet ved henholdsvis PRT'et i Helmand og ved ambassaden i Kabul.

Status for de to sager, der er behandlet er:

•     Én ansøger er blevet kompenseret økonomisk for at have genbosat sig selv og sin familie et andet sted i Afghanistan.

•     Én sag er fortsat under behandling.

Henvendelser ved Forsvarets kontaktpunkt
På nuværende tidspunkt har 104 personer henvendt sig til Forsvarets kontaktpunkt med henblik på at få deres sag behandlet.

•     Tre sager behandles ved kontaktpunktet, hvor man er i færd med at indsamle de nødvendige basisoplysninger.

•     17 sager er sat i bero, fordi personerne, der har henvendt sig til kontaktpunktet, ikke har fremsendt de nødvendige basisoplysninger, og ikke besvarer opfølgende henvendelse fra kontaktpunktet. Sagerne genoptages hvis pågældende henvender sig igen, eller hvis der modtages nye kontaktoplysninger på pågældende.

•     84 sager er overdraget fra kontaktpunktet til Forsvarskommandoens videre behandling med henblik på validering og klargøring af sagerne til den tværministerielle task force.

De 84 sager, der er overdraget til Forsvarskommandoen, er fordelt således:

•     Otte sager er afvist, da de pågældende ikke har støttet danske styrker i Afghanistan på noget tidspunkt.

•     34 sager drejer sig om tolke fra Labour Support Unit, der ikke er omfattet af tolkepakken. Disse er alle henvist til behandling ved de britiske myndigheder. Forsvaret er i løbende dialog med de britiske myndigheder omkring disse sager.

•     Fire sager er fortsat under behandling ved Forsvarskommandoen. Én af disse sager vedrører en person, der formentlig ikke er tolk, men lokalansat ved et privat firma, der har leveret ydelser til NATO enheder, herunder danske, i Kabul.

•     38 sager er overdraget til behandling i den tværministerielle task force.
Af de 38 sager, der er overdraget til den tværministerielle task force, har task forcen indtil videre behandlet 29 sager efter intimideringspolitikken, hvilket er beskrevet ovenfor.

Henvendelser ved ambassaden i Kabul
Ambassaden i Kabul har modtaget henvendelser fra to tidligere lokale medarbejdere, der har været ansat af Udenrigsministeriet ved henholdsvis PRT'et i Helmand og ved ambassaden i Kabul. De to sager er overdraget til behandling i den tværministerielle task force. Begge sager er behandlet i task forcen og status er som beskrevet ovenfor.