[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Forsvarsministeriet

Status for sager behandlet efter tolkepakken

I henhold til aftale om håndtering af situationen for tolke og andre lokalt ansatte i Afghanistan af 22. maj 2013 kan visse lokalt ansatte tolke, som har arbejdet for de danske styrker i frontlinjen i Helmand den 19. december 2012 eller derefter, og som har været ansat i mere end 12 måneder, vælge mellem en lønpakke, en uddannelsespakke, at søge genbosætning i Storbritannien, eller at søge indrejsevisum til Danmark med henblik på at søge om asyl.

Den tværministerielle task force har nu behandlet 29 sager vedrørende britisk ansatte tolke fra Labour Support Unit, de såkaldte LSU-tolke, som er omfattet af ovennævnte såkaldte tolkepakke.

Status for de 29 behandlede sager vedrørende tolkepakken er:

•     Fem ansøgere har fået meddelt visum og er kommet til Danmark med henblik på asylbehandling. To ansøgere er meddelt opholdstilladelse. De resterende sager er fortsat under behandling.

•     Én ansøger har ønsket at få lønpakken.

•     11 ansøgere har ønsket at søge genbosætning i Storbritannien.

•     12 ansøgere har fået afslag på indrejsevisum til Danmark. De pågældende har alle i stedet valgt at søge genbosætning i Storbritannien.

Status for sager behandlet efter intimideringspolitikken

Ud over tolkepakken indeholder aftale om håndtering af situationen for tolke og andre lokalt ansatte i Afghanistan af 22. maj 2013 en intimideringspolitik, efter hvilken tolke og andre lokalt ansatte i Afghanistan, som har bistået den danske indsats i Afghanistan, og som er truet eller i fare som følge heraf, tilbydes beskyttende foranstaltninger. Det kan bl.a. være lokale/regionale løsninger som eksempelvis genbosætning et andet sted i Afghanistan samt i sidste instans visum til Danmark med henblik at søge om asyl.

Intimideringspolitikken fungerer som et sikkerhedsnet for tolke og andre lokalt ansatte, som har bistået den danske indsats i Afghanistan, og som ikke er omfattet af den såkaldte tolkepakke.

Task forcen har indtil videre behandlet 52 sager (vedrørende tolke og andre lokalt ansatte, der har bistået forsvaret) efter intimideringspolitikken. Status for de 52 sager, der er behandlet, er:

•     Tre ansøgere har fået meddelt tilbud om at blive indstillet til indrejsevisum med henblik på at søge om asyl i Danmark.
    o     Alle tre ansøgere har meddelt, at de i stedet ønsker hjælp til en lokal genbosætningsløsning.
•     To ansøgere har modtaget økonomisk støtte til at genbosætte sig selv og deres familie et andet sted i Afghanistan, eller foretage andre afværgeforanstaltninger.
•     12 ansøgere er blevet kompenseret økonomisk for, at de allerede har genbosat sig selv og deres familier et andet sted i Afghanistan, eller har foretaget andre afværgeforanstaltninger.
•     Én har trukket sin ansøgning tilbage, da han var omfattet af det britiske program.
•     33 ansøgere har fået afslag på deres ansøgninger.
•     en sag er fortsat under behandling.

Af ovenstående 52 sager vedrører de 30 sager tolke fra det amerikanske firma MEP. Samlet set er 33 tolke fra MEP gjort bekendt med den danske aftale.

Status for øvrige sager behandlet efter tolkeaftalen

Herudover har task forcen behandlet fire sager vedrørende tidligere lokale medarbejdere, der har været ansat af Udenrigsministeriet ved henholdsvis PRT'et i Helmand og ved ambassaden i Kabul.

Status for de fire sager, der er behandlet er:

•     Én ansøger er blevet kompenseret økonomisk for at have genbosat sig selv og sin familie et andet sted i Afghanistan.
•    Én ansøger har fået afslag.
•    To ansøgere har fået meddelt indrejsevisum til Danmark med henblik på asylbehandling. Den ene ansøger er ankommet til Danmark. Den anden ansøger ankommer til Danmark senere i denne måned.

Henvendelser ved Forsvarets kontaktpunkt

På nuværende tidspunkt har 111 personer henvendt sig til Forsvarets kontaktpunkt med henblik på at få deres sag behandlet.

•     Fem sager behandles ved kontaktpunktet, hvor man er i færd med at indsamle de nødvendige basisoplysninger.

•     14 sager er sat i bero, fordi personerne, der har henvendt sig til kontaktpunktet, ikke har fremsendt de nødvendige basisoplysninger, og ikke besvarer opfølgende henvendelse fra kontaktpunktet. Sagerne genoptages hvis pågældende henvender sig igen, eller hvis der modtages nye kontaktoplysninger på pågældende.
•     92 sager er overdraget fra kontaktpunktet til Forsvarskommandoens videre behandling med henblik på validering og klargøring af sagerne til den tværministerielle task force.

De 92 sager, der er overdraget til Forsvarskommandoen, er fordelt således:

•     Ni sager er afvist, da de pågældende ikke har støttet danske styrker i Afghanistan på noget tidspunkt.
•     11 sager drejer sig om tolke fra Labour Support Unit, der alle er henvist til behandling ved de britiske myndigheder. Forsvaret er i løbende dialog med de britiske myndigheder omkring disse sager.
* 11 sager vedrørende LSU tolke, hvor de pågældende er meddelt, at de kan behandles af de danske myndigheder, hvis de ønsker det, da de har arbejdet mest for de danske styrker.

•     Tre øvrige sager er fortsat under behandling ved Forsvarskommandoen.
•     Èn sag er overdraget til Udlændingestyrelsen, da den pågældende befinder sig i Danmark.
•     57 sager er overdraget til behandling i den tværministerielle task force.

Af de 57 sager, der er overdraget til den tværministerielle task force, har task forcen indtil videre behandlet 52 sager efter intimideringspolitikken, hvilket er beskrevet ovenfor.

Henvendelser ved ambassaden i Kabul

Ambassaden i Kabul har modtaget henvendelser fra fire tidligere lokale medarbejdere, der har været ansat af Udenrigsministeriet ved henholdsvis PRT'et i Helmand og ved ambassaden i Kabul. De fire sager er overdraget til behandling i den tværministerielle task force. Alle sager er behandlet i task forcen og status er som beskrevet ovenfor.