[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Værnsfælles Forsvarskommando

Tidligere kunne medaljen kun tildeles til personer, der var kommet til skade efter den 30. oktober 1996. Cirkulæret vedrørende  medaljen er ændret, og den kan nu tildeles personer, der er kommet til skade efter den 1. januar 1948.  Se cirkulæret her.

Kriterier for indstilling til medaljen

For personer, der var militært eller civilt ansat i Forsvaret, da tilskadekomsten skete, skal følgende fortsat være opfyldt:

Fysisk skadede:
• Skaden skal være sket i en national eller international operation som følge af våbenvirkning, inkl. miner, i kamphandlinger eller terroristvirksomhed.
• Vedkommende skal være ”alvorligere såret”. Det vil sige, at skaden har nødvendiggjort en mere omfattende behandling med indlæggelse på felthospital, et andet hospital eller tilsvarende behandling, der var mulighed for i den pågældende situation. I situationer, hvor konsekvenserne af en sådan skade først erkendes på et senere tidspunkt, kan tildeling af medaljen ske, såfremt Arbejdsskadestyrelsen har anerkendt hændelsen som en arbejdsskade og samtidig har fastsat en méngrad på 5 % eller derover.

Psykiske efterreaktioner:
• En psykisk efterreaktion skal være anerkendt af Arbejdsskadestyrelsen ved tildeling af en méngrad på minimum 5 % som følge af oplevelser i forbindelse med deltagelse i en national eller international operation. 

Hvordan modtager sårede veteraner, som lider af en psykisk efterreaktion, Forsvarets Medalje for Sårede i Tjeneste?

Den enkelte veteran skal først have sin sag afklaret ved Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Når Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har truffet afgørelse i sagen, vil Forsvarsministeriets Arbejdsskade- og Erstatningskontor få besked om afgørelsen, herunder om sagen er anerkendt eller afvist.

I de tilfælde hvor Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har anerkendt skaden som en arbejdsskade og der er tilkendt en méngrad som følge af en belastning under udsendelse i en eller flere missioner, indstiller Forsvarsministeriets Arbejdsskade- og Erstatningskontor den pågældende veteran til at modtage Forsvarets Medalje for Sårede i Tjeneste.

Indstillingen behandles derefter ved Værnsfælles Forsvarskommando, der træffer den endelige afgørelse om tildeling af medaljen. Indstillingsprocessen forløber ”automatisk”, og det er således ikke nødvendigt for veteranen at søge om medaljen hos Forsvarsministeriets Arbejdsskade- og Erstatningskontor.

Når Forsvarschefen har godkendt en tildeling, vil veteranen få tilsendt et brev fra Værnsfælles Forsvarskommando, som beder om veteranens samtykke til at modtage medaljen. Veteranen vil i den forbindelse blive bedt om at tage stilling til, hvordan medaljen ønskes overrakt.

Der er i øjeblikket et stort antal sager under behandling, hvorfor sagsbehandlingen må forventes, at tage længere tid end normalt.Indstilling
Indstilling til medaljen sker således:

Medarbejdere som pt. er udsendt fra Forsvaret: Enheden foretager indstillingen.

Tjenstgørende medarbejdere i Danmark: Enheden foretager indstillingen. Er der tvivl om, hvorvidt enheden har kendskab til sagen og iværksætter indstillingen, skal medarbejderen kontakte sin enhed.

Hjemsendte (tidligere medarbejdere i Forsvaret): Foretager selv indstillingen. Foresatte eller kolleger til den tilskadekomne kan også indstille. Den indstillede skal give samtykke, inden indstilling foretages.

Yderligere information
For yderligere oplysninger kontakt Værnsfælles Forsvarskommando på mail: vfk@mil.dk


Vurdering af indstillingen
Medaljen tildeles af Forsvarschefen. Der foretages en grundig sagsbehandling af den enkelte indstilling. Idet den udvidede mulighed for tildeling af medaljen kan give flere indstillinger end normalt, må der påregnes en vis sagsbehandlingstid i den kommende periode.