[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]


Forsvarets nuværende fire køreskoler i henholdsvis Aalborg, Skive, Varde og Slagelse bliver nedlagt i forbindelse med udliciteringen.

Af Værnsfælles Forsvarskommando

Den opgave, som Forsvarets køreskoler løser i dag, skal udliciteres. Det har Forsvarsministeriet besluttet, efter at have foretaget beregninger, der viser, at opgaven kan løses billigere af private køreskoler.

Det er Forsvarets forventning, at udliciteringen imødekommer Forsvarets behov fuldt ud, og at beslutningen samtidig medfører, at der frigives midler til løsningen af Forsvarets kerneopgaver. Forsvaret skal fokusere på de operative kerneopgaver og løse støtteopgaverne så billigt som muligt

Fremtiden for Forsvarets køreskolebehov

For at dække Forsvarets behov bedst muligt er kontrakten delt op i flere delaftaler, som dækker forskellige geografiske områder og kørekortkategorier. For hver af delaftalerne er der fundet op til tre leverandører, som Forsvaret kan trække på, når der er behov for køreskoleundervisning. 
 
De private køreskoler vil i december modtage de første bestillinger på kørekort til Forsvaret, så selve uddannelsen til kørekort kan gå i gang fra 1. februar 2016. Indtil da vil Forsvaret selv stå for uddannelsen til kørekort ved de fire nuværende køreskoler.

Som et resultat af beslutningen vil Forsvarets nuværende fire køreskoler i henholdsvis Aalborg, Skive, Varde og Slagelse blive nedlagt. Teoriundervisningen vil dog i mange tilfælde stadig foregå på Forsvarets kaserner, men gennemføres af kørelærere fra private køreskoler.

Kompetencecenter for køreskoleområdet
Administrationen vil blive samlet i et centralt Kompetencecenter for køreskoleområdet under Trænregimentet. Centeret bliver benævnt Forsvarets Køreskole og vil være ansvarlig for at koordinere kørekortproduktionen med de private køreskoler og Forsvarets myndigheder. Blandt andet vil bestilling af kørekort ske centralt via centeret.

Det vil også fremadrettet være Forsvarets køredommere, der forestår prøveaflæggelsen for Forsvarets elever. Forsvarets køredommere vil være tilknyttet Kompetencecenteret, og vil også gennemføre kvalitetskontrol med kørekortproduktionen.

Forsvaret arbejder lige nu på en model for den endelige organisation af kompetencecenteret. Kompetencecentret skal være oprettet og bemandet fra starten af december, når samarbejdet med de private køreskoler indledes.
Samtidig ser Forsvaret på, hvordan samarbejdet med leverandørerne skal være, så det sikres, at kørekortproduktionen bliver gennemført på den mest effektive måde.

Medarbejderne
Desværre vil de strukturelle tilpasninger betyde, at der vil ske fyringer og eventuel flytning af medarbejdere. Det er nødvendigt at nedlægge kørelærerstillinger og flytte mekanikerstillinger. Denne tilpasning og de personelmæssige konsekvenser heraf bliver indledt i efteråret og vil følge retningslinjerne for forligsbestemte personeltilpasninger i Forsvaret.

Udliciteringer i Forsvaret, som i dette tilfælde af køreskolerne, har det formål at spare penge, så Forsvarets ressourcer bedst muligt kan fokuseres på Forsvarets kerneopgaver.

Fakta - baggrund for beslutningen:
  • Det fremgår af Forsvarsforliget 2013-2017, at ”Forsvaret vil forfølge en udliciteringsmodel for køreskolerne og ad den vej sikre en økonomisk sund drift samtidig med øget fleksibilitet for forsvaret”.
  • Forsvaret har på den baggrund konkurrenceudsat køreskolerne, og besluttede i maj 2015 at prækvalificere en række ansøgere til udbuddet af køreskoleundervisning under Forsvarsministeriets område.
  • Ved tilbudsfristens udløb den 6. juli blev alle tilbud evalueret. Det blev derved klart, hvilke tilbudsgivere, der havde afgivet de laveste priser.
  • Ved den endelige evaluering viste det sig, at det civile marked kan producere kørekortene væsentligt billigere end Forsvaret, hvorfor det den 24. august blev besluttet at udlicitere kørekortproduktion.

Personeltilpasningsprocessen vil blive initieret af Forsvarsministeriets Personalestyrelse, idet nedbygningen af strukturen vil blive gennemført faseinddelt frem mod sommerferien 2016 for at sikre en smidig overgang til det nye system.