[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

I henhold til aftale om håndtering af situationen for tolke og andre lokalt ansatte i Afghanistan af 22. maj 2013 kan visse lokalt ansatte tolke, som har arbejdet for de danske styrker i frontlinjen i Helmand den 19. december 2012 eller derefter, og som har været ansat i mere end 12 måneder, vælge mellem en lønpakke, en uddannelsespakke, at søge genbosætning i Storbritannien, eller at søge indrejsevisum til Danmark med henblik på at søge om asyl.

Den tværministerielle task force har nu behandlet 29 sager vedrørende britisk ansatte tolke fra Labour Support Unit, de såkaldte LSU-tolke, som er omfattet af ovennævnte såkaldte tolkepakke.
Status for de 29 behandlede sager vedrørende tolkepakken er:

• Fem ansøgere har fået meddelt visum og er kommet til Danmark med henblik på asylbehandling. Alle fem ansøgere er meddelt opholdstilladelse.
• Én ansøger har ønsket at få lønpakken.
• 11 ansøgere har ønsket at søge genbosætning i Storbritannien.
• 12 ansøgere har fået afslag på indrejsevisum til Danmark. De pågældende har alle i stedet valgt at søge genbosætning i Storbritannien.

Status for sager behandlet efter intimideringspolitikken
Ud over tolkepakken indeholder aftale om håndtering af situationen for tolke og andre lokalt ansatte i Afghanistan af 22. maj 2013 en intimideringspolitik, efter hvilken tolke og andre lokalt ansatte i Afghanistan, som har bistået den danske indsats i Afghanistan, og som er truet eller i fare som følge heraf, tilbydes beskyttende foranstaltninger. Det kan bl.a. være lokale/regionale løsninger som eksempelvis genbosætning et andet sted i Afghanistan samt i sidste instans visum til Danmark med henblik at søge om asyl.

Intimideringspolitikken fungerer som et sikkerhedsnet for tolke og andre lokalt ansatte, som har bistået den danske indsats i Afghanistan, og som ikke er omfattet af den såkaldte tolkepakke. Task forcen har indtil videre behandlet 79 sager (vedrørende tolke og andre lokalt ansatte, der har
bistået forsvaret) efter intimideringspolitikken. Status for de 79 sager, der er behandlet, er:

 • Tre ansøgere har fået meddelt tilbud om at blive indstillet til indrejsevisum med henblik på at søge om asyl i Danmark. Alle tre ansøgere har meddelt, at de i stedet ønsker hjælp til en lokal genbosætningsløsning.
 • To ansøgere har fået meddelt visum og er kommet til Danmark med henblik på asylbehandling. Begge ansøgere er meddelt opholdstilladelse.
 • En ansøger er blevet indstillet til visum til Danmark med henblik på at søge om asyl.
 • 25 ansøgere har modtaget økonomisk støtte fordi de allerede har foretaget – eller har brug for at foretage – afværgeforanstaltninger som f.eks. genbosætning af sig selv og deres familie et andet sted i Afghanistan.
 • Én har trukket sin ansøgning tilbage, da han var omfattet af det britiske program.
 • To sager er henlagt, da de pågældende befinder sig udenfor Afghanistan.
 • 43 ansøgere har fået afslag på deres ansøgninger.
 • To sager er under behandling.
 
Status for øvrige sager behandlet efter tolkeaftalen
 Herudover har task forcen behandlet 15 sager vedrørende lokalt ansatte medarbejdere ved henholdsvis PRT'et i Helmand og ved ambassaden i Kabul.
 
Status for de 15 sager, der er behandlet er:
• To ansøgere har fået meddelt visum og er kommet til Danmark med henblik på asylbehandling. Begge ansøgere er meddelt opholdstilladelse.
 • Fire ansøger er blevet indstillet til visum til Danmark med henblik på at søge om asyl.
 • fem ansøger er blevet kompenseret økonomisk for, at de allerede har genbosat sig selv og deres familier et andet sted i Afghanistan, eller har foretaget andre afværgeforanstaltninger.
 • Tre ansøgere har fået afslag. • En sag er under behandling.

Henvendelser ved Forsvarets kontaktpunkt
 På nuværende tidspunkt har 148 personer henvendt sig til Forsvarets kontaktpunkt med henblik på at få deres sag behandlet.
 • Der er på nuværende tidspunkt 3 sager under behandling ved kontaktpunktet.
 • 24 sager er sat i bero, fordi personerne, der har henvendt sig til kontaktpunktet, ikke har fremsendt de nødvendige basisoplysninger, og ikke besvarer opfølgende henvendelse fra kontaktpunktet. Sagerne genoptages hvis pågældende henvender sig igen, eller hvis der modtages nye kontaktoplysninger på pågældende.
 • 121 sager er overdraget fra kontaktpunktet til Forsvarskommandoens videre behandling med henblik på validering og klargøring af sagerne til den tværministerielle task force.
De 121 sager, der er overdraget til Forsvarskommandoen, er fordelt således:
 • 26 sager er afvist, da de pågældende ikke har støttet de danske styrker i Afghanistan på noget tidspunkt.
 • 15 sager drejer sig om tolke fra Labour Support Unit, der alle er henvist til behandling ved de britiske myndigheder.
 • Èn sag er overdraget til Udlændingestyrelsen, da den pågældende befinder sig i Danmark.
 • 79 sager er overdraget til behandling i den tværministerielle task force.
 For de 79 sager, der er overdraget til den tværministerielle task force, er status som beskrevet ovenfor.

Henvendelser ved ambassaden i Kabul
Ambassaden i Kabul har modtaget henvendelser fra 15 lokalt ansatte medarbejdere ved henholdsvis PRT'et i Helmand og ved ambassaden i Kabul. Alle sager er overdraget til behandling i den tværministerielle task force og status er som beskrevet ovenfor.