[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Status for sager behandlet efter tolkepakken
I henhold til aftale om håndtering af situationen for tolke og andre lokalt ansatte i Afghanistan af 22. maj 2013 kan visse lokalt ansatte tolke, som har arbejdet for de danske styrker i frontlinjen i Helmand den 19. december 2012 eller derefter, og som har været ansat i mere end 12 måneder, vælge mellem en lønpakke, en uddannelsespakke, at søge genbosætning i Storbritannien, eller at søge indrejsevisum til Danmark med henblik på at søge om asyl.

Den tværministerielle task force har nu behandlet 29 sager vedrørende britisk ansatte tolke fra Labour Support Unit, de såkaldte LSU-tolke, som er omfattet af ovennævnte såkaldte tolkepakke.

Status for de 29 behandlede sager vedrørende tolkepakken er:

 • Fem ansøgere har fået meddelt visum og er kommet til Danmark med henblik på asylbehandling. Alle fem ansøgere er meddelt opholdstilladelse.
 • Én ansøger har ønsket at få lønpakken.
 • 11 ansøgere har ønsket at søge genbosætning i Storbritannien.
 • 12 ansøgere har fået afslag på indrejsevisum til Danmark. De pågældende har alle i stedet valgt at søge genbosætning i Storbritannien.

Status for sager behandlet efter intimideringspolitikken
Ud over tolkepakken indeholder aftale om håndtering af situationen for tolke og andre lokalt ansatte i Afghanistan af 22. maj 2013 en intimideringspolitik, efter hvilken tolke og andre lokalt ansatte i Afghanistan, som har bistået den danske indsats i Afghanistan, og som er truet eller i fare som følge heraf, tilbydes beskyttende foranstaltninger. Det kan bl.a. være lokale/regionale løsninger som eksempelvis genbosætning et andet sted i Afghanistan samt i sidste instans visum til Danmark med henblik på at søge om asyl.

Intimideringspolitikken fungerer som et sikkerhedsnet for tolke og andre lokalt ansatte, som har bistået den danske indsats i Afghanistan, og som ikke er omfattet af den såkaldte tolkepakke.

Task forcen har indtil videre behandlet 81 sager (vedrørende tolke og andre lokalt ansatte, der har bistået forsvaret) efter intimideringspolitikken. Status for de 81 sager, der er behandlet, er:

 • Tre ansøgere har fået meddelt tilbud om at blive indstillet til indrejsevisum med henblik på at søge om asyl i Danmark. Alle tre ansøgere har meddelt, at de i stedet ønsker hjælp til en lokal genbosætningsløsning.
 • Fire ansøgere har fået meddelt visum og er kommet til Danmark med henblik på asylbehandling. Tre af disse er meddelt opholdstilladelse.
 • Fem ansøgere har modtaget økonomisk støtte til at genbosætte sig selv og deres familie et andet sted i Afghanistan, eller foretage andre afværgeforanstaltninger.
 • 19 ansøgere er blevet kompenseret økonomisk for, at de allerede har genbosat sig selv og deres familier et andet sted i Afghanistan, eller har foretaget andre afværgeforanstaltninger.
 • Én har trukket sin ansøgning tilbage, da han var omfattet af det britiske program.
 • To sager er henlagt, da de pågældende befinder sig i et andet land.
 • 47 ansøgere har fået afslag på deres ansøgninger.

Status for øvrige sager behandlet efter tolkeaftalen
Herudover har task forcen behandlet 19 sager vedrørende lokale medarbejdere, der er eller har været ansat af Udenrigsministeriet ved henholdsvis PRT'et i Helmand og ved ambassaden i Kabul.

Status for de 19 sager, der er behandlet er:

 • Seks ansøgere har fået meddelt visum og er kommet til Danmark med henblik på asylbehandling. Samtlige af disse er meddelt opholdstilladelse.
 • Én ansøger er indstillet til indrejsevisum med henblik på at søge om asyl i Danmark. Sagen er under behandling hos Udlændingestyrelsen.
 • To ansøgere har modtaget økonomisk støtte til at genbosætte sig selv og deres familie et andet sted i Afghanistan, eller foretage andre afværgeforanstaltninger.
 • Fire ansøgere er blevet kompenseret økonomisk for, at de allerede har genbosat sig selv og deres familier et andet sted i Afghanistan, eller har foretaget andre afværgeforanstaltninger.
 • Fire ansøgere har fået afslag.
 • To sager er under behandling.

Endvidere har task forcen behandlet én sag vedrørende tolke og andre lokalt ansatte, der har bistået danske stabiliseringsrådgivere, udsendt til Afghanistan af Udenrigsministeriet. Denne ansøger har fået afslag på sin ansøgning.

Henvendelser ved Forsvarets kontaktpunkt
På nuværende tidspunkt har 156 personer henvendt sig til Forsvarets kontaktpunkt med henblik på at få deres sag behandlet.

 • Der er på nuværende tidspunkt ingen sager under behandling ved kontaktpunktet.
 • 28 sager er sat i bero, fordi personerne, der har henvendt sig til kontaktpunktet, ikke har fremsendt de nødvendige basisoplysninger, og ikke besvarer opfølgende henvendelse fra kontaktpunktet. Sagerne genoptages, hvis pågældende henvender sig igen, eller hvis der modtages nye kontaktoplysninger på pågældende.
 • 128 sager er overdraget fra kontaktpunktet til Værnsfælles Forsvarskommandos videre behandling med henblik på validering og klargøring af sagerne til den tværministerielle task force.

De 128 sager, der er overdraget til Værnsfælles Forsvarskommando, er fordelt således: 

 • Der er på nuværende tidspunkt ingen sager under behandling ved Værnsfælles Forsvarskommando.
 • 27 sager er afvist, da de pågældende ikke har støttet de danske styrker i Afghanistan på noget tidspunkt.
 • 15 sager drejer sig om tolke fra Labour Support Unit, der alle er henvist til behandling ved de britiske myndigheder. 
 • Tre sager er foreløbig henvist til Surpreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE), idet pågældende personer alene har været ansat af North Atlantic Treaty Organization (NATO).
 • Èn sag er overdraget til Udlændingestyrelsen, da den pågældende befinder sig i Danmark. 
 • Én sag er henvist til ambassaden i Kabul.
 • 81 sager er overdraget til behandling i den tværministerielle task force.

Af de 81 sager, der er overdraget til den tværministerielle task force, har task forcen behandlet samtlige – alle efter intimideringspolitikken – som beskrevet ovenfor.

Henvendelser ved ambassaden i Kabul
Ambassaden i Kabul har modtaget henvendelser fra 24 lokale medarbejdere, der er eller har været ansat af Udenrigsministeriet ved henholdsvis PRT'et i Helmand og ved ambassaden i Kabul. 19 sager er overdraget til behandling i den tværministerielle task force og status er som beskrevet ovenfor.