[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Boeing har den 1. marts 2017 stævnet Forsvarsministeriet, Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) og Værnsfælles Forsvarskommando (VFK). Stævningen kommer i forlængelse af Boeings aktindsigtsanmodning relateret til kampflytypevalgsprocessen i perioden 2005-2016, som blev indgivet til Forsvarsministeriet den 15. september 2016.$0 $0 Idet der var tale om en aktindsigtsanmodning af meget omfattende karakter, aftalte parterne, at Boeing skulle have mulighed for at præcisere aktindsigtsanmodningen, således at den ville kunne behandles med et forholdsmæssigt tids- og ressourceforbrug. Forsvarsministeriet, FMI eller VFK har endnu ikke truffet afgørelse i aktindsigtssagen, bl.a. fordi den aftalte proces med Boeing ikke har ført til den ønskede præcisering.$0 $0 Det oplyses i stævningen, at Boeing anser Forsvarsministeriet, FMI og VFK’s behandling af sagen indtil videre som en reel afvisning af eller beslutning om ikke at ville imødekomme Boeings anmodning om aktindsigt af 15. september 2016. Således oplyses formålet med stævningen at være, at Forsvarsministeriet, FMI og VFK’s ”afgørelse” om aktindsigt skal ophæves, og at myndighederne skal tilpligtes at imødekomme Boeings aktindsigtsanmodning.  $0 $0 Idet sagen er indgivet til domstolene, vil Forsvarsministeriet, FMI og VFK som udgangspunkt ikke udtale sig nærmere om sagens detaljer.