[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Forsvarskommandoen

Hercules transportfly-bidrag til MINUSMA (FN’s fredsbevarende mission i Mali) - Mali
Den seneste uge er gået med at gennemføre en række flyvninger for FN til blandt andet Gao og Timbuktu. Flyvningerne består af transport af gods og personel.

Lejren de danske soldater bor i er efterhånden ved at være etableret, og personellet er faldet godt til i såvel dagligdag som i deres opgaver.

Samarbejdet med den norske enhed, som har ansvaret for lejren, er kommet rigtigt godt fra start og vil fortsat udvikle sig i en positiv retning. Der planlægges en række fælles velfærdsaktiviteter for at styrke det allerede stærke samarbejde.

FAKTA om det danske transportflybidrag til MINUSMA
C130J Hercules-transportfly og op til 65 danske soldater skal i seks måneder støtte FN’s fredsbevarende mission i Mali (MINUSMA). Bidraget består af et fly med besætning, støttepersonel og en sikringsenhed.

Flyets opgaver kan omfatte transport af mennesker og gods, transport af militære enheder fra den fredsbevarende styrke og transport af syge og sårede. Det danske fly kan også kaste gods ned fra luften med faldskærm.

Støtte til eftersøgning og redning samt støtte til billedindhentning fra luften vil også kunne forekomme.

Hovedparten af soldaterne i styrken kommer fra Air Transport Wing, men der er også soldater med fra andre dele af Flyvevåbnet og fra forskellige enheder i Hæren.

Læs mere om transportflybidraget og om forsvarets kommende opgaver i Afrika her.
 
Resolute Support – Afghanistan

Den 24. november havde det danske bidrag til Resolute Support i Kabul besøg af forsvarsminister Trine Bramsen. Under besøget havde ministeren lejlighed til at besøge tre af de fire lejre, hvor der er danskere udstationeret. Efter morgenmaden, som blev nydt sammen med de danske soldater, gik turen til New Kabul Compound, hvor ministeren overværede undervisning af afghanske elever, som blev gennemført af danske rådgivere. Efter et møde med den britiske chef for Kabul Security Force havde ministeren mulighed for at se det udstyr og materiel, som de danske soldater fra Jydske Dragonregiment anvender, når de løser deres opgave som Mobile Force Protection Team.

Efter en kort flyvetur med helikopter ankom ministeren til den tredje lejr, Resolute Support Head Quarters (RSHQ). Efter møder med NATO’s Special Civilian Representative og næstkommanderende for Resolute Support blev ministeren inviteret til socialt arrangement i Nordic Palace. Nordic Palace er et lokale, som Danmark, Sverige, Norge og Finland deler. 

Det danske sikrings- og eskortebidrag, der sørger for, at NATO-missionens rådgivere kommer sikkert fra sted til sted, har i den forgangne uge varetaget opgaven som Quick Reaction Force i Hamid Karzai International Airport. Samtidig har de gennemført uddannelse og samtræning med de danske sygeplejersker fra hospitalet.

Det internationale militærpoliti på basen i Kabul, som danskerne leder, har i den forgangne uge kontrolleret ID, gennemført fartkontrol, kontrol af våben og ammunition - herunder 887 kontroller af rejsende til og fra HKIA, 411 køretøjskontroller og 62 patruljer.

Military Working Dogs, der til dagligt støtter Kabul Air Wing (det afghanske flyvevåben) med sikring i form af sprængstofsøg og patruljering, har gennemført kontrol af 14 lastbiler og 98 personbiler samt 24 afsøgninger af kontorer og hangarer omkring terminalområdet ved Afghan Air Force.


Forsvarsministeren på vej til morgenmad med de danske soldater på HKIA. Sammen med forsvarsministeren er oberst Frank Buksti, brigadegeneral Wagn K. Christensen samt ambassadør Michael Lund Jeppesen. Foto: RS.


Forsvarsministeren holder tale for de danske soldater under morgenmaden. Foto: RS.

FAKTA om det danske bidrag til Resolute Support Mission
Danmark har siden januar 2015 bidraget til NATO’s Resolute Support Mission i Afghanistan. Bidraget omfatter cirka 155 soldater i og omkring Kabul. Soldaterne udfører eskorte- og bevogtningsopgaver for NATO-rådgivere, militærrådgivning af afghanske sikkerhedsinstitutioner samt militærpoliti-opgaver.

Læs mere om Resolute Support Mission her. 

Enhanced Air Policing – Litauen
I den seneste uge har bidraget været i luften på almindelige træningsmissioner til vedligeholdelse af piloternes kompetencer. Derudover har bidraget også deltaget i flyvninger i forbindelse med større officielle begivenheder, hvilket også er en af de opgaver, som bidraget løser. Denne type opgaver løses for at sprede viden blandt befolkningen om bidragets tilstedeværelse.


Foto: eAP

FAKTA om enhanced Air Policing
Bidraget består af fire F-16 kampfly (to operative fly og to i reserve) og cirka 60 personer fra Fighter Wing Skrydstrup. Kampfly-bidraget blev sendt af sted den 2. september og skal være i Litauen indtil udgangen af 2019.

Det er syvende gang, at Danmark bidrager til Air Policing i Østersøområdet. Det første danske bidrag blev udsendt i 2004 i forlængelse af NATO-alliancens udvidelse med syv nye lande - herunder Estland, Letland og Litauen. De tre sidstnævnte råder ikke selv over kapaciteten til at håndhæve suverænitet over deres eget luftrum, hvorfor NATO-partnerne har tilbudt at støtte landene.

Opgaven løftes på skift af NATO’s medlemslande. Ud over Danmark har en lang række andre lande bidraget til Air Policing - herunder USA, Storbritannien, Canada, Frankrig, Tyskland, Italien, Holland, Belgien, Norge, Spanien, Portugal, Tyrkiet, Polen og Ungarn.

Læs mere om bidraget her.  Operation Inherent Resolve

Træningsbidraget – Irak
Det danske bidrag er i gang med femte træningsuge af den irakiske bataljon på 580 mand. Det meste af ugen har irakerne dog været på midtvejsorlov, og de danske soldater har derfor brugt mest tid på genforsyning, vedligeholdelse og uddannelsesplanlægning. I løbet af ugen har beredskabet været kortvarigt forhøjet på grund af en ikke nærmere defineret trussel om et muligt angreb. Der kom ikke noget angreb, og beredskabet har siden været normalt. 
Efter leave-perioden genoptog bidraget træningen lørdag. Undervisningen spænder bredt indenfor militære færdigheder og består blandt andet af:

- Skydeøvelser med gevær samt let og tungt maskingevær.
- Videregående mineuddannelse.
- Instruktøruddannelse.
- Infanteriuddannelse.
- Uddannelse i førstehjælp.
- Morteruddannelse.
- Officersuddannelse.
- Uddannelse i krigens love.

Under træningen er der stadig øget fokus på at uddanne irakiske instruktører, så irakerne selv er i stand til at vedligeholde deres uddannelse og det materiel, de får udleveret, når de vender tilbage til deres hjemgarnisoner.

Undervisningen i krigens love foregår i samarbejde med amerikanske og norske militærjurister.

Skydeuddannelsen er i gang med daglige skydninger på skydebanen, hvor der er fokus på præcision og våbenhåndtering på gevær og let og tungt maskingevær.

Mineuddannelsen foregår med en blanding af teori og handlebaner, hvor irakerne lærer at komme sikkert igennem og hastigt rydde gennemgange i et mineret område.

Infanteriuddannelsen foregår i terrænet. Her lærer de irakiske soldater blandt andet at bevæge sig hensigtsmæssigt, lave ildstillinger og gå i taktiske formationer.

Førstehjælpsuddannelsen er generel, men har fokus på blødningsskader og evnen til at stoppe livstruende blødninger.

Morteruddannelsen foregår som en blanding af tørtræning i terræn og skarpskydninger med den lette morter.

Officersuddannelsen kører som teoriundervisning.

Task Force Dragon Building Partner Capacity har per 23. november 2019 gennemført og afsluttet træningen af i alt 19.303 irakiske soldater og politifolk.


Under uddannelsen er eleverne og de danske instruktører sikret af Guardian Angels, så undervisningen kan foregå i et trygt miljø. Foto: Public Affairs Officer.


Under infanteriuddannelsen lærer irakerne blandt andet de bedste fremgangsmåder, når de skal opstille et check-point. Foto: Public Affairs Officer.


Under de otte ugers træning får irakerne en omfattende skydeuddannelse på gevær, let og tungt maskingevær og let og middeltung morter. Foto: Public Affairs Officer.

Radar- & operatørbidraget – Irak og De Forenede Arabiske Emirater
De danske luftkommando- og kontroloperatører indgår fortsat i bemandingen ved den amerikanske luftkommando- og kontrolcentral på Al Dhafra Air Base i de Forenede Arabiske Emirater, hvor de støtter koalitionens missioner med overvågning samt koordinering af luftrum og lufttrafik. Det danske operatørbidrag har indtil nu leveret 16.000 operatørtimer til missionen.
Radar-elementet i Irak leverer fortsat luftbillede over Irak og Syrien til luftkommando- og kontrolcentralen i de Forenede Arabiske Emirater. Radaren har i den forgangne uge leveret luftbillede i 100 procent af tiden.

FAKTA om det danske bidrag til Operation Inherent Resolve
Danmark har siden 2014 deltaget i den internationale koalition, der bekæmper terrororganisationen ISIL i Irak og Syrien. Bidraget udgøres p.t. af et træningsbidrag, der uddanner irakiske soldater, et radarbidrag, et logistik-bidrag, samt et mindre stabsbidrag. I alt cirka 200 soldater, der primært har base på Al Asad-luftbasen i Irak samt Kuwait og de Forenede Arabiske Emirater.

Læs mere om Operation Inherent Resolve her.
 


NATO’s stående minerydningsstyrke, Standing NATO Mine Counter Measures Group 1 – Østersøen
Inden gruppen i sidste uge sejlede fra Riga, kom der et team på 20 såkaldte seariders ombord. Seariders er observatører, som støtter med forskellige træningsforløb. Træningsforløbet, de skal køre med Thetis’ besætning, er et af flere, de skal igennem, inden skibet kommer til den tyske havariskole i Neustadt engang i efteråret i 2020.

De seneste dage er gået med øvelser i intern og ekstern kamp. Her bliver besætningen trænet i brandbekæmpelse, havari, eftersøgningsruter, kommunikationsveje, førstehjælp samt i at nedkæmpe indkommende trusler fra fly og skibe.

Det har været nogle lange, men lærerige dage for besætningen, der nu er bedre rustet til de næste trin i deres uddannelse.

Fredag eftermiddag gik minerydningsenhederne i gang med den danske Historical Ordnance Disposal Operation, som starter ved den sydlige ende af Langeland, hvor følgende lande deltager: Danmark, Norge, Tyskland, Holland, Belgien og Letland.

Enhederne havde allerede lokeret de første fire bundminer fra Anden Verdenskrig ved en tidligere operation, som skulle bortspringes. Den tyske minerydder FGS Weilheims sprængning bragte dem op på 40 minesprængninger i år under deres deltagelse i den stående NATO-styrke.
 

Minedykker i vandet for at klargøre sprængning af en gammel bundmine fra Anden Verdenskrig. Foto: SNMCMG1.

Under dagens havariøvelse er næstkommanderende nede ved havaripatruljen for at danne sig et overblik over skibets skader. Foto: SNMCMG1.


Under en af de mange øvelser bliver personellet udfordret i manøvresvigt under deres træning til havariskolen i Neustadt. Foto: SNMCMG1.


Gast fra operationsrummet holder skarpt udkig efter en eventuel trussel fra hurtigtgående indkommende skibe. Foto: SNMCMG1.


Let maskingeværsgast holder skarpt udkig mod en eventuel indkommende trussel. Foto: SNMCMG1.


Searider i færd med at påføre en figurant en skade. Det skal se ud som om, at han har savet sig i fingeren. Dette er et led i træningen af sanitetsgasterne. Foto: SNMCMG1.


FAKTA om SNMCMG1
I hele 2019 har Danmark det overordnede ansvar for NATO’s minerydningsstyrke i Østersøen og den østlige del af Atlanterhavet.
Styrkens opgave er at sikre allierede skibe og øvrig skibstrafik mod truslen fra miner i havene. Flådestyrken deltager løbende i øvelser, hvor de afsøger farvandene for miner eller ammunition, som skal uskadeliggøres. Styrken består af op til 10 skibe, som forskellige NATO-lande stiller til rådighed. Danmark bidrager med cirka 100 personer inklusiv flagskib og mobil minerydningsstyrke.

Læs mere om SNMCMG1 her.