Af Forsvarskommandoen

Resolute Support – Afghanistan
Det danske sikrings- og eskortebidrag, der sørger for, at NATO-missionens rådgivere kommer sikkert fra sted til sted, har i den forgangne uge løst opgaven som militær udrykningsstyrke for det afghanske operationshovedkvarter i Kabul med udgangspunkt i Hamid Karzai International Airport (HKIA). Ligeledes har en gruppe løst opgaven med at støtte australierne i sikrings- og eskorteopgaver fra HKIA.


Sikrings- og eskorteenheden gennemfører vedligeholdende træning, så de hele tiden er klar til at løse opgaven som militær udrykningsstyrke.

Det internationale militærpoliti på basen i Kabul, som danskerne leder, har i den forgangne uge gennemført fartkontrol, kontrol af våben og ammunition, herunder 648 kontroller af rejsende til og fra HKIA, 1389 ID-kontroller og 45 patruljer.

De militære hundeførere med hunde, der til dagligt støtter det afghanske flyvevåben på HKIA med sprængstofsøgninger og patruljering, har gennemført kontrol af 17 lastbiler og 58 personbiler samt seks afsøgninger omkring terminalområdet.


Behandling af sårede er en vigtig færdighed at træne for sikringssoldaterne.


Den sårede er i ambulancen og er klar til videre transport.

FAKTA om det danske bidrag til Resolute Support Mission
Danmark har siden januar 2015 bidraget til NATO’s Resolute Support Mission i Afghanistan. Bidraget omfatter cirka 155 soldater i og omkring Kabul. Soldaterne udfører eskorte- og bevogtningsopgaver for NATO-rådgivere, militærrådgivning af afghanske sikkerhedsinstitutioner samt militærpolitiopgaver.

Læs mere her om det danske bidrag til Resolute Support her. 

 

Operation Inherent Resolve (OIR)

Træningsbidraget - Irak
Hold 10 er i gang med syvende træningsuge af den irakiske bataljon på 580 mand.

Tirsdag den 3. december om aftenen blev Al Asad Air Base beskudt med raketter, men angrebet har ikke haft nogen indflydelse på træningen af de irakiske sikkerhedsstyrker eller den daglige drift. Den irakiske bataljon, der er under træning, er nu så langt i forløbet, at irakerne selv står for træningen, mens de danske soldater fungerer som mentorer. Undervisningen spænder bredt indenfor militære færdigheder og består blandt andet af skydning, videregående mineuddannelse, førstehjælp, uddannelse på morter og uddannelse i krigens love.


Infanteriuddannelsen har hovedfokus på gruppens kamp og foregår under realistiske forhold i terræn. Foto: Public Affairs Officer

Under træningen er der stadig øget fokus på at uddanne irakiske instruktører, så irakerne selv er i stand til at vedligeholde deres uddannelse og det materiel, de får udleveret, når de vender tilbage til deres egne enheder.


I den sidste del af uddannelsen står irakerne selv for instruktørvirket, mens de danske soldater fungerer som mentorer. Foto: Public Affairs Officer

  • Undervisningen i krigens love foregår under overværelse af amerikanske og norske militærjurister.
  • Skydeuddannelsen er i gang med daglige skydninger på skydebanen, hvor der er fokus på præcision og våbenhåndtering på gevær og let og tungt maskingevær.
  • Mineuddannelsen foregår med en blanding af teori og handlebaner, hvor irakerne lærer at komme sikkert frem og hastigt rydde gennemgange i et mineret område.
  • Førstehjælpsuddannelsen er generel, men har fokus på blødningsskader og evnen til at stoppe livstruende blødninger.
  • Morteruddannelsen foregår som en blanding af tørtræning i terræn og skarpskydninger med den lette morter.

Træningsbidraget har per 7. december 2019 gennemført og afsluttet træning af i alt 19.303 irakiske soldater og politifolk.

Der er i indeværende uge afsluttet morteruddannelse for 18 soldater. På grund af efterspørgsel på morteruddannelse gennemføres et supplerende kursus i næste uge, da mortertræningsholdet er blandt de enheder, der tages hjem i forbindelse med den politisk bestemte reduktion af træningsbidraget.


Undervisningen i morter er meget populær, og i denne træningsperiode har 18 mand afsluttet uddannelsen.


Radar- & operatørbidraget – Irak og De Forenede Arabiske Emirater
De danske luftkommando- og kontroloperatører indgår fortsat i bemandingen ved den amerikanske luftkommando- og kontrolcentral på Al Dhafra Air Base i de Forenede Arabiske Emirater. Her støtter de koalitionens missioner med overvågning og koordinering af luftrum og lufttrafik.

Radar-elementet i Irak arbejder på nedpakning af radaren. Alt materiellet rengøres og pakkes klar til snarlig lufttransport hjem til Danmark.


OIR RADAR: Radaren i Irak pakkes ned og gøres klar til hjemsendelse.

FAKTA om det danske bidrag til Operation Inherent Resolve
Danmark har siden 2014 deltaget i den internationale koalition, der bekæmper terrororganisationen ISIL i Irak og Syrien.

Bidraget udgøres i øjeblikket af et træningsbidrag, der uddanner irakiske soldater, et radarbidrag, et logistik-bidrag samt et mindre stabsbidrag. I alt cirka 200 soldater der primært har base på Al Asad-luftbasen i Irak samt Kuwait og de Forenede Arabiske Emirater.

Læs mere her:

 Enhanced Air Policing - Litauen

I den seneste uge har fokus været på udskiftning af mandskab, da Hold 3 har afløst Hold 4. Rotationen forløb uden problemer, og Hold 4 har straks taget fat på opgaverne.

FAKTA om enhanced Air Policing
Bidraget består af fire F-16 kampfly (to operative fly og to i reserve) og cirka 60 personer fra Fighter Wing Skrydstrup. Kampfly-bidraget blev sendt af sted den 2. september og skal være i Litauen indtil udgangen af 2019.

Det er syvende gang, at Danmark bidrager til Air Policing i Østersøområdet. Det første danske bidrag blev udsendt i 2004 i forlængelse af NATO-alliancens udvidelse med syv nye lande - herunder Estland, Letland og Litauen. De tre sidstnævnte råder ikke selv over kapaciteten til at håndhæve suverænitet over deres eget luftrum, hvorfor NATO-partnerne har tilbudt at støtte landene.

Opgaven løftes på skift af NATOs medlemslande. Udover Danmark har en lang række andre lande bidraget til Air Policing - herunder USA, Storbritannien, Canada, Frankrig, Tyskland, Italien, Holland, Belgien, Norge, Spanien, Portugal, Tyrkiet, Polen og Ungarn.

Læs mere her:  Standing NATO Mine Countermeasures Group 1 (SNMCMG1) - Østersøen og den østlige del af Atlanterhavet

Styrken har i løbet af ugen været i transit fra Aarhus til Kristiansand.

FAKTA om SNMCMG1
I hele 2019 har Danmark det overordnede ansvar for NATOs minerydningsstyrke i Østersøen og den østlige del af Atlanterhavet.

Styrkens opgave er at sikre allierede skibe og øvrig skibstrafik mod truslen fra miner i havene. Flådestyrken deltager løbende i øvelser, hvor de afsøger farvandene for miner eller ammunition, som skal uskadeliggøres. Styrken består af op til 10 skibe, som forskellige NATO-lande stiller til rådighed. Danmark bidrager med cirka 100 personer inklusiv flagskib og mobil minerydningsstyrke. 

Læs mere her:

 Hercules Transportfly-bidrag til MINUSMA (FN’s fredsbevarende mission i Mali) - Mali

Det danske transportfly-bidrag i Mali flyver fortsat operationer for FN. Opgaverne varierer mellem transport af passagerer, gods og større køretøjer.
Transportflyet flyver stabilt uden større behov for vedligeholdelse, hvilket naturligvis er til stor glæde for såvel detachementet som for FN. Et stabilt fly giver mulighed for at gennemføre flere flyvninger, hvorfor det danske bidrag ofte står forrest i køen, når der tildeles opgaver.


I den forgangne uge har bidraget transporteret 79 passagerer og 38 ton gods.

FAKTA om det danske transportflybidrag til MINUSMA
C130J Hercules-transportfly og op til 65 danske soldater skal i seks måneder støtte FN’s fredsbevarende mission i Mali (MINUSMA). Bidraget består af et fly med besætning, støttepersonel og en sikringsenhed.

Flyets opgaver kan omfatte transport af mennesker og gods, transport af militære enheder fra den fredsbevarende styrke og transport af syge og sårede. Det danske fly kan også kaste gods ned fra luften med faldskærm.

Støtte til eftersøgning og redning samt støtte til billedindhentning fra luften vil også kunne forekomme.

Hovedparten af soldaterne i styrken kommer fra Air Transport Wing, men der er også soldater med fra andre dele af Flyvevåbnet og fra forskellige enheder i Hæren.

Læs mere her: