Soldater marcherer

Foto: Lise Wenger Rosenwanger

I 2019 gennemførte Forsvaret for første gang en undersøgelse af kønskrænkende adfærd som et tillæg til arbejdspladsvurderingen blandt fastansatte. Samme undersøgelse er i 2021/2022 blevet gennemført for at følge op på udviklingen, da Forsvaret igennem mange år har haft fokus på at bekæmpe krænkelser blandt de ansatte via undervisning, styrket ledelsesfokus, lokalt forankrede rådgivere, whistleblowerordning, nultolerancepolitik, respektforhinanden.dk og andre aktiviteter.

 

”Jeg konstaterer, at vi ligger på nogenlunde samme niveau som i 2019," udtaler forsvarschef general Flemming Lentfer og tilføjer:

 

”Vi vil fortsat have stort ledelsesmæssigt fokus på området og vores talrige initiativer fortsættes. Når det er sagt, så tror jeg også, at netop det store fokus, der er på krænkende adfærd generelt, får flere til at reagere og anmelde mulige krænkelser. Og det er vigtigt. For det er vores holdning, at sagerne skal frem i lyset, så krænkende adfærd kan blive håndteret og bekæmpet. Forsvaret er ikke en ø, og det her er en generel samfundsudfordring. En udfordring jeg tager særdeles alvorligt, og som kræver en vedvarende indsats - i Forsvaret såvel som på andre arbejdspladser.”

 

Blandt de værnepligtige gennemføres frem mod sommerferien en tilsvarende undersøgelse af kønskrænkende adfærd.

 

Samme niveau som 2019 med mindre forskydninger

Ligesom i 2019 oplever 4,0 procent af de fastansatte under Forsvarskommandoens myndighedsområde i 2021, at Forsvaret har en kønskrænkende kultur eller omgangstone.

 

Andelen, der har oplevet uønsket seksuel opmærksomhed, er faldet fra 1,5 procent til 1,4 procent. Det skyldes især, at andelen af kvinder, der har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed, er faldet lidt.

 

For Hæren gælder, at andelen, der oplever kønskrænkende adfærd, er uændret eller svagt stigende for de fleste spørgsmål. Tilsvarende er der i Søværnet en stigende andel, der oplever kønskrænkende adfærd sammenlignet med 2019. For både Hæren og Søværnet hidrører stigningen primært fra en stigende andel af mænd, der oplever krænkende adfærd.

 

Flyvevåbnet har fortsat en markant lavere forekomst af krænkende adfærd end de øvrige to værn.

 

Når vi i Forsvaret sætter ind over for krænkende kultur og handlinger, gør vi det først og fremmest, fordi vi ikke vil finde os i, at ansatte oplever krænkelser, men også for at sikre høj kvalitet i vores arbejde. For vi afhænger ultimativt af, at vi kan stole på hinanden, samarbejde og har hinandens ryg. Forsvaret skal være en tryg arbejdsplads for alle.

Flemming Lentfer, Forsvarschef

 

Forsvarsakademiet, som rummer de fleste af Forsvarets uddannelsesinstitutioner, ligger stadig højest blandt Forsvarets myndigheder i andelen, der oplever krænkelser, men er samtidig den myndighed, der har udviklet sig mest positivt fra 2019 til 2021/2022.

 

I både 2019 og 2021/2022 indeholdt undersøgelsen enkelte indrapporteringer i de mest alvorlige kategorier omkring seksuel tvang og voldtægt eller voldtægtsforsøg.

 

Fakta

Forsvarskommandoens myndighedsområde omfatter Forsvarets tre værn; Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet.

 

Derudover består Forsvarskommandoen af Forsvarsstaben, Arktisk Kommando, Specialoperationskommandoen, Forsvarets Sanitetskommando, Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste, Forsvarsakademiet samt internationale stabe.

 

Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse, Forsvarsministeriets Auditørkorps, Beredskabsstyrelsen og Hjemmeværnet hører under Forsvarsministeriets myndighedsområde.

Undersøgelsen af kønskrænkende adfærd blandt medarbejdere i Forsvaret er gennemført som en separat spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med arbejdspladsvurderingen i 2021/2022.

 

Den blev første gang gennemført i 2019 og er den kvantitativt hidtil mest omfattende undersøgelse, der er foretaget af omfanget af krænkende adfærd blandt medarbejdere i Forsvaret. Det kvantitative format giver et sammenligneligt grundlag for at følge udviklingen i senere undersøgelser.

 

Undersøgelsen er faciliteret af Forsvarsministeriets Personalestyrelse.

 

Undersøgelsen benytter følgende definitioner. Formålet er at sikre fælles forståelse af de forhold, der spørges ind til:

 

Uønsket seksuel opmærksomhed

Uønsket seksuel opmærksomhed er verbale og non-verbale handlinger. Det kan bl.a. ske:

  • Verbalt, fx gennem kommentarer om tøj og krop, drilleri, rygter og jokes
  • Nonverbalt, fx i form af blikke og tegn
  • Gennem digitale medier i form af tekst eller billeder på Snapchat, Facebook, Twitter, mails m.m.
  • Præsenterede materialer af seksuel karakter, fx blade eller billeder mm.

 

Kønskrænkende berøringer

Kønskrænkende berøringer er uønsket fysisk kontakt med seksuelle undertoner fx uønsket massage, klap bagi eller andre berøringer,

som kommer for tæt på og/eller har seksuel karakter.

 

Seksuel tvang

Seksuel tvang handler om, at nogen har presset eller truet dig til at gøre noget seksuelt fx at tage dit tøj af eller gennemføre seksuelle handlinger.

 

Voldtægt

Voldtægt og voldtægtsforsøg betyder, at nogen har tvunget dig til sex eller har forsøgt at have sex med dig, som du ikke har indvilget i.

 

Vidner

Episoder som omhandler uønsket seksuel opmærksomhed, kønskrænkende berøringer, seksuel tvang eller voldtægt.

 

Kønskrænkende kultur

Der er tale om en kønskrænkende omgangstone eller kultur, når uønsket seksuel opmærksomhed og kønskrænkende adfærd forekommer, og når der ikke bliver grebet ind, eller hvis man blot har vænnet sig til, at det sker.

Der er ved besvarelse af spørgeskemaet sikret fuld anonymitet. Det er alene Forsvarsministeriets Center for Arbejdsmiljø (FCA), der trækker data og udarbejder rapporter. Rapporterne udarbejdes alene på styrelses- og myndighedsniveau, og alene på niveauer, hvor det er muligt af hensyn til anonymiteten. Det vil sige, at der ikke opgøres tal på så små enheder, at individer og enkeltsager kan identificeres. Anonymiteten er desuden sikret i håb om at mindske mørketallet for krænkelserne.

Besvarelsesprocenten for Forsvarets medarbejdere (Forsvarskommandoens myndighedsområde) ligger på 56,8 procent for undersøgelsen af kønskrænkende adfærd blandt fastansatte. I 2019 lå den på 57,2 procent.

Undersøgelsen er sendt ud til alle medarbejdere i Forsvaret, herunder Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet, samt Specialoperationskommandoen og Arktisk kommando. Derudover har elever på Forsvarets skoler, som er underlagt Forsvarsakademiet, også deltaget i undersøgelsen.