Af Forsvarskommandoen


Forsvaret tager endnu et skridt i kampen mod krænkende og kønskrænkende adfærd. Frem mod 2025 skal omkring 15.000 soldater og civile i Forsvaret gennemgå et case-baseret forløb, hvor de skal lære at identificere, forebygge og håndtere sager med krænkende og kønskrænkende adfærd.

 

Det sker blandt andet på baggrund af TV 2-programmet Operation X: I krig og krænkelser, hvor en række kvinder i sommer fremsatte kritik af Forsvarets håndtering af sager om kønskrænkende adfærd. Kvinderne oplever, at chefer ikke har handlet i krænkelsessager, eller har handlet for langsomt, samt at de involverede parter fortsat har kunnet mødes på arbejdspladsen.


Træning af hele Forsvaret er en ledelsesprioritet


Kampen mod krænkende adfærd har haft stort fokus fra Forsvarets ledelse de seneste år. Forsvarschef Flemming Lentfer skød i sidste uge træningsforløbet i gang, da han præsenterede sin chefgruppe for indholdet og ikke mindst målet om at sikre en kulturændring i Forsvaret.


"Krænkende adfærd er uacceptabelt. Det er nødvendigt, at vi alle i Forsvaret tager ekstra fat her og i fællesskab bliver bedre til at få øje på og forebygge uhensigtsmæssig adfærd, kultur og omgangstone mellem hinanden. Specifikt for cheferne skal vi også blive endnu bedre til at slå ned på og håndtere sagerne ledelsesmæssigt. Derfor begynder vi træningsforløbet med Forsvarets chefer," siger forsvarschef general Flemming Lentfer.


Det er målet, at alle chefer og størstedelen af medarbejdere har gennemført træningsforløbet inden udgangen af 2025. Chefgruppen er de første til at påbegynde træningen i løbet af efteråret 2022, og frem mod 2025 vil officerer, menige, mellemledere og civile ansatte komme igennem forløbet. Den case-baserede undervisning om krænkende adfærd skal samtidig integreres som et fast element i Forsvarets uddannelser, hvor løbende evaluering og tilpasning skal sikre, at indholdet er tidssvarende i forhold til dominerende tendenser, indsatser og dynamikker i samfundet.


"Jeg er sikker på, at træningsforløbet vil skærpe vores opmærksomhed og bevidsthed om rettigheder, pligter og værdigrundlag - og dermed også vores evne til at forebygge krænkende adfærd og bekæmpe krænkelser. Men det står ikke alene og jeg tror desværre ikke, at vi har set den sidste krænkelsessag i Forsvaret, men vi skal gøre alt, hvad vi kan, for at slå det ned. Der er meget på spil i sådanne sager. Først og fremmest for de involverede. Men også i forhold til, at Forsvaret skal være en tryg og attraktiv arbejdsplads. Vi har et værdigrundlag, som jeg forventer, at man som medarbejder agerer i overensstemmelse med og vi er fundamentalt afhængige af at kunne stole på hinanden, når vi sætter livet på spil for Danmark. Vi vil sætte hårdere og hurtigere ind over for krænkere. Konsekvenserne for at svigte den tillid, der skal binde os sammen, vil også rumme ansættelsesmæssige sanktioner i højere grad, end hvad der hidtil har været tilfældet. Det kan være degradering eller afskedigelse. Sidstnævnte vil være udgangspunktet ved fysiske krænkelser," siger forsvarschefen.

 

Træning inspireret af virkeligheden


Træningsforløbet mod krænkende adfærd er inspireret af episoder fra hverdagen på Forsvarets tjenestesteder og rejser blandt andet spørgsmål om, hvilken rolle magthierarkier, arbejdsjargon, traditioner og sociale medier spiller i arbejdet med at bekæmpe krænkelser i Forsvaret.


Træningen består af sessioner, der sætter fokus på forskellige typer krænkelser og dilemmaer i forbindelse med at håndtere dem. Formålet er at skabe et uformelt, trygt og åbent miljø, hvor der er plads til refleksion og diskussion med afsæt i en række konkrete cases. En session har fokus på sexisme og kønskrænkende adfærd, en anden session på magt og privilegier og en tredje session på inklusion og kultur.


Ved at minimere den berøringsangst, der ofte knytter sig til krænkelsessager, understøtter træningsforløbet visionen om at skabe en generel kulturændring i Forsvaret og kvalificere chefers handling i sagerne.

 

Et tiltrængt læringsrum

Det nye træningsforløb til hele Forsvaret er udviklet med afsæt i et tilsvarende kursus for chefer og ledere i Søværnet, som fik meget positiv tilbagemelding fra deltagerne.


For chefen for fregatten Niels Juel, kommandørkaptajn Simon E. Schultz-Larsen, skabte træningen blandt andet et tiltrængt læringsrum:


"Sexisme og krænkende adfærd er et område, vi har rigtig svært ved at tale om, fordi det stadig er tabubelagt. Så det er rart, når man i træningsforløbet skaber et trygt rum, hvor vi kan sidde og tale scenarierne igennem. Enhver potentiel krænkelsessag skal håndteres individuelt og vil ofte indeholde dilemmaer. Men når vi sætter os sammen og taler ud fra nogle virkelighedsnære scenarier, så baner vi nogle nerveveje og skaber en fælles forståelse af udfordringerne. Det gør, at vi kan handle bedre, når vi så står i en rigtig situation," forklarer kommandørkaptajnen.


Løbende indsats mod krænkende adfærd

Den nye trænings- og uddannelsesindsats er blot et ud af flere tiltag i Forsvarets løbende arbejde med at reducere og håndtere krænkende og kønskrænkende adfærd blandt medarbejdere. Af andre initiativer kan nævnes kampagnen www.respektforhinanden.dk, Forsvarets adfærdsundersøgelse med fokus på kønskrænkelser, Forsvarets bestemmelse om chefers og lederes handlepligt ved krænkende adfærd, den interne kollega-til-kollega-støtte-ordning og whistleblower-ordning. Derudover arbejder Forsvarsstaben i øjeblikket på at udvikle et fælles adfærdskodeks for alle i Forsvaret.

 

Læs mere her: www.respektforhinanden.dk

 

Definitioner

Krænkende adfærd er handlinger, som modtageren opfatter som nedværdigende. Det omfatter vold, mobning og kønskrænkende adfærd. Det centrale er modtagerens oplevelse af de krænkende handlinger. Det er uden betydning, om handlingerne er udtryk for ubetænksomhed eller et decideret ønske om at krænke.

Kønskrænkende adfærd henviser til enten uønsket seksuel opmærksomhed gennem mundtlig, fysisk eller digital kommunikation eller uønsket fysisk kontakt med seksuelle undertoner eller karakter af seksuel tvang.

På Forsvarsministeriets område er der nultolerance over for krænkende adfærd. Det betyder, at alle medarbejdere har handlepligt, hvis de bliver opmærksomme på krænkende handlinger.