Billede af MTS uniform

Arkivfoto: Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

 

Forsvarsministeriets Personalestyrelse har gennemført en ny undersøgelse af kønskrænkende adfærd blandt Forsvarets medarbejdere.

 

Undersøgelsen for 2023 viser, at 11,8 procent i Forsvarskommandoen har oplevet mindst én hændelse af uønsket seksuel opmærksomhed og chikane inden for det sidste år. Her gælder det for mænd 8,4 procent, mens det for kvinder er 32 procent.

 

Undersøgelsen vidner om, at der stadig er et stort stykke arbejde forude for at nå i mål med den kulturforandring, som Forsvaret er i gang med, siger forsvarschef, general Flemming Lentfer. 

 

”Forsvaret accepterer ikke krænkende adfærd. Men den nye undersøgelse viser desværre, at vi langt fra er i mål, og der fortsat er flere bekymrende tal. Vores indsats handler om kulturforandring, håndtering og sanktionering. I forhold til vores håndtering og sanktionering er vi nået langt. Men kulturforandringen er et langt og sejt træk. Det viser tallene tydeligt,” siger forsvarschefen.

 

Mere detaljeret undersøgelse

Den nye undersøgelse tager udgangspunkt i det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøs (NFA) spørgeskemaundersøgelse, ligesom KVINFO og foreningen Kvindelige Veteraner har suppleret til undersøgelsen. Undersøgelsen giver derfor et mere detaljeret billede af omfanget og karakteren af kønskrænkende adfærd end tidligere undersøgelser har gjort.

 

Andelen der har oplevet uønsket seksuel opmærksomhed og chikane er betydeligt lavere for Forsvaret, når man sammenligner med det nationale niveau. Dog peger undersøgelsen på, at hvis man ser særskilt på kønnene, oplever kvinder en højere grad af kønskrænkende adfærd i Forsvaret sammenlignet med det nationale niveau.

 

Den hyppigst forekommende hændelse blandt Forsvarets medarbejdere og soldater er, at man har oplevet, at der er talt nedsættende om kvinder og/eller mænd, mens der blandt de øvrige hyppige hændelser er tale om seksuelle kommentarer samt at skulle overpræstere på grund af sit køn.

 

I den mere alvorlige kategori om voldtægt eller voldtægtsforsøg tyder tilkendegivelserne i undersøgelsen på en stigning. Forsvaret er bekendt med et antal sager, som er sammenfaldende med undersøgelsesperioden, og som er blevet anmeldt og er eller har været genstand for behandling. Grundet den alvorlige karakter, er Forsvaret i gang med at granske disse forhold yderligere.

 

De samlede resultater ses i boksen til højre.

 

Løbende indsats mod krænkende adfærd

Forsvaret har igennem de senere år iværksat en række initiativer, som har til formål at reducere krænkende adfærd og forbedre håndteringen af de sager, der opstår.

 

Undersøgelsen viser også, at langt de fleste, som har oplevet krænkende adfærd ved, hvor de kan henvende sig. Således har 87,4 procent svaret, at de er klar over, hvor de kan gå hen, hvis de oplever uønsket seksuel opmærksomhed og chikane.

 

Blandt de centrale initiativer mod krænkende adfærd er en omfattende træningsindsats af ca. 15.000 chefer og medarbejdere i forebyggelse og håndtering af krænkende adfærd. Mange har allerede gennemført træningen, og de sidste ventes at have gennemført den inden udgangen af første kvartal 2024. Alle chefer og medarbejdere skal fremover gennemføre træningen årligt.

 

Forebyggelse og håndtering af krænkende adfærd indarbejdes derudover frem mod 2025 som en fast del af Forsvarets grunduddannelser.

 

Af andre initiativer kan nævnes kampagnen www.respektforhinanden.dk, Forsvarets adfærdsundersøgelse med fokus på kønskrænkelser, Forsvarets bestemmelse om chefers og lederes handlepligt ved krænkende adfærd, den interne kollega-til-kollega-støtte-ordning og whistleblower-ordning.

Faktaboks

Undersøgelsen tager udgangspunkt i det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøs (NFA) spørgeskemaundersøgelse om kønskrænkende adfærd. KVINFO og Kvindelige Veteraner har været inddraget i tilrettelæggelsen af undersøgelsen og har bl.a. bidraget med supplerende spørgsmål til NFA’s spørgeramme.

 

Selv om undersøgelsen bygger på et forskningsbaseret design, vil der stadig være metodiske usikkerheder og fejlkilder. Dette gælder ikke mindst for spørgsmål med få bekræftende svar.

 

Fordi undersøgelsen er gennemført anonymt, er det ikke muligt at afdække omstændighederne omkring de enkelte besvarelser, eller hvordan de oplevede hændelser er blevet håndteret

Der er ved besvarelse af spørgeskemaet sikret fuld anonymitet. Det er alene Forsvarsministeriets Center for Arbejdsmiljø (FCA), der trækker data og udarbejder rapporter. Rapporterne udarbejdes alene på styrelses- og myndighedsniveau, og alene på niveauer, hvor det er muligt af hensyn til anonymiteten.

 

Det vil sige, at der ikke opgøres tal på så små enheder, at individer og enkeltsager kan identificeres. Anonymiteten er desuden sikret i håb om at mindske mørketallet for krænkelserne.

Besvarelsesprocenten for Forsvarets medarbejdere (Forsvarskommandoens myndighedsområde) ligger på 59,7 procent for undersøgelsen af kønskrænkende adfærd blandt fastansatte. I 2021 lå den på 56,8 procent, mens den i 2918 var på 57,2 procent.

 

Det er uvist om de manglende besvarelser kunne have påvirket resultaterne i en overvejende positiv eller negativ retning. Det vurderes, at undersøgelsen er repræsentativ for hele populationen af fastansatte medarbejdere i Forsvaret.

Undersøgelsen er sendt ud til alle medarbejdere i Forsvaret, herunder Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet, samt Specialoperationskommandoen og Arktisk kommando. Derudover har elever på Forsvarets skoler, som er underlagt Forsvarsakademiet, også deltaget i undersøgelsen.

 

Der gennemføres i løbet af andet halvår 2023 desuden en undersøgelse om krænkende adfærd for de værnepligtige.