Forsvaret støtter til politiet

Forsvaret kan støtte politiet ved løsning af en lang række forskellige opgaver.  Foto: Emma Kirketerp / Forsvaret

Forsvaret og Hjemmeværnet kan støtte med løsning af politimæssige opgaver, når Politiets egne ressourcer ikke er tilstrækkelige, eller hvis Forsvarets ressourcer er bedre egnede. Hjælpen kan være i form af soldater eller ved udlån af militært udstyr - eksempelvis helikoptere eller skibe.

 

En lang række opgaver

Forsvaret og Hjemmeværnet kan støtte politiet ved en lang række forskellige opgaver:

 

  • Forsvaret støtter politiet med færdselsregulering, kontrol, afspærring og lignende opgaver i forbindelse med større arrangementer eller ved ulykker og brande. Det kan tillige være tilfældet ved store hændelser som naturkatastrofer. Opgaverne løses normalt af frivillige soldater fra Hjemmeværnet.

  • Hæren og Søværnet har soldater, der med særligt udstyr kan finde savnede eller eftersøgte genstande i jorden, i søer og på havbunden.

  • Ved eftersøgning af personer, eksempelvis børn eller demente, der er forsvundet fra et plejehjem, kan Forsvaret støtte med mandskab (typisk hjemmeværnsfolk) og med helikoptere fra Flyvevåbnet.

  • Flyvevåbnet støtter også med helikoptere i forbindelse med trafikkontrol, transport af betjente og særlige overvågningsopgaver. Også Flyverhjemmeværnet kan støtte politiet.

  • Forsvaret kan støtte politiet med evakuerings-, varslings-, observations-, afspærrings-, bevogtnings- og patruljeringsopgaver med henblik på at forebygge og afværge alvorlig kriminalitet og andre hændelser, der kan medføre fare for menneskers liv, helbred eller alvorlig skade på samfundsvigtige institutioner, virksomheder eller anlæg.

  • Soldater kan støtte politiet med at beskytte personer, redde gidsler og andre opgaver i forbindelse med antiterroroperationer og andre særlige indsatser.

  • Forsvaret kan også støtte politiet, når opgaver har en nær sammenhæng med opgaver, som Forsvaret ellers løser, eller hvor Forsvaret har specialkompetencer eller råder over særligt egnet udstyr.

Specialister fra Ingeniørregimentet på eftersøgningsopgave for politiet.

En soldat fra Ingeniørregimentet på eftersøgningsopgave for politiet. Foto: Kristian Vinther Brøndum / Forsvaret

 

Den strategiske reserve

Forsvaret har fra 2019 opstillet en strategisk reserve på omkring 400 soldater, der kan støtte Politi i forbindelse med større, uvarslede hændelser (se faktaboksen). 

 

Det er altid Forsvaret, der vurderer, om der kan ydes bistand. Når bistandsanmodningen indeholder politimæssige beføjelser, skal Forsvarets indstilling tiltrædes af Forsvarsministeriet.

Forsvarets støtte til Politi

Udgøres af to dele:

 

  • Et vagthold af værnepligtige (ca. 90) fra Den Kongelige Livgarde.
  • Ca. 300 professionelle soldater fra Hærens Stående Reaktionsstyrke (reservens hovedstyrke).

 

De værnepligtige skal kunne stille med kort varsel – enten på to eller 12 timer. Hovedstyrken skal stille inden for 12 timer eller syv dage.

 

Den strategiske reserve skal kunne indsættes i op til syv dage.

 

Indsættelsen af soldaterne sker altid under ledelse af Politi og i en ramme, der nøje beskriver beføjelser, opgaver og klagemuligheder. Instruktører fra Politiskolen står for uddannelsen af soldaterne.

 

Soldaterne vil i disse tilfælde bære synligt identifikationsnummer, så borgere vil kunne fremsætte eventuelle klager over dem på samme måde, som det er muligt med politifolk.

 

Hjemmeværnet støtter politiet ved grænseovergangene. Tidligere har også Forsvaret bidraget til opgaven. 

Sidst opdateret 25. juni, 2020 - Kl. 09.56