[Oprindeligt publiceret af Gardehusarregimentet]

Af major K.A. Vennike, Chef for Ledelsessektionen.

Tirsdag den 7. december 2004 blev forsvarsforliget endeligt vedtaget.

Forliget af 7. december 2004 betyder, at følgende enheder bliver garnisoneret på Antvorskov Kaserne.

Enheder under Hærens Operative Kommando (HOK):

Stab/2 Brigade.

Brigaden er en uddannelsesbrigade og består af syv uddannelsesbataljoner fra hele landet, og skal med ansvar overfor Danske Division varetage uddannelsen af Hærens Basis Uddannelse (HBU) og Hærens reaktionsstyrke Uddannelse (HRU). Staben i brigaden sammensættes med 19 officerer, fem befalingsmænd, fire konstabler og en civil.

II Bataljon/2 Brigade.

Bataljonen skal uddanne de nye 4. måneders værnepligtige (Hærens Basis Uddannelse) og det personel som forsætter uddannelse under Hærens Reaktions Styrkeuddannelse, samt personel til international tjeneste. Bataljonen sammensættes med følgende fast personel, 37 officerer, 81 befalingsmænd og 22 konstabler. Endvidere vil der på årsbasis blive indkaldt ca. 800 værnepligtige. Ud af de 800 værnepligtige skal der som minimum rekrutteres 20 % til HRU.

I Panserinfanteribataljon/1 Brigade.

Bataljonen opstilles som en stående bataljon, og vil først i slutningen af forligsperioden være fuldt bemandet. Bataljonen sammensættes med følgende fast personel; 24 officerer, 83 befalingsmænd og 353 konstabler. Kampvogneskadronen opstilles og uddannes i Holstebro.

Garnisonsstøtteelement (GSE).

Elementet skal varetage den overordne koordination i garnisonen. Elementet består af; en oberst (regimentschef) tre officerer, en befalingsmand, en konstabel og en civil.

Hesteskadronen.

Hesteskadronen underlægges GSE og består af følgende fast personel; tre officerer, 15 befalingsmænd, seks konstabler og tre civile. Endvidere vil der i februar og august blive indkaldt 40 værnepligtige hver gang til 12 måneders værnepligt.

Køreskole Sjælland.

Køreskolen underlægges GSE. Der vil være følgende personel; en befalingsmand, to konstabler og 15 civile.

Enheder under Forsvarets Materieltjeneste (FMT):

Værksted infanteri.

Værkstedet skal gennemføre vedligeholdelse og reparation på infanterikøretøjer og hjulkøretøjer og sammensættes med følgende fast personel; to befalingsmænd, 19 konstabler og 20 civile.

Udleverende depot.

Skal foretage almindelige depot opgaver og består af følgende personel; to befalingsmænd, tre konstabler og 13 civile. Ud af de 13 civile forretter de fem civile tjeneste ved ammunitionsdepot Egå/Bøstrup.

Enheder under Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste (FBE).

Lokalt Støtteelement (LSE).

Elementet skal varetage den daglige drift af Antvorskov Kaserne, herunder kantinedrift (tidligere cafeteriaet), post, telefonomstilling, fordeling af faciliteter, rengøring, kørepulje, affaldshåndtering, energiforsyning, vagtfordeling med meget mere. Elementer er sammensat med en befalingsmand, fire konstabler og 57 civile.

Bygningsstøttecenter.

Elementet skal varetage koordinering af byggeopgaver på Sydsjælland og i international tjeneste. Elementet består af 21. civile.

Enheder under Forsvarets Sundhedstjeneste (FSU).

Center infirmeri med følgende fast personel; fem officerer (en overlæge, en afdelingslæge, en reservelæge, to reservetandlæger), en sanitetsbefalingsmand, fire konstabler (sygepassere), en afdelingssygeplejerske og to klinikassistenter.

Enheder under Hjemmeværnet.

Total Forsvarsregion Sjælland (TFR).

Såfremt TFR Sjælland skal garnisoneres på Antvorskov Kaserne vil den bestå af; 13 officerer, to befalingsmænd, to konstabler og otte civile.

Endelig stilling er ikke taget.

Følgende enheder er garnisoneret på Bornholm.

Opklaringsbataljon/1 Brigade (inckl. uddannelsesdeling)/HOK.

Består af 22 officerer, 56 befalingsmænd og 236 konstabler.

Udleverende depot (FMT).

Består af to befalingsmænd, to konstabler og fire civile.

Lokalt støtteelement (FBE).

Består af to befalingsmænd, to konstabler og 23 civile.

Lokalt infirmeri (FSU).

Består af to konstabler og en civil.

Hjemmeværn (HJV).

Består af fem officerer, en befalingsmand og otte civile.

Overordnet.

Som det fremgår af ovenstående vil der i forligsperioden ske væsentlige ændringer af den nuværende regimentsstruktur. Stab og støttestrukturen forsvinder og afløses i al væsentlighed af de Centrale Tjenester. Hermed en kort gennemgang af de foranstaltninger der er påbegyndt ved regimentet, samt foranstaltninger som gennemføres ved foresatte myndigheder:

·      Forsvarets personeltjeneste oprettes 1. april 2005 og er herefter
       på plads med hovedsæde på Holmen i København og i Hjørring,
       samt enkelte satellitter bl.a. i Vordingborg, Fredericia og Karup.

·      Personelsektionen ved Gardehusarregimentet nedlægges 1. april
       2005.

·      Uddannelsessektionen ved Gardehusarregimentet nedlægges 1.
       august 2005.

·      Forsvarets regnskabstjeneste opbygges i hele forligsperioden og
       forventes helt på Plads i Hjørring den 1. januar 2008.

·      Forsvarets Materieltjeneste opbygges i perioden 2005 – 2007 og
       er helt på plads 1. januar 2007 i Københavns området.

·      Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste opbygges i
       perioden og er helt på plads 1. januar 2007 i Hjørring.

·      Forsvarets Sundhedstjeneste overtager hele ansvaret for
       infirmerier den 1. januar 2006 og er herefter på plads på
       Skalstrup.

·      Hærens Materiel Kommando (HMAK) overtager driften af
       værksteder den 1. januar 2005.

·      Danske Division overtager alt uddannelsesansvar pr. 1. august
       2005.

·     De tre kampvognseskadroner ved Gardehusarregimentet
      nedlægges i løbet af foråret 2005, og personellet omdisponeres til
      primært at indgå i en spejdereskadron der skal udsendes til Irak,
      samt øvrige enheder ved regimentet.

·      Følgende enheder blev nedlagt pr. 31/12 2004; IV/GHR, V/GHR,
       VI/GHR, VII/GHR og 3 Lette Opklaringseskadron/III/GHR.

·      I Panserinfanteribataljon oprettes 1. januar 2006, og 1. Brigade
       forventes fuld operativ 1. januar 2009.

·      Uddannelsesbataljonen (II Bataljon/2 Brigade) blev oprettet 1.
       december 2004.

·      1. februar 2005 indkaldes de første 500 værnepligtige til 4.
       måneders tjeneste i Uddannelsesbataljonen.

·      1. februar 2005 indkaldes 40 værnepligtige til Hesteskadronen.

·      Tung Transportsektionen forventes at flytte til Vordingborg ultimo
       2005.

·      Regimentet skal i 2005 udsende følgende enheder;
       Panserinfanterikompagni til Irak, Sikrings og Eskortesektion til
       Irak, Staben til Kosovo og en Spejdereskadron til Irak.

·      I perioden 14. januar – 30. juni 2005 skal 1. Lette 
       opklaringseskadron fra Bornholm indgå som ”NATO Response
       Forse (NRF).

Hærens Operative Kommando vil på baggrund af det endelige forsvarsforlig gennemføre tredje tilbageløb, hvor der efterfølgende kan forekomme enkelte justeringer. Disse justeringer forventes at være klar ultimo januar 2005. Som det fremgår af ovenstående vil regimentet gennemgå en omfattende omstrukturering i de kommende år, men vi er klar. Det eneste konstante er forandringer.