[Oprindeligt publiceret af Gardehusarregimentet]

Af: Major K.A. Vennike, Gardehusarregimentet

Som led i forsvarets miljøstrategi blev der i 2003 indgået aftale med Skov- og Naturstyrelsen om udarbejdelse af en Drifts- og Plejeplan for Antvorskov Kasernes øvelsesplads ved Slagelse. En del af aftalen var at genskabe en sø "Nysø" på øvelsesområdet.

I øvelsesområdet ligger "Nysø engene", som landskabeligt har karakter af en ådal. Det er en langstrakt eng- og mosestrækning, som formodentligt er tidligere tørvegrave.

Hele sænkningen har tidligere været en sø "Nysø", som blev afvandet og tørlagt ved gravning af en drænkanel gennem hele området.

Søen nu genskabt ved at etablere et styg ved udløbet til Lindeså. Den genetablerede sø forventes at ville udgøre 18 – 20 hektar, og vil have en dybde på ca. 1,5 – 2 meter.

Projektet vil være en øvelsesmæssig gevinst for de militære bruger af området, idet det giver muligheder for sejlads og broslagning over vandløb.

Naturmæssigt forventes genskabelsen af Nyså også at blive en stor fordel.

Erfaringer fra tidligere naturgenopretningsprojekter viser, at der hurtigt vil indfinde sig et rigt dyre- og planteliv knyttet til de søer og moser. Navnlig forventes projektet at gavne vandfugle, pad-der, insekter samt vand- og moseplanter.

Genetableringen af søen forventes at ville koste ca. 400 000,00 kr.

Onsdag den 31. marts 2004 indviede Gardehusarregimentet ved en ceremoni -officielt den nye sø.