[Oprindeligt publiceret af Gardehusarregimentet]

Funktionsbeskrivelse/jobprofil

for

Funktionelle Specialister (FSP)


BAGGRUND:

Forsvarsministeriet har tilkendegivet at ville støtte udsendte enheder med op til ca. 50 FSP inden for specialerne "Civil Infrastructure" og "Humanitarian Affairs", hvorfor der ønskes oprettet en pulje på ca. 250 FSP, som rekrutteres fra forsvaret og hjemmeværnet.

FUNKTIONSBESKRIVELSE/JOBPROFIL:

Generelle krav:

Skal kunne sikkerhedsgodkendes til Fortroligt (FTR).

Have sprogkundskaber svarende til sprogkode 3333 (FKO BEST) i engelsk.

Skal kunne godkendes lægelig til udsendelse (Sund og rask, ikke være afhængig af medicin).

Have ledelseserfaring fra civilt job.

Skal have aftjent værnepligt eller have gennemgået hjemmeværnets grunduddannelse.

Skal være villig til, for Forsvarskommandoens (FKO) området at tegne rådighedskontrakt, for hjemmeværnets (HJV) området at være- eller at blive medlem af HJV.

SPECIALER:

Civil Infrastructure:

Udføre og/eller støtte aktiviteter indenfor "Civil Infrastructure" og være bindeleddet mellem den militære styrke, de civile myndigheder og organisationer (IO, GO, NGO) i området.

Yde støtte til udvikling og etablering af "Civil Infrastructure".

Rådgive og assistere i forbindelse udviklingen af projekter mellem ministerier, regioner og kommuner/lokale myndigheder i området.

Specialområderne er følgende:

- Transport herunder:

- Landevejstransport

- Søtransport

- Jernbanetransport

- Lufttransport

- Pipelinetransport

- Vandforsyning

- Energiforsyning

- Konstruktion og nedbrydning

Humanitatian Affairs:

Udføre og/eller støtte aktiviteter indenfor "Humanitarian Affairs" og være bindeleddet mellem den militære styrke, de civile myndigheder og organisationer (IO, GO, NGO) i området.

Yde rådgivning og assistance til etablering af hurtig "Humanitarian Affairs" støtte på kort og lang sigt. Dette involverer bl.a. udvikling af regler, aktiviteter og aftaler med IO, GO, NGO, ministerier, regioner og kommunale/lokale myndigheder.

Specialområderne er følgende:

- Internt fordrevne og flygtninge

- Menneskerettigheder

- Opstilling af sundhedsfaglige hold

LØN –OG ANSÆTTELSESFORHOLD:

- Indgåelse af rådighedskontrakt (For OF-R: Tillægskontrakt uden
rådighedsforpligtigelse. For øvrige: Kontrakt om begrænset
rådighedstjeneste (B-kontrakt)).

- Aflønning: (Ref.: KFF B5-27, B5-28, B5-29 og B5-30)

- I rådighedsperioden: Ingen.

- Under uddannelse: Indkommandering, normal løn og ydelser i
forhold til grad og kontrakt.

- Under udsendelse: Korttidskontrakt i forhold til grad og ydelser i
henhold til reglerne om udsendelse (Fri kost og logi, FN-tillæg,
udetillæg, frirejse m.v.).

2. HJV forvaltet PSN:

- Medlemskab af HJV.

- Aflønning:

- I rådighedsperioden: Ingen.

- Under uddannelse: Tabt arbejdsfortjeneste (A-kasse takster) og
Time- og dagpenge.

- Under udsendelse: Korttidskontrakt i forhold til grad og ydelser i
henhold til reglerne om udsendelse (Fri kost og logi, FN-tillæg,
udetillæg, frirejse m.v.).

3. Forsikringsforhold:

- I henhold til det af FKO for udsendte normalt gældende.
(Livsforsikring, ulykkes-forsikring m.v.)

SÆRLIGE FORHOLD:

1. Beredskab:

- Udsendelse kan ske med et varsel på op til 180 dage.

Forventet varighed af en udsendelse er fra 1 uge-3 mdr. med
mulighed for forlængelse.

1. Uddannelse:

- Grunduddannelse af 3 dages varighed.

- Funktionsuddannelse af 2 dages varighed.

- Efteruddannelse af 1 dags varighed.

- Missionsorienteret uddannelse i forbindelse med en aktuel
udsendelse af ca. 5 dages varighed.

2. Vaccination:

- Skal være villig til at gennemføre det for missionen nødvendige
vaccinationsprogram.

DATABASE I PERSYS:
HOK og HJK skal hver især være ansvarlig for registreringen i PERSYS.

Indhold:

1. Skal kunne registreres entydigt som FSP.

2. Civil jobprofil.

3. Funktionsniveau (akademiker-værkfører/arbejdsleder).

Ønsker:

1. At kunne udtrække rapporter indeholdende:

- Alle FSP.

- FSP med bestemte civile kvalifikationer.

- FSP med bestemte civile kvalifikationer og på et givet niveau.

HELBREDSEFTERSYN:


Arbejdsgruppen foreslår:

Helbredsundersøgelse foretages i forbindelse med/umiddelbart forud for en missionsorienteret uddannelse.

FSP opfordres til i forbindelse med grunduddannelsen at konsultere egen læge for en normal helbredsundersøgelse (uden udgift for forsvaret).

Dette medfører, at kun de, der bliver tilbudt udsendelse, gennemgår helbredsundersøgelsen, som altid foretages umiddelbart inden udsendelsen.

Helbredsundersøgelser i forbindelse med uddannelsen er relativt ressourcekrævende (ca. 250 eftersyn kontra det antal, der aktuelt skal udsendes), og det giver ingen garanti for at den nominerede i forbindelse med udsendelsen vil blive godkendt lægeligt.

Den eneste fordel ved at foretage eftersynet f.eks. i forbindelse med grund og funktionsuddannelsen er, at man får optimeret FSP-puljen på et tidligt tidspunkt, hvilket har den fordel at frasorteringen i forbindelse med udsendelse sandsynligvis bliver mindre.

Godt Nytår

Med venlig hilsen

Kaare P.

STCH