[Oprindeligt publiceret af Gardehusarregimentet]

Orientering om status for personel af reserven

Til medlemmer af OFRU og STRU-udvalgene ved Gardehusarregimentet.

Ref.: Referat af OFRU/STRU-møde 26. november 2004.

Bilag:

1. Orienterings- og afleveringsmøde ved Gardehusarregimentet (ej udsendt)

2. GHR PSEK UB 460-0406594-2 af 20050221.

1. Gardehusarregimentet fremsender herved, blandt andet på baggrund af enkelte henvendelser fra Jer, en orientering til OFRU og STRU udvalgene om situationen for personel af reserven (PSN-R). Regimentet må erkende, at informationerne til Jer, også på det seneste, har været for sparsomme. Det beklager vi, men realiteten er i øjeblikket den, at ”soldaterne der dagligt står i garden”, altså vores faste personel og deres forhold har været prioriteret – og det blandt andet på bekostning af Jer. Siden vores sidste møde er vi blevet pålagt snarest, at påbegynde den tilpasning af personel af reserven som den nye struktur indebærer. Det sker i to ”grupper”, personel af reserven og personel med reaktionsstyrkekontrakt.

1.1 For personel af reserven er proceduren følgende:

  • Personel af reserven ”drosles ned” til kontrakter uden rådighedsvederlag og alt personel hvis enheder er deaktiveret eller nedlagt samles administrativt i en genanvendelsespulje.
  • Når grundlaget herfor er til stede forventes funktioner i totalforsvaret, ubesatte funktioner i den operative struktur og funktioner som funktionelle specialister udbudt til personellet af reserven i genanvendelsespuljen.
  • Når de fremtidige funktioner er besat vil tiloversbleven personel af reserven blive placeret i en genanvendelsespulje der vil blive forvaltet af Forsvarets Personel- tjeneste (FPT).

 

1.2 For personel med reaktionsstyrkekontrakt gennemføres en tilsvarende proces a la ovennævnte, idet personellet i to REAK-UAFD ultimo FEB blev varslet om opsigelse af kontrakt med udgangen af året. De to resterende REAK-UAFD søges ved gentegning og nytegning opretholdt til udgangen af 2006.

 

2. Det var GHR hensigt at indkalde personel af reserven ved GHR til et møde den 5. marts 2005. Formålet med dette møde var at bringe kontraktforholdene på plads jf. Hærens behov (og den enkeltes ønsker i det omfang det var muligt), orientere om fremtiden og markere afslutningen på en æra for regimentets personel af reserven. Henset til det tidspres der er lagt på denne proces har jeg valgt at gennemføre planlægning og tilrettelæggelse i basisorganisationen, uden inddragelse af OFRU/STRU.

 

3. GHR havde ansøgt Hærens Operative Kommando om indkommanderingsdage og økonomiske midler til gennemførelse af arrangementet 5. marts 2005 og havde en velbegrundet forventning om at få midlerne til rådighed. Da det så sent som 18. februar blev understreget, at midlerne ikke var bevilget var vi imidlertid nødt til at aflyse arrangementet, idet indkommandering med mindre end 14 dages varsel anses for helt urimelig, uagtet at arrangementet havde været varslet på GHR hjemmeside. Regimentet modtog 3. marts godkendelsen til gennemførelsen af arrangementet fra foresat myndighed.

 

4. Aflysningen af arrangementet rokkede imidleretid ikke ved ordren om at opsige alle tillægskontrakter, der ikke skal anvendes i den nye struktur. GHR opsagde derfor med 3 måneders varsel tillægskontrakter med rådighedsvederlag for OF-R som var designeret til nedlagte eller deaktiverede enheder eller stabe m.v. Ved samme brev fremsendes ny basis- og tillægskontrakt uden rådighedsvederlag.

 

5. Gardehusarregimentet vil på et senere tidspunkt gennemføre det planlagte arrangement, men kan for nærværende ikke angive tidspunktet herfor. Regimentet vil tilstræbe at forbedre orienteringen af såvel Jer som øvrigt personel af reserven. i forbindelse hermed vil denne skrivelse og essensen af bilag 1 og 2 blive placeret på regimentets hjemmeside.

 

6. For så vidt angår OFRU og STRU udvalgene eksisterer de principielt stadig, da regimentets opgave principielt alene er at administrere jer ”på plads” i den nye struktur efter nogle klare direktiver er der ikke meget indflydelse til dette regi. Det er derfor fortsat hensigten at løse opgaven i basisorganisationen og at nedlægge OFRU og STRU udvalgene ved GHR i forbindelse med et kommende ”afviklingsarrangement”. Dertil kommer at REG ikke er tildelt indkommanderingsdage, der er en forudsætning for at afholde møder.

 

7. GHR er dog fortsat interesseret i, at I giver jeres mening til kende og rejser relevante spørgsmål. Regimentets sagsbehandlere vedrørende personel af reserven er:

KN J.B. Hvass, tlf. 5855-7610 eller INTRANET mail GHR-141PS01

SSG N.H.H. Larsen, tlf. 5855-7611 eller INTRANET mail GHR-141PS02

MJ B. Richter, 5855-7880 eller INTRANET mail GHR-080TT01

GHR INTERNET email: ghr@mil.dk eller forsvaret.dk/ghr

 

Med venlig hilsen