[Oprindeligt publiceret af Gardehusarregimentet]

Orienterings- og afleveringsmøde ved Gardehusarregimentet.

Personel af reserven ved Gardehusarregimentet (minus personel på
REAK-kontrakt)

Ref.:  GHR skr. PSEK 460 0406594 - 1 af 2004-12-20.

7. rettede.
_______________________________________________________________

5 MAR 2005 arrangement for personel af reserven udskydes/aflyses

Mod forventning har regimentet ikke endnu fået tildelt ressourcer til gennemførelse af det her på hjemmesiden skitserede program 5. marts 2005.

Arrangementet må derfor aflyses.

Regimentet vil - om muligt - snarest vende tilbage med ny dato for arrangementet.

Personel af reserven vil snarest modtage orientering om eventuelle ændringer af kontraktforhold.

_______________________________________________________________

Bilag:

1.       Program for 05 MAR 2005.

2.      Plan/skitse over paradeplads.

3.      Tilmeldingsskema.

4.      Frankeret svarkuvert.

5.      Liste over udleverede udrustningsgenstande.

6.      Individuelle oplysninger vedr. kommende kontraktforhold.

1. Ved ref. udsendte Gardehusarregimentet (GHR) en orienteringsskrivelse til dig vedrørende de påtænkte forligstilpasninger, herunder hvilke enheder der i fremtiden skal opstilles ved GHR samt
fremtidig anvendelse af personel af reserven (PSN-R).

2. I ref. pkt. 6 blev det omtalt, at GHR i forbindelse med deaktivering/nedlæggelse af mobiliseringsenheder ved GHR ville
gennemføre en indkommanderingsdag for alle officerer og stampersonel af reserven som har basiskontrakt eller rådighedskontrakt med GHR.

Formålet med denne indkommandering vil være, at gennemføre en generel orientering om forsvarets situation i dag samt i fremtiden, herunder de fremtidige muligheder for personel af reservens tjeneste i totalforsvarsregi. Endvidere gennemføres indgåelse/underskrivelse af ny kontrakt, aflevering af udrustning, samt socialt samvær.

Det er samtidig GHR hensigt, at forsøge at skabe en ramme, hvor den enkelte PSN-R på en passende måde får mulighed for, at sige farvel til kolleger, kammerater og andre, som den enkelte har lært at kende
gennem sin tjeneste i forsvaret eller i forbindelse med tjeneste i mobiliseringsfunktionen.

3. På denne baggrund indkalder GHR dig til tjeneste 05. marts 2005 på Antvorskov Kaserne i Slagelse jf. vedlagte program. Påklædning uniform M/84 med støvler såfremt du ikke skal aflevere din udrustning, ellers civil påklædning.

4. Tilmelding tilsendes PSEK/GHR ved anvendelse af vedlagte svarkuvert og tilmeldingsblanket således, at denne er ved GHR senest 18. februar 2005.

I forbindelse med din tilmelding bedes du samtidig tage stilling til, om du ønsker, at deltage i frokost samt ved en middag (NO HOST) til en pris af ca. ……, som betales umiddelbart før frokosten til en repræsentant fra GHR.

5. Som skitseret ved ref. vil der, under hensyntagen til forsvarets reducerede behov for PSN-R, ske justeringer af allerede tegnede rådighedskontrakter med personel af reserven. I hovedtræk vil justeringerne, med enkelte undtagelser, ske således:


Officerer:

·       PSN-R som i dag har en basiskontrakt med tillægskontrakt med rådighedsvederlag  får med bilag 6. opsagt denne og tilbudt en basiskontrakt med tillægskontrakt uden rådighedsvederlag (se tillige
pkt. 8).

·        PSN-R som i dag har en basiskontrakt med tillægskontrakt uden rådighedsvederlag vil i princippet (med få undtagelser) skulle overgå til en basiskontrakt hvilket betyder, at udleveret udrustning skal afleveres til depot/Antvorskov Kaserne (se bilag 5) på mødet 05. marts 2005 eller jf. pkt. 6. (LOGSEK/GHR bemærkninger).

·         PSN-R som i dag har en basiskontrakt fortsætter med denne kontrakt, men skal såfremt den enkelte fortsat har udleveret udrustning (se bilag 5) aflevere denne udrustningen på depot/Antvorskov Kaserne ved mødet 05. marts 2005 eller jf. pkt. 6.  (LOGSEK/GHR bemærkninger).

·        Det der er gældende for dig personligt fremgår af bilag 6.

·        For PSN-R der på baggrund af eget ønske ønsker, at opsige
nuværende kontrakt med GHR skal uagtet kontaktform aflevere udrustning på depot/Antvorskov Kaserne 05. marts 2005 eller jf. pkt. 6.

 

Stampersonel af reserven:

 • Stampersonel af reserven som i dag har en A-rådighedskontrakt med rådighedsvederlag vil få denne opsagt og blive tilbudt en B-rådighedskontrakt uden vederlag.
 • Stampersonel der har en B-rådighedskontrakt uden vederlag bibeholder denne kontraktform.
 • Det der er gældende for dig personligt fremgår af bilag 6.
 • Stampersonel af reserven der på baggrund af eget ønske ønsker at opsige nuværende kontrakt med GHR skal uagtet kontraktform aflevere udrustning på depot/Antvorskov Kaserne 05. marts 2005 eller jf. pkt. 6.

 

5 a. ”Med få undtagelser” betyder at PSN-R der i dag er designeret til en international stab, Hærens Operative Kommando, Forsvarets Efterretningstjeneste, Danske Division, ST/BDE samt enheder der fortsat er operative, fortsat vil være designeret til nuværende enhed. Nærmere vedrørende opsigelse af rådighedsvederlag fremgår af bilag 6.

6. Praktiske bemærkninger vedrørende aflevering af udrustning.

·        Vedlagt dette brev (bilag 5) er en liste over personligt udleverede udrustningsgenstande. Listen er et udtræk fra DeMars og viser, hvad LOGSEK/GHR p.t. har registreret, du har udleveret af personlig udrustning. Personel, der overgår til kontraktform hvor der ikke er udleveret udrustning eller helt opsiger/opsiges deres kontrakt, skal aflevere udleveret udrustning.

·        Såfremt der ikke er vedlagt en liste, betyder det ikke, at du ikke skal aflevere personlig udrustning jf. ovenstående. Udlånet er dog ikke registret i DeMars, men på personlig udlånsliste og du skal derfor aflevere jf. denne.

·        Tab- og skade afgøres på dagen hvor du afleverer din udrustning.

·        Evt. lån af sabel- og pistolsæt skal ligeledes afvikles.

·        Såfremt du ikke har mulighed for at deltage i mødet ved GHR den 5. marts 2005, kan en evt. aflevering af udrustning ske fra modtagelse af dette brev og frem til den 11. marts 2005 efter forudgående aftale ved henvendelse til LOGSEK kontaktpersoner. Aflevering af udrustning kan ligeledes ske på nærmeste militære garnison. Såfremt denne ordning ønskes skal du ligeledes tage telefonisk kontakt til LOGSEK/GHR.

·        Kontaktpersoner i LOGSEK/GHR vedrørende aflevering af udrustning er MATFOV D.H. Andersen, tlf.: 58557812 eller ASS K.H. Rasmussen, tlf.: 58557829.


7.
Praktiske bemærkninger vedrørende økonomi og rejseordre.

For personel af reserven, som 5. marts 2005 skal aflevere udrustning, vil der ved mangler ske en vurdering om erstatningspligt. Hvis De bliver gjort erstatningspligtig, vil der ske en forvaltning jf. reglerne vedrørende erstatning.

Efterfølgende vil der blive tilsendt en faktura til den enkelte udvisende erstatningsbeløb og betalingsanvisning.

Det er vigtigt, at alle som skal aflevere udrustning får gjort dette eller får indgået aftale om aflevering inden ovennævnte tidsfrist pr. 11. marts 2005, for på denne måde at undgå rykkerskrivelser m.v.

Rejseordre med ”køresedler” billetter m.v. skal tilsendes B/ØSEK/GHR senest 11. marts 2005. Aflevering på selve dagen vil være mulig.


8.
Praktiske bemærkninger vedrørende kontraktforhold:

·        I forbindelse med dit møde på Antvorskov kaserne skal du evt. indgå ny kontrakt jf. denne skrivelses pkt. 5.

·        Såfremt du selv har opsagt din kontrakt, skal du blandt andet aflevere dit militære ID-kort. Du vil samtidig få oplyst dato for kontraktophør.

·        For PSN-R der i dag er designeret til en international stab, Hærens Operative Kommando, Forsvarets Efterretningstjeneste, Danske Division, ST/BDE samt enheder der fortsat er operative vil fortsat være designeret til nuværende enhed. Nærmere vedrørende opsigelse af rådighedsvederlag for dette personel fremgår af
bilag 6.

·        For PSN-R der i dag er designeret til andre enheder end ovennævnte, vil mobiliseringsfunktionen vil blive ændret (nærmere tilgår senere).

·        I forbindelse med mødet 05. marts 2005 vil GHR udarbejde og udlevere rejseordre til hver enkelt deltager (husk at gemme billetter m.v.). Køreseddel vil ligeledes blive udleveret til den enkelte ved  mødet.

·        Hver enkelt mødedeltager vil få tilskrevet en
    indkommanderingsdag (7,4 time).

·        Forsvaret betaler for transportudgifter til - og fra hjemmet og til Antvorskov Kaserne, idet privat køretøj kan anvendes. GHR skal henstille til, at der etableres samkørsel.

·        Indkommanderingen gælder for 7,4 time, hvorfor overnatning ikke er inkluderet i indkommanderingsdagen. Ønskes indkvartering, er dette i meget begrænset omfang muligt, men betales for egen regning. Evt. bestilling af indkvartering kan ske på telefon.: 58557852.

·        Der vil efter afslutningen af det officielle program være mulighed for, at gennemføre sociale arrangementer i enhedsramme såfremt dette ønskes i cafeteria og/eller Casino (se bilag 3).


9.
Eventuelle spørgsmål eller bemærkninger vedrørende emnet bedes rettet til KN J.B. Hvass (PSNOF II/PSEK/GHR), lokal 7610 eller til SSG N.H-H. Larsen (ADMBM I/PSEK/GHR, lokal 7611.

 

Bilag 1

UDKAST TIL

  PROGRAM FOR MØDET PÅ ANTVORSKOV KASERNE
 05. MARTS 2005.

Lb. nr.

TID

ENHED

AKTIVITET

BEMÆRKNINGER

 1.

0900-0945

OFRU/STRU

møde

UV 8

 2.

0945 - 0955

Alle

Opmarch på paradeplads.

Se bilag 2 vedr. opstilling.

 3.

1000 – 1030

Alle

Parade

 

 4.

1030 – 1045

Alle

Forlægning til teatersalen i Centerbygningen.

 

 5.

1045 – 1130

Alle

 • Praktiske bem. ved MJ P.S. Thuesen (CH/P/GHR)
 • Orientering ved oberst J. Kidde-Hansen (CH/GHR)
 • Orientering om Totalforsvaret ved LFR/SJ.

Sted: Teatersalen

 

 

 6.

1130 – 1300

Alle

Frokost (HOSTED)

Sted: Cafeteria

 7.

1300 – 1500

I + III + VII/GHR + Andre

 • Kontrakttegning,
 • Administration.
 • Efter pgl. CH ønske.

Sted: AUDI II

 

 

IV + V + VI/GHR

Aflevering af udrustning

Sted: Depot

 

8.

1500 – 1700

I + III + VII/GHR + Andre

Aflevering af udrustning

Sted: Depot

 

 

 

IV + V + VI/GHR

 • Kontrakttegning,
 • Administration.
 • Efter pgl. CH ønske.

Sted: AUDI II

 9.

1700 – 1730

Alle

Afslutning

Sted: Teatersalen

 10.

1730 -

 

Sociale arrangementer efter den enkelte chef/leders foranstaltning (NO HOST).

Sted: tilgår den enkelte såfremt sociale arrangementer gennemføres.

Casino vil være åbent.

 

Bilag 3

 

TILMELDINGSBLANKET TIL MØDE PÅ ANTVORSKOV KASERNE
 05. MARTS 2005

Til Personelsektionen/Gardehusarregimentet

Ref.:

GHR skr........…………….

Under henvisning til ref. skal jeg hermed oplyse, at


 • Jeg ønsker at deltage arrangementet
  (Sæt kryds)     :

 

 • Jeg ønsker at deltage i frokostarrangement (HOSTED)
  (Sæt kryds)     :

 

 • Jeg ønsker at deltage i middagsarrangement (NO HOST)
  (Sæt kryds)     :

           (Tilmelding er bindende)

Det skal anføres, at frokostarrangement planlægges gennemført
som buffet i Cafeteria/Antvorskov Kaserne jf. program.

Middagsarrangement gennemføres (NO HOST) til en pris af ca. ….. kr. (Betaling vil ske forud for middagen til en repræsentant fra PSEK/GHR)

Min mobiliseringsenhed er:  _________________________________

                                                        (BLOKBOGSTAVER)

Du bedes anføre dit medarbejdernummer (MA), som er anført øverst på bilag 5:

MA: _____________

 

                                              ___________________________

GRAD/NAVN

(BLOKBOGSTAVER)

 

Til top