[Oprindeligt publiceret af Gardehusarregimentet]

Til

Personel af reserven ved Gardehusarregimentet (minus personel på REAK-kontrakt)

Emne:
Orienterings- og afleveringsmøde ved Gardehusarregimentet.

Ref.:

GHR skr. PSEK 460 0406594 - 1 af 2004-12-20.

Bilag:

  1. Program for 21 MAJ 2005.
  2. Plan/skitse over paradeplads.
  3. Tilmeldingsskema.
  4. Frankeret svarkuvert.
  5. Liste over udleverede udrustningsgenstande.
  6. Individuelle oplysninger vedr. kommende kontraktforhold.

1. Ved ref. udsendte Gardehusarregimentet (GHR) en orienteringsskrivelse til dig vedrørende de påtænkte forligstilpasninger, herunder hvilke enheder der i fremtiden skal opstilles ved GHR samt fremtidig anvendelse af personel af reserven (PSN-R).

2. I ref. pkt. 6 blev det omtalt, at GHR i forbindelse med deaktivering/nedlæggelse af mobiliseringsenheder ved GHR ville gennemføre en indkommanderingsdag for alle officerer og stampersonel af reserven, som har basiskontrakt eller rådighedskontrakt med GHR.

Formålet med denne indkommandering vil være, at gennemføre en generel orientering om forsvarets situation i dag samt i fremtiden, herunder de fremtidige muligheder for personel af reservens tjeneste i totalforsvarsregi. Endvidere gennemføres indgåelse/underskrivelse af ny kontrakt, aflevering af udrustning, samt socialt samvær.

Det er samtidig GHR hensigt, at forsøge at skabe en ramme, hvor den enkelte PSN-R på en passende måde får mulighed for, at sige farvel til kolleger, kammerater og andre, som den enkelte har lært at kende gennem sin tjeneste i forsvaret.

3. På denne baggrund indkalder GHR dig til tjeneste 21. maj 2005 på Antvorskov Kaserne i Slagelse jf. vedlagte program. Påklædning uniform M/84, M/69 eller civil efter eget valg.

4. Tilmelding tilsendes LESEK/GHR ved anvendelse af vedlagte svarkuvert og tilmeldingsblanket således, at denne er ved GHR senest 29. april 2005.

I forbindelse med din tilmelding bedes du samtidig tage stilling til, om du ønsker, at deltage i frokost samt ved en middag (pris af ca. 150 kr.).

5. Som skitseret ved ref. vil der, under hensyntagen til forsvarets reducerede behov for PSN-R, ske justeringer af allerede tegnede rådighedskontrakter med personel af reserven. I hovedtræk er/vil justeringerne, ”med få undtagelser”, ske således:

Officerer:

·     PSN-R som havde (JAN 2005) en basiskontrakt med tillægskontrakt med rådighedsvederlag fik denne kontrakt opsagt ved skrivelse fra GHR ultimo FEB 2005 og tilbudt en basiskontrakt med tillægskontrakt uden rådighedsvederlag. Denne tilpasning er således gennemført for en stor dels vedkommende, eventuelle udeståender gennemføres på dagen jf. pkt. 8.

·     PSN-R som i dag har en basiskontrakt med tillægskontrakt uden rådighedsvederlag vil i princippet skulle overgå til en basiskontrakt, hvilket betyder, at udleveret udrustning skal afleveres til depot/Antvorskov Kaserne (se bilag 5) på mødet 21. maj 2005 eller jf. pkt. 6.

·     PSN-R som i dag har en basiskontrakt fortsætter med denne kontrakt, men skal såfremt den enkelte fortsat har udleveret udrustning (se bilag 5) aflevere denne udrustningen på depot/Antvorskov Kaserne ved mødet 21. maj 2005 eller jf. pkt. 6.  

·     Det der er gældende for dig personligt fremgår af bilag 6.

·     For PSN-R der ønsker at opsige nuværende kontrakt med GHR skal uanset kontaktform aflevere udrustning på depot/Antvorskov Kaserne 21. maj 2005 eller jf. pkt. 6.

Stampersonel af reserven:

·     Stampersonel af reserven som i dag har en A-rådighedskontrakt med rådighedsvederlag vil få denne opsagt og blive tilbudt en B-rådighedskontrakt uden vederlag.

·     Stampersonel der har en B-rådighedskontrakt uden vederlag bibeholder denne kontraktform.

·     Det der er gældende for dig personligt fremgår af bilag 6.

·     Stampersonel af reserven der ønsker, at opsige nuværende kontrakt med GHR skal uagtet kontraktform aflevere udrustning på depot/Antvorskov Kaserne 21. maj 2005 eller jf. pkt. 6.

”Med få undtagelser” betyder at PSN-R der i dag er designeret til en international stab, Hærens Operative Kommando, Forsvarets Efterretningstjeneste, Danske Division, ST/BDE samt enheder der fortsat er operative, fortsat vil være designeret til nuværende enhed. Nærmere vedrørende fremtidig kontraktart fremgår af bilag 6.

6. Praktiske bemærkninger vedrørende aflevering af udrustning.

·     Vedlagt dette brev (bilag 5) er en liste over personligt udleverede udrustningsgenstande. Listen er et udtræk fra DeMars og viser, hvad GHR p.t. har registreret, du har udleveret af personlig udrustning. Personel, der overgår til kontraktform hvor der ikke er udleveret udrustning eller helt opsiger/opsiges deres kontrakt, skal aflevere udleveret udrustning.

·     Såfremt der ikke er vedlagt en liste, betyder det ikke, at du ikke skal aflevere personlig udrustning jf. ovenstående. Udlånet er dog ikke registret i DeMars, men på personlig udlånsliste og du skal derfor aflevere jf. denne.

·     Følgende forsyningsgenstande skal dog ikke afleveres: Støvler, sko, sokker, handsker samt pudse- og sygrej.

·     Tab- og skade afgøres på dagen hvor du afleverer din udrustning.

·     Evt. lån af sabel- og pistolsæt skal ligeledes afvikles.

·     Såfremt du ikke har mulighed for at deltage i mødet ved GHR den 21. maj 2005, kan en evt. aflevering af udrustning ske fra modtagelse af dette brev og frem til den 20. maj 2005 efter forudgående aftale ved henvendelse til LOGSEK kontaktpersoner. Aflevering af udrustning kan ligeledes ske på nærmeste militære garnison. Såfremt denne ordning ønskes skal du ligeledes tage telefonisk kontakt til LOGSEK/GHR.

·     Kontaktpersoner i LOGSEK/GHR vedrørende aflevering af udrustning er MATFOV D.H. Andersen, tlf.: 58557812 eller ASS K.H. Rasmussen, tlf.: 58557829.


7. Praktiske bemærkninger vedrørende økonomi og rejseordre.

For personel af reserven, som 21. maj 2005 skal aflevere udrustning, vil der ved mangler ske en vurdering om erstatningspligt. Hvis De bliver gjort erstatningspligtig, vil der ske en forvaltning jf. reglerne vedrørende erstatning.

Efterfølgende vil der blive tilsendt en faktura til den enkelte udvisende erstatningsbeløb og betalingsanvisning.

Det er vigtigt, at alle som skal aflevere udrustning får gjort dette eller får indgået aftale om aflevering inden ovennævnte tidsfrist pr. 20. maj 2005, for på denne måde at undgå rykkerskrivelser m.v.

Rejseordre med ”køresedler” billetter m.v. skal tilsendes B/ØSEK/GHR senest 27 maj 2005. Aflevering på selve dagen vil være mulig.8. Praktiske bemærkninger vedrørende kontraktforhold:

·     I forbindelse med dit møde på Antvorskov kaserne skal du evt. indgå ny kontrakt jf. denne skrivelses pkt. 5.

·     Såfremt du selv har opsagt din kontrakt, skal du blandt andet aflevere dit militære ID-kort. Du vil samtidig få oplyst dato for kontraktophør.

·     For PSN-R der i dag er designeret til en international stab, Hærens Operative Kommando, Forsvarets Efterretningstjeneste, Danske Division, ST/BDE samt enheder der fortsat er operative vil fortsat være designeret til nuværende enhed. Nærmere vedrørende opsigelse af rådighedsvederlag for dette personel fremgår af bilag 6.

·     For PSN-R der i dag er designeret til andre enheder end ovennævnte, vil mobiliseringsfunktionen blive ændret (nærmere tilgår senere).

·     I forbindelse med mødet 21. maj 2005 vil GHR udarbejde og udlevere rejseordre til hver enkelt deltager (husk at gemme billetter m.v.). Køreseddel vil ligeledes blive udleveret til den enkelte ved mødet.

·     Hver enkelt mødedeltager vil få tilskrevet en indkommanderingsdag (7,4 time).

·     Forsvaret betaler for transportudgifter til - og fra hjemmet og til Antvorskov Kaserne, idet privat køretøj kan anvendes. GHR skal henstille til, at der etableres samkørsel.

·     Indkommanderingen gælder for 7,4 time, hvorfor overnatning ikke er inkluderet i indkommanderingsdagen. Ønskes indkvartering, er dette i meget begrænset omfang muligt, men betales for egen regning. Evt. bestilling af indkvartering kan ske på telefon.: 58557852, OASS C. Pedersen.

·     Der vil efter afslutningen af dagens program være mulighed for, at tilmelde sig et socialt arrangement (en middag). Den praktiske gennemførelse heraf vil være afhængig af antal tilmeldte. (se bilag 3).

 

9. Eventuelle spørgsmål eller bemærkninger vedrørende emnet bedes rettet til KN J.B. Hvass (PSNOF II/PSEK/GHR), lokal 7610 eller til SSG N.H-H. Larsen (ADMBM I/PSEK/GHR, lokal 7611.

Med venlig hilsen

J. KIDDE-HANSEN


Bilag 1

PROGRAM FOR MØDET PÅ ANTVORSKOV KASERNE 21. MAJ 2005.

Lb. nr.

TID

ENHED

AKTIVITET

BEMÆRKNINGER

1.  

0900-0945

OFRU/STRU

Møde

UV 8

2.  

0945 - 0955

Alle

Opmarch på paradeplads.

Se bilag 2 vedr. opstilling.

3.  

1000 – 1030

Alle

Parade

 

4.  

1030 – 1045

Alle

Forlægning til teatersalen i Centerbygningen.

 

5.  

1045 – 1130

Alle

·     Praktiske bem. ved KN J.B. Hvass (PSNOF/GHR)

·     Orientering ved oberst J. Kidde-Hansen (CH/GHR)

·     Orientering om Totalforsvaret ved LFR/SJ.

Sted: Teatersalen

 

 

6.  

1130 – 1300

Alle

Frokost (HOSTED)

Sted: Cafeteria

7.  

1300 – 1500

I + III + VII/GHR + Andre

·     Kontrakttegning,

·     Administration.

·     Efter pgl. CH ønske.

Sted: AUDI II

 

 

IV + V + VI/GHR

Aflevering af udrustning

Sted: Depot

 

8.  

1500 – 1700

I + III + VII/GHR + Andre

Aflevering af udrustning

Sted: Depot

 

 

 

IV + V + VI/GHR

·     Kontrakttegning,

·     Administration.

·     Efter pgl. CH ønske.

Sted: AUDI II

9.  

1700 – 1730

Alle

Afslutning

Sted: Teatersalen

10. 

1730 -

 

Socialt arrangement (NO HOST).

Casino vil være åbent.


Bilag 3

TILMELDINGSBLANKET TIL MØDE PÅ ANTVORSKOV KASERNE 21. MAJ 2005

Til

Personelsektionen/Gardehusarregimentet

Ref.:

GHR skr. …………….

Under henvisning til ref. skal jeg hermed oplyse, at

·     Jeg ønsker at deltage arrangementet (Sæt kryds)                                 :

·     Jeg ønsker at deltage i frokostarrangement (HOSTED) (Sæt kryds)     :

·     Jeg ønsker at deltage i middagsarrangement (NO HOST) (Sæt kryds) :

           (Tilmelding er bindende)


Det skal anføres, at frokostarrangement planlægges gennemført som buffet i Cafeteria/Antvorskov Kaserne jf. program.

Middagsarrangement gennemføres (NO HOST) til en pris af ca. 150 kr.

(Betaling skal ske forud for middagen til en repræsentant fra GHR)


Min mobiliseringsenhed er:  _________________________________

                                                    (BLOKBOGSTAVER)


Du bedes anføre dit medarbejdernummer (MA), som er anført øverst på bilag 5 samt øverst på kuvertens adresselabel:

MA: _____________


                                 ___________________________

GRAD/NAVN

(BLOKBOGSTAVER)