[Oprindeligt publiceret af Gardehusarregimentet]

Regimentschefens jule- og nytårshilsen

”Alt er i bevægelse; intet forbliver i hvile”
(Herakleitos 540 -480 f.v.t.)


2005 blev år ´et i Forsvarsforliget gældende fra 2005 - 2009. Og mon ikke ovenstående citat passer på den situation, vi har oplevet i årets løb. At lægge forsvaret om fra et mobiliseringsforsvar til et forsvar med prioritet til internationale operationer samt et nyt totalforsvarskoncept er en stor, langvarig og vanskelig proces. Den proces vil forsætte i hele forligsperioden.
For regimentets medarbejdere har vi en klar forventning om, at stort set de fleste endeligt vil være afklaret om fremtiden i løbet af 2006. Det være sig nye funktioner ved regimentet, forflyttelse - ansøgt eller uansøgt og endelig for nogles vedkommende afskedigelse eller førtidspensionering.
Nogle er befalet på plads og andre er som det hedder ”rullet” men alt for mange er endnu ikke afklaret, hvilket jeg skal være den første til at beklage.     Alt er i spil og alle er i spil.

Hvad sker der så ved Gardehusarregimentet og hvad er på vej
Forsvarets Personeltjeneste (FPT) blev etableret den 1. april 2005 på Holmen med filialer fem steder i landet. Alle forsvarets medarbejdere bliver nu centralt forvaltet, og som følge at dette blev personelsektionen ved GHR nedlagt. GHR involvering i personelrelaterede dispositioner er dermed yderst begrænset.

Forsvarets Materieltjeneste (FMT) etableres den 1. januar 2006 med domicil i Ballerup og hoveddepot på Flyvestation Skalstrup. Tjenesten er endelig etableret 1. januar 2007. Ved GHR vil vi, når projektet er udført kun have et udleverende depot med 13 medarbejder.
Logistiksektionen nedlægges og Vedligeholdelseskompagniet, der bliver et niveau 2 værksted (gamle 2. og 3. echelon) underlægges FMT.
Depot Lille Frederikslund afhændes og på længere sigt må det også påregnes at Depot Rosenkildevej afhændes. Når det ikke længere er en mobiliseringsforsvar, er der ikke længere brug for depotfaciliteter.

Forsvarets Bygnings - og Etablissementstjenste (FBE) oprettes senest 1. januar 2007 med domicil i Hjørring og af interesse for os et Lokalt Støttecenter (LSC) i Korsør.
Kernen i FBE er det gamle Forsvarets Bygningstjeneste, men med langt flere opgaver.
Ved GHR oprettes der et Lokalt Støtteelement (LSE) med medarbejdere fra primært Kaserneelementet, Cafeteriaet og Ledelsessektionen. Processen med at identificere medarbejdere til LSE er påbegyndt, men desværre vil personellet først få besked ultimo september 2006.

Garnisonsstøtteelement (GSE) oprettes den 1. januar 2006 primært med personel fra Ledelsessektionen, og skal parallelt med Ledelsessektionen, der endeligt nedlægges den 31. december 2006, varetage koordineringsopgaver ved GHR.
Generelt vil året 2006 betyde, at næsten alle opgaver -som tidligere blev udført af GHR, vil overgå til de funktionelle tjenester og GHR vil ikke længere have noget helhedsansvar. Dette betyder også, at der ikke længere vil være et Lokalt Samarbejdsudvalg ved GHR, men et antal Myndighedssamarbejdsudvalg. I den forbindelse igen i år tak til samarbejdsudvalget for et godt og konstruktivt samarbejde.

Året har selvfølgelig også budt på megen international tjeneste. GHR har både haft et kompagni, og for tiden også en spejdereskadron i Irak, men også mange andre steder har personel fra GHR forrettet eller forretter tjeneste. Alle gør en stor og flot indsat, som vi og foresatte myndigheder anerkender og sætter stor pris på.
Mine tanker går til de pårørende, som ikke altid har en nem hverdag, når en i familien er udsendt.

Fra 1. juni 2005 forsvandt GHR uddannelsesansvar for de tre bataljoner. Når FMT oprettes i løbet af året vil bataljonerne i langt højere grad end tidligere referere direkte til de centrale tjenester og respektive Brigader. Regimentschefen har dog fortsat et tilsynsansvar.

1. lette opklaringseskadron var tilmeldt Nato Response Force 4 (NRF 4) i første halvdel af 2005.
Både forberedelserne forud for og selve beredskabsperioden blev gennemført professionelt og på et meget højt uddannelsesniveau. Chefen for styrken har udtrykt meget stor anerkendelse af indsatsen. Flot!.

En stor tak skal også lyde til de to soldaterforeninger; Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Gardehusarforeninger for et godt samarbejde. Det er en fornøjelse at have jer som medspillere.

Bladet Gardehusaren vil i 2006 undergå nogle forandringer, idet GHR ikke længere har personelressourcer til at udgive 10 numre, men vil gå ned på årligt seks numre.
Der udestår stadig nogle afklaringer som forventes på plads i slutningen af året.

Året har budt på to eskorter, en til strandkommunerne den 6. september og festbesøget af det norske Kongepar den 7. november. Det var to flotte eskorter, som blev gennemført på smukkeste vis.
I mangel af eskorter har der i år været rigtig mange ambassadørmodtagelser. Alle er gennemført flot, og med godt humør. Det er især positivt, at de nye HRU soldater har taget godt imod denne form for tjeneste.

Tak til alle for indsatsen, og jeg håber at I på trods af manglende afklaring om fremtiden vil bevare jeres positive indstilling og loyalitet for regimentet.

I og jeres familier ønskes en glædelig jul og et godt nytår.

J. KIDDE-HANSEN